direct naar inhoud van Artikel 14 Sport - Golfbaan
Plan: Meerzicht - Westerpark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00032-0004

Artikel 14 Sport - Golfbaan

14.1 Bestemmingsomschrijving
14.1.1 Doeleindenomschrijving

De voor 'Sport - Golfbaan' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een 18-holes golfbaan en een 3-holes oefenbaan;
 • b. een bij de golfbaan behorend clubhuis met niet-zelfstandige detailhandel en horeca uit ten hoogste categorie 1 van de in Bijlage 3 bij deze regels behorende 'Staat van horeca-activiteiten';
 • c. verenigingsactiviteiten;
 • d. één driving-range;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'brug' tevens een voet- en fietsbrug;

met daaraan ondergeschikt:

 • f. wegen en paden;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. water;
 • i. parkeervoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • j. terreinen;
 • k. schuilhutten;
 • l. opslagruimten;
 • m. sanitaire voorzieningen.
14.1.2 Dubbelbestemmingen

Voor zover de in lid 14.1.1 genoemde gronden samenvallen met de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' is primair het bepaalde in artikel 24 van toepassing.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen en overkappingen
 • a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m), mag de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan met de aanduiding is aangegeven;
 • d. buiten het bouwvlak mogen uitsluitend gebouwen ten dienste van de bestemming worden gebouwd mits de oppervlakte per gebouw niet meer bedraagt dan 30 m2, de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3,5 m en de totale oppervlakte aan gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan 250 m2;
 • e. de maximale oppervlakte van een driving-range mag maximaal 300 m2 bedragen.
14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van een erfafscheiding mag achter en in de voorgevelrooilijn maximaal 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een erfafscheiding mag voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van vlaggenmasten en speelvoorzieningen mag maximaal 10 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van de driving-range mag maximaal 6 m bedragen;
 • e. de bouwhoogte van objecten van beeldende kunst en lichtmasten mag maximaal 15 m bedragen;
 • f. de bouwhoogte van ballenvangers mag maximaal 10 m bedragen.
 • g. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde mag maximaal 3 m bedragen.
14.3 Afwijken van de bouwregels
14.3.1 Afwijken ten behoeve van erfafscheiding

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.2.2 onder a en b, voor het bouwen van een erfafscheiding met een maximale bouwhoogte van 3 m, indien dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering, waaronder begrepen de beveiliging, en mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
14.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gebouwen ten behoeve van wonen;
 • b. het gebruik van gronden voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • c. het gebruik van gronden als stort en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • d. het gebruik van gronden voor parkeervoorzieningen en parkeren;
 • e. het gebruik van gronden voor detailhandel, met uitzondering van niet zelfstandige detailhandel genoemd in lid 14.1.1 onder b;
 • f. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • g. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van prostitutie.