direct naar inhoud van Artikel 11 Gemengd - 4
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 11 Gemengd - 4

Mededeling naar aanleiding van uitspraak Raad van State

Op 24 november 2011 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'DWL-de Esch', vastgesteld. Tegen deze vaststelling zijn beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarvan één gegrond is verklaard.

Als gevolg van die gegrondverklaring heeft de Afdeling in haar uitspraak van 7 november 2012 het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot het plandeel 'Gemengd - 4' van het bestemmingsplan 'DWL-de Esch' vernietigd.

Het gevolg hiervan is dat het bestemmingsplan 'DWL-de Esch', met uitzondering van de vernietigde bestemming 'Gemengd - 4' (ter plaatse van Plantagelaan 2 en 3), vanaf 7 november 2012 onherroepelijk is geworden.

Op de verbeelding is het plandeel nog wel herkenbaar, maar in het bestemmingsplan zijn de aan het plandeel gekoppelde regels doorgehaald, met verwijzing naar de uitspraak.

Zie ook Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Bijlage Uitspraak RvSt 201200978/1/R4.

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Gemengd - 4" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemeen

Op de voor "Gemengd - 4" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies, met dien verstande dat maximaal 1400 m2 b.v.o mag worden gerealiseerd ten behoeve van maatschappelijke doeleinden met een woonfunctie en 1400 m2 b.v.o. ten behoeve van sportcentrum.

11.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 5" en "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.

11.3 Dienstwoning

In aanvulling op het bepaalde in de bestemmingsomschrijving, is op het adres Plantagelaan 3 tevens een dienstwoning toegestaan met een inhoud van maximaal 450 m3; met dien verstande dat die dienstwoning c.q. het gebouw waar het deel van uitmaakt rechtstreeks vanaf de weg toegankelijk moet zijn.

11.4 Specifieke gebruiksregels

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep/bedrijf, mits:

  • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30 % wordt gebruikt voor werkactiviteiten;
  • b. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
  • c. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
  • d. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de werkactiviteiten.