direct naar inhoud van Artikel 14 Gemengd - Uit te werken
Plan: Elsbroek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0534.BPElsbroek-VA01

Artikel 14 Gemengd - Uit te werken

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. zorgwoningen;
 • c. sportvoorzieningen;
 • d. kantoren;
 • e. maatschappelijke voorzieningen;
 • f. dienstverlening ten behoeve van de woonzorgzone;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. verkeers-, verblijfsdoeleinden en parkeervoorzieningen;
 • i. ondergeschikte horecavoorzieningen;
 • j. bij deze bestemming behorende voorzieningen waaronder groen, water(berging), erven, tuinen en paden.
14.2 Uitwerkingsregels

Op de in lid 14.1 bedoelde gronden gelden de volgende uitwerkingsregels:

 • a. er mogen 40 gestapelde (zorg)woningen worden gerealiseerd;
 • b. er mogen een sportschool en kantoren worden gerealiseerd waarvan het gezamenlijk brutovloeroppervlak niet meer mag bedragen dan 3500 m2;
 • c. bij de realisering van de (zorg)woningen, de sportschool en kantoren dient te worden voorzien in de noodzakelijke (ondergrondse) parkeervoorzieningen, waarbij parkeren hoofdzakelijk onder het gebouw gerealiseerd wordt en waarbij een ondergeschikt deel van de benodigde parkeervoorzieningen in het openbaar gebied op maaiveld mag worden gerealiseerd, met dien verstande dat het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de geldende parkeernormen;
 • d. er worden voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen gecreëerd;
 • e. er dient te worden voldaan aan de in de of krachtens de Wet geluidhinder gestelde (hogere) grenswaarden, te weten 48 dB voor de Leidsestraat, de Van den Endelaan en de Olympiaweg;
 • f. voorafgaand aan de uitwerking dient een stedenbouwkundig plan/verkavelingsplan met randvoorwaarden/richtlijnen en een beeldkwaliteitsplan te worden opgesteld waarbij het geldende Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Woonzorgzone uit 2006 als basis dient.
14.3 Bouwregels
14.3.1 Bouwverbod

Het bouwen van bouwwerken is uitsluitend toegestaan overeenkomstig een door burgemeester en wethouders uitgewerkt plan ex artikel 3.6 Wro dat in werking is getreden.

14.3.2 Bouwregels na uitwerking

Op de in lid 14.1 bedoelde gronden mogen, na het in werking treden van de uitwerking, uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

 • a. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 20 meter voor de gestapelde (zorg)woningen, de kantoren en de sportschool;
  • 2. 9 meter voor overige hoofdgebouwen;
 • b. de hoofdgebouwen mogen worden afgedekt met een kap waarvan de dakhelling niet minder dan 30° en niet meer dan 60° mag bedragen.