direct naar inhoud van Artikel 9 Kantoor
Plan: Oosterparkbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.U0901BPSTD-VG02

Artikel 9 Kantoor

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. kantoren;
  • b. bijbehorende ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen en erven.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
  • b. de maximum bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden.
9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • a. de hoogte van erfafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen;
  • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 6 meter bedragen.
9.3 Wijzigingsbevoegdheid
9.3.1 Maatschappelijke dienstverlening

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, 9.1 te wijzigingen door het toestaan van maatschappelijke dienstverlening, met dien verstande dat:

  • a. binnen de bestemming 'Kantoor' maximaal 1 vestiging met maatschappelijke dienstverlening is toegestaan;
  • b. het maximum bruto vloeroppervlak aan maatschappelijke dienstverlening 800 m² bedraagt;
  • c. geluidsgevoelige maatschappelijke dienstverlening is toegestaan mits er hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder zijn verleend indien uit akoestisch onderzoek blijkt dat de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder wordt overschreden.