direct naar inhoud van Artikel 8 Horeca
Plan: Oosterparkbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.U0901BPSTD-VG02

Artikel 8 Horeca

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horeca III en IV, uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen 'horeca van categorie III' en 'horeca van categorie IV';
 • b. horeca II a en IIb, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie II';
 • c. horeca V, inclusief de bij horeca V behorende horeca I, III en IV;
 • d. bij horeca V behorende ondergeschikte detailhandel;
 • e. parkeren;
 • f. wonen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • g. bijbehorende ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen en erven.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de maximum bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. indien een maximum goothoogte is aangeduid mag de maximum goothoogte zoals aangeduid niet worden overschreden;
 • d. gebouwde parkeervoorzieningen zijn niet toegestaan.
8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de hoogte van erfafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 6 meter bedragen.
8.3 Afwijken van de bouwregels

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om in afwijking van het bepaalde in 8.2.1 een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak, met dien verstande dat:

 • a. per bestemmingsvlak maximaal 10% van de gronden buiten het bouwvlak mag worden bebouwd met gebouwen, met een maximum van 50 m² per bestemmingsvlak;
 • b. de maximum bouwhoogte 4 meter bedraagt.