direct naar inhoud van Artikel 39 Algemene wijzigingsregels
Plan: Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1000BPKKG-DF01

Artikel 39 Algemene wijzigingsregels

39.1 Algemeen

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, bevoegd het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op:

 • a. een afwijking ten aanzien van bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen, grens maatvoering en overige aanduidingen in het horizontale vlak die noodzakelijk is, ofwel ter aanpassing aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein, dan wel indien dit uit het oogpunt van doelmatig gebruik van de grond en bebouwing gewenst is en er geen dringende redenen zijn die zich hiertegen verzetten en mits die afwijking ten opzichte van hetgeen is aangegeven, niet meer dan 15 m bedraagt;
 • b. nieuwbouw of herbouw van woningen of andere hoofdgebouwen waarbij het bouwvlak met maximaal 10 m mag worden verschoven mits de bestaande stedenbouwkundige hoofdstructuur niet wordt aangetast.
39.2 Wijziging bestemming 'Groen' en 'Verkeer - Verblijf'

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, bevoegd het plan te wijzigen, zodanig dat de bestemmingen 'Groen' en 'Verkeer - Verblijf' worden gewijzigd naar de bestemmingen 'Wonen' en 'Tuin', mits:

 • a. de wijziging verband houdt met de verkoop van openbare gronden;
 • b. de bestemmingen direct grenzen aan een bestaande woon- en tuinbestemming, en
 • c. door wijziging geen nieuwe woning mogelijk wordt gemaakt.
39.3 wro-zone - wijzigingsgebied 01

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, bevoegd het plan ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 01' te wijzigen ten behoeve van de realisering van woningen, ruimten voor detailhandel en bijbehorend water, groen, verkeers- en parkeervoorzieningen, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. in het gebied mogen maximaal 50 woningen worden gebouwd, uitsluitend in gestapelde vorm;
 • b. de verkoopvloeroppervlakte ten behoeve van detailhandel mag maximaal 3.800 m² bedragen;
 • c. de bouwhoogte van de bebouwing mag maximaal 30 m bedragen;
 • d. de bestaande hoeveelheid oppervlaktewater mag niet worden verkleind;
 • e. indien de oppervlakte aan verharding ten opzichte van de bestaande oppervlakte wordt vergroot, dan dient 15% van de oppervlakte aan extra verharding te worden gecompenseerd met oppervlaktewater in het bedoelde wijzigingsgebied of elders in het plangebied;
 • f. binnen het bedoelde wijzigingsgebied dient te worden voorzien in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van de functies die in het bedoelde wijzigingsgebied worden toegestaan, overeenkomstig de bouwverordening.
39.4 wro-zone - wijzigingsgebied 02

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, bevoegd, ter herontwikkeling van het woongebied Zuidelijk Stempel-West, het plan ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 02' te wijzigen ten behoeve van de realisering van woningen, ruimten voor detailhandel en dienstverlening als bedoeld in artikel 1, lid 1.30, en bijbehorend water, groen, verkeers- en parkeervoorzieningen, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. in het gebied mogen, na sloop van de bestaande woongebouwen, maximaal 80 woningen worden gebouwd, in gestapelde en niet-gestapelde vorm;
 • b. het aantal bouwlagen van de bebouwing mag ten hoogste 8 bedragen;
 • c. ruimten voor detailhandel en dienstverlening als bedoeld in artikel 1, lid 1.30, mogen uitsluitend worden gerealiseerd in de begane grondlaag van woongebouwen met gestapelde woningen, tot een gezamenlijke, maximale brutovloeroppervlakte van 750 m²;
 • d. de westrand van het gebied wordt getransformeerd tot openbare verblijfsruimte, waarbij in ieder geval de bestaande vliet, de grond onder het bestaande, te slopen woongebouw aan de Wiarda Beckmanstraat alsmede de Wiarda Beckmanstraat zelf worden betrokken;
 • e. de onder d bedoelde openbare verblijfsruimte wordt ingericht als onbebouwde parkzone voor voetgangers en fietsers, met beperkte ruimte voor rijdende en geparkeerde auto's;
 • f. de bestaande hoeveelheid oppervlaktewater mag niet worden verkleind;
 • g. indien de oppervlakte aan verharding ten opzichte van de bestaande oppervlakte wordt vergroot, dan dient 15% van de oppervlakte aan extra verharding te worden gecompenseerd met oppervlaktewater in het bedoelde wijzigingsgebied of elders in het plangebied;
 • h. binnen het bedoelde wijzigingsgebied dient te worden voorzien in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van de functies die in het bedoelde wijzigingsgebied worden toegestaan, overeenkomstig de bouwverordening.
39.5 wro-zone - wijzigingsgebied 03

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, bevoegd ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 03' de bestemmingen te wijzigen in de bestemming 'Water', ten behoeve van de aanleg van een watergang, met in achtneming van de bepaling dat de watergang mag worden aangelegd indien hiermee een open waterverbinding tussen de Burgemeester Martenssingel en de Cronjévijver kan worden gerealiseerd.