direct naar inhoud van Artikel 19 Wonen - Woonwagenstandplaats
Plan: Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0534.BPCentrum-VA01

Artikel 19 Wonen - Woonwagenstandplaats

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woonwagenstandplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in woonwagens;
 • b. aan-huis-verbonden beroepen;
 • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen waaronder parkeervoorzieningen, groen, water, erven, tuinen en paden.
19.2 Bouwregels

Op de in lid 19.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

19.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen (woonwagens) mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag 100% worden bebouwd;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte'.
19.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • c. de oppervlakte van bijbehorend bouwwerken per standplaats mag niet meer bedragen dan 10 m2.
19.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. ander bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 1 m voor erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn;
  • 2. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn;
  • 3. 3 m voor pergola's.
19.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik van gronden en bouwwerken geldt dat:

 • a. binnen deze bestemming de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep is toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:
  • 1. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 25% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de (woon)bebouwing tot een maximum van 40 m2;
  • 2. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
  • 3. detailhandel is niet toegestaan, behoudens productiegebonden detailhandel;
  • 4. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.