direct naar inhoud van Artikel 11 Tuin - 1
Plan: Oosterparkbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.U0901BPSTD-VG02

Artikel 11 Tuin - 1

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen en erven, met inbegrip van bijbehorende voetpaden;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. een nutsvoorziening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
 • d. parkeervoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
 • e. het gebruik conform het toegestane gebruik van de aangrenzende (hoofd)bebouwing.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemeen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat gebouwen slechts zijn toegestaan ter plaatse van:

 • a. de aanduiding 'bijgebouwen;'
 • b. de aanduiding 'nutsvoorziening';
 • c. de aanduiding 'parkeergarage';
 • d. de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - uitbouw'.
11.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' zijn uitsluitend bijgebouwen toegestaan, waarbij de maximum bouwhoogte 4 meter bedraagt;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' is uitsluitend een nutsgebouw toegestaan, waarbij de maximum bouwhoogte 4 meter bedraagt;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' dient de maximale bouwhoogte zoals aangegeven met de aanduiding 'maximale bouwhoogte' in acht te worden genomen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - uitbouw' zijn uitsluitend uitbouwen toegestaan, waarbij:
  • 1. de uitbouw direct aan uitsluitend de eerste bouwlaag van de aangrenzende bebouwing wordt gebouwd;
  • 2. de bouwhoogte van de uitbouw niet groter is dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de aangrenzende bebouwing, met een maximum bouwhoogte van 4 meter;
  • 3. het gebruik conform het toegestane gebruik van de aangrenzende hoofdbebouwing is.
11.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 meter bedragen.