direct naar inhoud van Artikel 10 Gemengd - 4 (maatschappelijk en wonen)
Plan: Buitenveldert 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.K1206BPSTD-VG01

Artikel 10 Gemengd - 4 (maatschappelijk en wonen)

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 4 (maatschappelijk en wonen)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke dienstverlening, uitsluitend in de eerste en tweede bouwlaag, het souterrain en/of de kelder en ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' tevens in de derde bouwlaag;
 • b. (zorg)woningen, short stay, huisgebonden beroep of huisgebonden bedrijf en bed & breakfast, uitsluitend in de tweede bouwlaag en hoger, met inachtneming van het bepaalde in 10.3.1;
 • c. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', met inachtneming van het bepaalde in 10.3.2;
 • d. ondersteunende horeca, uitsluitend binnen maatschappelijke dienstverlening en detailhandel, met inachtneming van het bepaalde in 10.3.2;
 • e. parkeervoorzieningen op maaiveld, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'parkeerterrein',
 • f. ondergrondse parkeergarage ten behoeve van het in artikel 10.1 onder a t/m c genoemde gebruik, uitsluitend in de kelder en/of het souterrain, met dien verstande dat toegangen en in- en uitritten tevens in de eerste bouwlaag zijn toegestaan;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. tuinen;
 • i. verkeersareaal;
 • j. (ondergrondse) nutsvoorzieningen.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Op en onder de in het eerste lid genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen slechts zijn toegestaan binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken.

10.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • b. maximale goothoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • c. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
10.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen op het voorerfgebied, danwel in het achtererfgebied grenzend aan de openbare weg: 1 meter;
 • b. maximum bouwhoogte voor gebouwde terrassen, in het achtererfgebied behorende bij de woning in de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, geldt:
  • 1. maximum bouwhoogte: 0,3 meter;
  • 2. maximum bouwhoogte hekwerken ten behoeve van het gebouwde terras: 1,1 meter ten op zichte van bovenzijde terras;
 • c. voor onoverdekte zwembaden, in het achtererfgebied behorende bij de woning in de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, geldt:
  • 1. maximaal 30% van het oppervlak van het achtererfgebied wordt bebouwd, tot een maximum van 50 m2;
 • d. maximale bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 2 meter;
10.2.4 Onderdoorgang

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mogen tot een hoogte van 2,5 meter geen gebouwen worden opgericht behoudens ten behoeve van de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies.

10.3 Specifieke gebruiksregels
10.3.1 Wonen
 • a. voor woningen geldt dat:
  • 1. bergingen en andere nevenruimten eveneens in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder zijn toegestaan;
  • 2. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van wonen - 2e bouwlaag' woningen tevens in de tweede bouwlaag zijn toegestaan;
  • 3. ter plaatse van de functieaanduiding 'woningen uitgesloten' zijn woningen niet toegestaan;
  • 4. ter plaatse van de functieaanduiding 'wonen' zijn woningen eveneens in het souterrain en/of kelder, de eerste bouwlaag en tweede bouwlaag toegestaan;
 • b. huisgebonden beroep, huisgebonden bedrijf en bed & breakfast is toegestaan tot maximaal 40% van het bruto vloeroppervlak van de woning met een maximum van 60 m².
10.3.2 Niet-woonfuncties

Voor de in 10.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. Voor ondersteunende horeca geldt een maximum netto vloeroppervlak van 30% van het netto vloeroppervlak van de vestiging met een maximum van 30 m²;
 • b. voor detailhandel geldt een maximale vestigingsgrootte van 300 m².
10.3.3 Geluidsgevoelige objecten

Voor zover op grond van artikel 10.1 nieuwe, nog niet bestaande geluidsgevoelige objecten mogen worden gerealiseerd, zijn deze alleen toegestaan indien:

 • a. de geluidsbelasting op de gevels van de geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde;
 • b. hiervoor overeenkomstig Bijlage 2 Adressen hogere grenswaarden een hogere waarde is vastgesteld en geen bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel' aan het object is toegekend;
 • c. ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel' het betreffende deel van de gevel wordt uitgevoerd als een dove gevel of als een vliesgevel wordt gerealiseerd.
10.3.4 Afwijking
 • a. In afwijking van het bepaalde in 10.3.2 zijn de, op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, bestaande vestigingen met een groter bruto vloeroppervlak toegestaan. Een verdere vergroting is niet toegestaan;
 • b. In afwijking van het bepaalde in 10.1 zijn in de vestigingen als bedoeld onder a alleen de niet-woonfuncties toegestaan, die op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig waren.
10.4 Afwijken van de gebruiksregels
10.4.1 Geluidsgevoelige objecten

Het dagelijks bestuur is bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening, om in afwijking van het bepaalde in 10.3.3 onder c een omgevingsvergunning te verlenen zonder dat het betreffende deel van de gevel wordt uitgevoerd met een dove gevel of een vliesgevel, indien is aangetoond dat de daarvoor geldende hogere grenswaarde niet wordt overschreden.