direct naar inhoud van Artikel 13 Wonen
Plan: Elsbroek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0534.BPElsbroek-VA01

Artikel 13 Wonen

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. aan-huis-verbonden beroepen;
 • c. detailhandel uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • d. horeca tot en met categorie 1 ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 1';
 • e. garageboxen ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • f. het niet bedrijfsmatig houden van kleinvee ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - afwijkend gebruik';
 • g. zorgwoningen alsmede ondersteunende maatschappelijke functies ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning';
 • h. een trimsalon ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - trimsalon';
 • i. bij deze bestemming behorende voorzieningen waaronder parkeervoorzieningen, groen, water, erven, tuinen en paden.
13.2 Bouwregels

Op de in lid 13.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

13.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen (de woningen) mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. er mogen uitsluitend aaneengebouwde woningen worden gebouwd;
 • c. het aantal woningen, zoals aanwezig ten tijde van het als ontwerp terinzageleggen van dit plan, mag niet worden vergroot;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder b mogen ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' gestapelde woningen worden gebouwd;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' geldt dat karakteristieke woningen in stand dienen te worden gehouden;
 • f. in afwijking van het bepaalde onder b mogen ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' vrijstaande woningen worden gebouwd;
 • g. de voorgevels van de woningen mogen uitsluitend in de voorgevelbouwgrens worden gebouwd, zoals aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn';
 • h. de diepte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan 10 meter;
 • i. in afwijking van het bepaalde onder h geldt ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' dat de diepte niet meer mag bedragen dan 15 meter;
 • j. de afstand van vrijstaande woningen tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 3 meter;
 • k. het hoogteverschil van de dakopbouw met belendende gebouwen mag niet meer bedragen dan 3,5 meter;
 • l. de goot- respectievelijk bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en/of bouwhoogte';
 • m. de goothoogte mag niet meer bedragen dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte';
 • n. de goothoogte van de voorgevel respectievelijk de achtergevel en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale voorgevel - achtergevel goot- en bouwhoogte'.

13.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend binnen bouwvlak worden gebouwd;
 • b. bijbehorende bouwwerken dienen te worden gebouwd op een afstand van minimaal 1,5 meter achter de verlengde voorgevel;
 • c. de diepte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 2,5 meter gemeten vanuit de achtergevelbouwgrens;
 • d. de diepte van bijbehorende bouwwerken als bedoeld onder c vermeerderd met de diepte als bedoeld in lid 13.2.1 onder h en i mag gezamenlijk niet meer bedragen dan:
  • 1. 12,5 meter voor die gevallen als bedoeld in lid 13.2.1 onder h;
  • 2. 17,5 meter voor die gevallen als bedoeld in lid 13.2.1 onder i;
 • e. van aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag de goot- en/of bouwhoogte niet meer bedragen dan:
  • 1. de bouwhoogte van de eerste bouwlaag tot een maximum van 4 meter;
  • 2. 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, en
  • 3. de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
 • f. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mogen niet meer bedragen dan 3 meter;
 • g. het totale oppervlak van alle (aangebouwde) bijbehorende bouwwerken bedraagt niet meer dan 50 % van het bij het hoofdgebouw behorende achtererfgebied, tot een maximum van:
  • 1. 40 m2 voor aaneengesloten woningen;
  • 2. 60 m2 voor vrijstaande en halfvrijstaande woningen.

13.2.3 Bijbehorende bouwwerken op het voorerfgebied

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken op het voorerfgebied gelden in afwijking van het bepaalde in lid 13.2.2 de volgende regels:

 • a. er mogen bijbehorende bouwwerken (erkers, entreeportalen en dergelijke) op het voorerfgebied worden gebouwd, waarbij:
  • 1. de breedte van de erker niet meer mag bedragen dan ten hoogste 50% van de breedte van de voorgevel;
  • 2. de diepte van de erker niet meer mag bedragen dan 1 m met dien verstande, dat de afstand tot het openbaar gebied ten minste 1 m dient te bedragen;
  • 3. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 0,30 m boven de eerste bouwlaag en dient plat te worden afgedekt;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouw' mogen bijgebouwen worden gebouwd, al dan niet met een kap, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 meter;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bijgebouwen - 2' geldt dat een uitbreiding van het hoofdgebouw mag worden gebouwd waarvan de goot- en bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 respectievelijk 4 meter;
 • d. in afwijking van het hiervoor bepaalde onder b en c geldt dat indien de afmetingen van bestaande bijbehorende bouwwerken groter zijn dan de hiervoor genoemde afmetingen de afmetingen van bestaande bijbehorende bouwwerken de maximale afmetingen zijn.

13.2.4 Dakkapellen

Voor het bouwen van dakkapellen gelden de volgende regels:

 • a. per woning is één dakkapel per dakvlak toegestaan;
 • b. de dakkapel is voorzien van een plat dak;
 • c. dakkapellen in het voordakvlak mogen nooit meer dan 50% van het dakvlak bedragen;
 • d. de bouwhoogte gemeten vanaf de voet van de dakkapel mag niet meer bedragen dan 1,75 meter;
 • e. de onderzijde van de dakkapel is gelegen tussen 0,5 meter en 1 meter gemeten vanaf de dakvoet;
 • f. de bovenzijde van de dakkapel is gelegen op meer dan 0,5 meter onder de daknok;
 • g. de zijkanten van de dakkapel zijn gelegen op meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak, gemeten vanaf het hart van de bouwmuur;
 • h. de dakkapel mag niet worden gebouwd op een bijbehorend bouwwerk.

13.2.5 Dakopbouwen

Voor het bouwen van dakopbouwen gelden de volgende regels:

 • a. een dakopbouw mag uitsluitend worden geplaatst op het hoofdgebouw;
 • b. de ruimte die door de dakopbouw ontstaat, mag op het hoogste punt niet meer dan 2,7 m bedragen;
 • c. de verhoging van de totale bouwhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 • d. het hoogteverschil van de dakopbouw met belendende gebouwen mag niet meer mag bedragen dan 3 meter in geval van een plat dak en niet meer dan 3,5 meter in geval van een kap.

13.2.6 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. ander bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 1 meter voor erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn;
  • 2. 2 meter voor erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn;
  • 3. 3 meter voor pergola's;
  • 4. 1 meter voor overige ander bouwwerken ter plaatse van de naar de openbare weg gekeerde gevel;
  • 5. 3 meter voor overige andere bouwwerken ter plaatse van de niet naar de openbare weg gekeerde gevel.
13.3 Afwijken van de bouwregels
13.3.1 Aangebouwde bijbehorende bouwwerken

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 13.2.2 onder d sub 1 en toestaan dat er nog een aangebouwd bijbehorend bouwwerk mag worden gebouwd tussen 12,5 meter en 15 meter onder de voorwaarden, dat:

 • a. de breedte niet meer mag bedragen dan 50% van de breedte van de achtergevel;
 • b. het achtererfgebied voor niet meer dan 50% mag worden bebouwd;
 • c. stedenbouwkundige belangen zich hier niet tegen verzetten.

13.3.2 Kap op een bijbehorend bouwwerk

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 13.2.2 onder f en toestaan dat er een kap mag worden gebouwd onder de voorwaarde dat:

 • a. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 5 m;
 • b. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
 • c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bezonning van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

13.3.3 Tweede dakkapel op één dakvlak

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 13.2.4 onder a en toestaan dat er een tweede dakkapel wordt gebouwd onder de voorwaarden dat:

 • a. de dakkapellen op gelijke hoogte worden geplaatst;
 • b. de tussenafstand tussen beide dakkapellen minimaal 0,80 meter bedraagt, tenzij in een bijzonder geval zulks niet mogelijk of wenselijk maakt;
 • c. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bestaande straat- en/of bebouwingsbeeld.
13.4 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. binnen deze bestemming is de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:
  • 1. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 25% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de (woon)bebouwing tot een maximum van 40 m2;
  • 2. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
  • 3. detailhandel is niet toegestaan, behoudens productiegebonden detailhandel;
  • 4. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoningen' geldt dat de ten behoeve van de zorgwoningen ondersteunende maatschappelijke functies uitsluitend in de kelder zijn toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal horecavestigingen' geldt dat het aantal horecavestigingen niet meer mag bedragen dan aangegeven.
13.5 Afwijken van de gebruiksregels
13.5.1 Bedrijf aan huis

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde onder lid 13.4 ten behoeve van het gebruik van ruimten binnen een woning en bijbehorende bouwwerken voor bedrijf aan huis als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende regels van toepassing zijn:

 • a. er worden uitsluitend activiteiten uitgevoerd als bedoeld in categorie 1 en 2 van de bijlage "Staat van Bedrijfsactiviteiten", dan wel activiteiten die naar hun aard en omvang gelijk zijn te stellen aan de genoemde categorieën;
 • b. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de (woon)bebouwing tot een maximum van 80 m2;
 • c. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 • d. detailhandel, anders dan productiegebonden detailhandel of ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', is niet toegestaan;
 • e. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.

13.5.2 Mantelzorg

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 13.1 en 13.2 en toestaan dat een deel van de woning of bijbehorend bouwwerk bij een woning als afhankelijke woonruimte (inwoning) wordt gebruikt, met dien verstande, dat:

 • a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
 • b. op het perceel al een wooneenheid aanwezig is;
 • c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en bedrijven;
 • d. per wooneenheid maximaal één situatie van inwoning ten behoeve van mantelzorg is toegestaan;
 • e. inwoning in beginsel dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de wooneenheid, waarbij de afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de wooneenheid dient te hebben;
 • f. het gebruik van een bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte is uitsluitend toegestaan indien realisering van de inwoning in of aan de wooneenheid voor de inwoner of andere bewoner(s) onredelijk bezwarend is;
 • g. maximaal 80 m2 van het hoofdgebouw en/of bijbehorend bouwwerk mag worden gebruikt ten behoeve van de inwoning;
 • h. na de beëindiging van de mantelzorgsituatie de wooneenheid weer in oorspronkelijke vorm wordt teruggebracht.
13.6 Wijzigingsbevoegdheid
13.6.1 Wro-zone - wijzigingsgebied 4

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ter plaatse van de aanduiding 'Wro - zone - wijzigingsgebied - 4' het bestemmingsplan te wijzigen door het toevoegen van een extra hoofdgebouw waarbij de volgende regels gelden:

 • a. het betreft één woning;
 • b. het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de geldende parkeernormen;
 • c. het bepaalde in artikel 'Wonen' is van toepassing.

13.6.2 Wro-zone - wijzigingsgebied 5

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ter plaatse van de aanduiding 'Wro - zone - wijzigingsgebied - 5' het bestemmingsplan te wijzigen in de bestemming 'Wonen' door de aanduiding 'zorgwoning' te verwijderen, waarbij de volgende regels gelden:

 • a. de functie zorgwoningen voorziet niet meer in een bestaande (zorg)behoefte;
 • b. er mogen niet meer dan 24 woningen worden gerealiseerd;
 • c. de woningbouw sluit qua stijl, bouwmassa en voorgevelbouwgrens aan bij de naastgelegen woonbebouwing;
 • d. het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de geldende parkeernormen;
 • e. het parkeren vindt plaats op eigen terrein al dan niet ondergronds;
 • f. er worden voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen gecreëerd;
 • g. het bepaalde in artikel 'Wonen' is van toepassing;
 • h. er dient te worden voldaan aan de in de of krachtens de Wet geluidhinder gestelde (hogere) grenswaarden;
 • i. aan de zijde van de Olympiaweg worden geen geluidgevoelige ruimten gesitueerd, anders dan voorzien van een dove gevel.