direct naar inhoud van Artikel 9 Gemengd - 3 (buurtvoorzieningen)
Plan: Buitenveldert 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.K1206BPSTD-VG01

Artikel 9 Gemengd - 3 (buurtvoorzieningen)

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 3 (buurtvoorzieningen)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder;
 • b. consumentverzorgende dienstverlening, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder;
 • c. maatschappelijke dienstverlening, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder;
 • d. bedrijf zoals bedoeld in 27.3, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder;
 • e. (zorg)woningen, short stay, huisgebonden beroep of huisgebonden bedrijf en bed & breakfast, uitsluitend in de tweede bouwlaag en hoger, met inachtneming van het bepaalde in 9.3.1;
 • f. zakelijke dienstverlening, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening';
 • g. kantoren, uitsluitend op de tweede bouwlaag en hoger ter plaatse van de functieaanduiding 'kantoor';
 • h. horeca van categorie 1, 3 en 4, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder ter plaatse van de functieaanduidingen 'specifieke vorm van gemengd - horeca zone a', 'specifieke vorm van gemengd - horeca zone b', 'specifieke vorm van gemengd - horeca zone c', 'specifieke vorm van gemengd - horeca zone d', 'specifieke vorm van gemengd - horeca zone e' en 'specifieke vorm van gemengd - horeca zone f', met inachtneming van het bepaalde in 9.3.2;
 • i. vuurwerkopslag, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd - vuurwerkopslag';
 • j. ondersteunende horeca, uitsluitend binnen detailhandel, bedrijf, kantoren en dienstverlening met inachtneming van het bepaalde in 9.3.2;
 • k. ondergrondse parkeergarage ten behoeve van het in artikel 9.1 onder a t/m i genoemde gebruik, uitsluitend in de kelder en/of het souterrain, met dien verstande dat toegangen en in- en uitritten tevens in de eerste bouwlaag zijn toegestaan;
 • l. groenvoorzieningen;
 • m. tuinen;
 • n. verkeersareaal;
 • o. (ondergrondse) nutsvoorzieningen.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen

Op en onder de in het eerste lid genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen slechts zijn toegestaan binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken.

9.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • b. maximale goothoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • c. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
9.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen op het voorerfgebied, danwel in het achtererfgebied grenzend aan de openbare weg: 1 meter;
 • b. maximale bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 2 meter;
9.2.4 Onderdoorgang

Ter plaatse van de bouwaanduiding 'onderdoorgang' mogen tot een hoogte van 2,5 meter geen gebouwen worden opgericht behoudens ten behoeve van de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies.

9.3 Specifieke gebruiksregels
9.3.1 Wonen
 • a. voor woningen geldt dat:
  • 1. bergingen en andere nevenruimten eveneens in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of kelder zijn toegestaan;
  • 2. ter plaatse van de functieaanduiding 'wonen' woningen tevens in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder zijn toegestaan;
  • 3. ter plaatse van de functieaanduiding 'wonen uitgesloten' zijn woningen niet toegestaan;
 • b. huisgebonden beroep, huisgebonden bedrijf en bed & breakfast is toegestaan tot maximaal 40% van het bruto vloeroppervlak van de woning met een maximum van 60 m²;
9.3.2 Niet-woonfuncties

Voor de in 9.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. voor detailhandel geldt een maximum bruto vloeroppervlak van 500 m² per vestiging;
 • b. ter plaatse van de functieaanduiding 'detailhandel uitgesloten' is geen detailhandel toegestaan;
 • c. voor dienstverlening, bedrijf, horeca van categorie 1, horeca van categorie 3, horeca van categorie 4 geldt een maximum bruto vloeroppervlak van 300 m² per vestiging;
 • d. voor ondersteunende horeca geldt een maximum netto vloeroppervlak van 30% van het netto vloeroppervlak van de vestiging met een maximum van 30 m²;
 • e. voor horeca geldt dat:
  • 1. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd - horeca zone a' uitsluitend horeca van categorie 4 is toegestaan, met dien verstande dat het percentage van de straatwand dat voor horeca wordt toegestaan maximaal 15% is;
  • 2. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd - horeca zone b' horeca van categorie 1, horeca van categorie 3 en horeca van categorie 4 is toegestaan, met dien verstande dat niet meer dan 30% van de lengte van het aanduidingsvlak door horeca van categorie 1 wordt gebruikt;
  • 3. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd – horeca zone c' horeca van categorie 1, horeca van categorie 3 en horeca van categorie 4 is toegestaan, met dien verstande dat het totaal aantal vestigingen maximaal 3 bedraagt, waarvan maximaal 2 vestigingen horeca van categorie 1;
  • 4. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd – horeca zone d' horeca van categorie 1, horeca van categorie 3 en horeca van categorie 4 is toegestaan, met dien verstande dat het totaal aantal vestigingen per aanduidingsvlak maximaal 3 bedraagt, waarvan maximaal 1 vestiging horeca van categorie 1;
  • 5. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd – horeca zone e' uitsluitend horeca van categorie 4 is toegestaan;
  • 6. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd – horeca zone f' uitsluitend horeca van categorie 3 of horeca van categorie 4 is toegestaan.
9.3.3 Geluidsgevoelige objecten

Voor zover op grond van artikel 9.1 nieuwe, nog niet bestaande geluidsgevoelige objecten mogen worden gerealiseerd, zijn deze alleen toegestaan indien:

 • a. de geluidsbelasting op de gevels van de geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde;
 • b. hiervoor overeenkomstig Bijlage 2 Adressen hogere grenswaarden een hogere waarde is vastgesteld en geen bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel' aan het object is toegekend;
 • c. ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel' het betreffende deel van de gevel wordt uitgevoerd als een dove gevel of als een vliesgevel wordt gerealiseerd.
9.3.4 Afwijking
 • a. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd - alle bouwlagen' is het gebruik van de tweede bouwlaag en hoger ten behoeve van de onder 9.1 onder b, c, d en h genoemde functies toegestaan;
 • b. in afwijking van het bepaalde in 9.3.2 zijn de, op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, bestaande vestigingen met een groter bruto vloeroppervlak toegestaan. Een verdere vergroting is niet toegestaan;
 • c. in afwijking van het bepaalde in 9.1 zijn in de vestigingen als bedoeld onder a alleen de niet-woonfuncties toegestaan, die op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig waren.
9.4 Afwijken van de gebruiksregels
9.4.1 Geluidsgevoelige objecten

Het dagelijks bestuur is bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening, om in afwijking van het bepaalde in 9.3.3 onder c een omgevingsvergunning te verlenen zonder dat het betreffende deel van de gevel wordt uitgevoerd met een dove gevel of een vliesgevel, indien is aangetoond dat de daarvoor geldende hogere grenswaarde niet wordt overschreden.

9.4.2 Grotere vestigingen

Het dagelijks bestuur is bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening, om in afwijking van het bepaalde in 9.3.2 een omgevingsvergunning te verlenen voor een detailhandels- of dienstverleningsvestiging met een maximaal bruto vloeroppervlak van 750 m2.