direct naar inhoud van Artikel 10 Maatschappelijk
Plan: Oosterparkbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.U0901BPSTD-VG02

Artikel 10 Maatschappelijk

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke dienstverlening;
 • b. ondergeschikte detailhandel, uitsluitend bij een ziekenhuis en/of museum;
 • c. bij maatschappelijke dienstverlening behorende ondergeschikte horeca;
 • d. horeca IIa en IIb, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie II';
 • e. horeca IV, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie IV';
 • f. parkeren ten behoeve van de onder a t/m e genoemde functies, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' of de aanduiding 'parkeergarage';
 • g. wonen in de vorm van een dienstwoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - dienstwoning';
 • h. bijbehorende ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen en tuinen en erven.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. indien een maximum bebouwingspercentage is aangeduid, mag het maximum bebouwingspercentage zoals aangeduid niet worden overschreden;
 • c. de maximum bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • d. indien een maximum goothoogte is aangeduid mag de maximum goothoogte zoals aangeduid niet worden overschreden;
 • e. in aanvulling op het bepaalde onder b mag de maximale bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - schoorsteen' worden overschreden ten behoeve van een schoorsteen, waarbij de schoorsteen een hoogte heeft van 20 meter vanaf het dak van het gebouw;
 • f. gebouwde parkeervoorzieningen zijn alleen toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage'.
10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepaling:

 • a. de hoogte van erfafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 6 meter bedragen.
10.3 Afwijken van de bouwregels

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om in afwijking van het bepaalde in 10.2.1 een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak, met dien verstande dat:

 • a. per bestemmingsvlak maximaal 20% van de gronden buiten het bouwvlak mag worden bebouwd met gebouwen;
 • b. de maximum bouwhoogte 4 meter bedraagt.
10.4 Specifieke gebruiksregels
10.4.1 Maatschappelijke dienstverlening

Voor maatschappelijke dienstverlening geldt de volgende regel:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk uitgesloten - geluidsgevoelig' is geen geluidsgevoelige maatschappelijke dienstverlening toegestaan.
10.4.2 Bij maatschappelijke dienstverlening behorende ondergeschikte horeca

Voor de bij maatschappelijke dienstverlening behorende ondergeschikte horeca geldt de volgende regel:

 • a. de aan de hoofdfunctie ondergeschikte horeca mag maximaal 10% van het bruto vloeroppervlak van de hoofdfunctie bedragen.