direct naar inhoud van Artikel 8 Gemengd - 2 (Rooswijck)
Plan: Buitenveldert 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.K1206BPSTD-VG01

Artikel 8 Gemengd - 2 (Rooswijck)

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2 (Rooswijck)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder;
 • b. consumentverzorgende dienstverlening, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder;
 • c. (zorg)woningen, short stay, huisgebonden beroep of huisgebonden bedrijf en bed & breakfast, uitsluitend in de tweede bouwlaag en hoger, met inachtneming van het bepaalde in 8.3.1;
 • d. horeca van categorie 1, 3 en 4 met inachtneming van het bepaalde in 8.3.2, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder;
 • e. ondersteunende horeca, uitsluitend binnen detailhandel en dienstverlening met inachtneming van het bepaalde in 8.3.2;
 • f. ondergrondse parkeergarage ten behoeve van het in artikel 8.1 onder a t/m d genoemde gebruik, uitsluitend in de kelder en/of het souterrain, met dien verstande dat toegangen en in- en uitritten tevens in de eerste bouwlaag zijn toegestaan;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. tuinen;
 • i. verkeersareaal;
 • j. (ondergrondse) nutsvoorzieningen.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Op en onder de in het eerste lid genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen slechts zijn toegestaan binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken.

8.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • b. maximale goothoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • c. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
8.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt een maximale bouwhoogte van 5 meter.

8.3 Specifieke gebruiksregels
8.3.1 Wonen
 • a. voor woningen geldt dat bergingen en andere nevenruimten eveneens in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of kelder zijn toegestaan;
 • b. huisgebonden beroep, huisgebonden bedrijf en bed & breakfast zijn toegestaan tot maximaal 40% van het bruto vloeroppervlak van de woning met een maximum van 60 m² is toegestaan;
 • c. ter plaatse van de functieaanduiding 'wonen uitgesloten' zijn geen woningen toegestaan.
8.3.2 Niet-woonfuncties

Voor de in 8.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. voor detailhandel geldt een maximum vestigingsgrootte van 300 m2;
 • b. voor consumentverzorgende dienstverlening geldt een maximum vestigingsgrootte van 300 m2;
 • c. voor horeca van categorie 1, horeca van categorie 3 en horeca van categorie 4 geldt een maximum van vier vestigingen, met dien verstande dat minstens twee vestigingen worden gebruikt ten behoeve van horeca van categorie 4B;
 • d. voor ondersteunende horeca geldt een maximum netto vloeroppervlak van 30% van het netto vloeroppervlak van de vestiging met een maximum van 30 m².
8.3.3 Geluidsgevoelige objecten

Voor zover op grond van artikel 8.1 nieuwe, nog niet bestaande geluidsgevoelige objecten mogen worden gerealiseerd, zijn deze alleen toegestaan indien:

 • a. de geluidsbelasting op de gevels van de geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde;
 • b. hiervoor overeenkomstig Bijlage 2 Adressen hogere grenswaarden een hogere waarde is vastgesteld en geen bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel' aan het object is toegekend;
 • c. ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel' het betreffende deel van de gevel wordt uitgevoerd als een dove gevel of als een vliesgevel wordt gerealiseerd.
8.3.4 Afwijking
 • a. In afwijking van het bepaalde in 8.1 zijn ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd - alle bouwlagen' uitsluitend de op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezige niet-woonfuncties in de tweede bouwlaag en hoger toegestaan;
 • b. In afwijking van het bepaalde in 8.3.2 zijn de, op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, bestaande vestigingen met een groter bruto vloeroppervlak toegestaan. Een verdere vergroting is niet toegestaan;
 • c. In afwijking van het bepaalde in 8.1 zijn in de vestigingen als bedoeld onder b alleen de niet-woonfuncties toegestaan, die op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig waren;
8.4 Afwijken van de gebruiksregels
8.4.1 Geluidsgevoelige objecten

Het dagelijks bestuur is bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening, om in afwijking van het bepaalde in 8.3.3 onder c een omgevingsvergunning te verlenen zonder dat het betreffende deel van de gevel wordt uitgevoerd met een dove gevel of een vliesgevel, indien is aangetoond dat de daarvoor geldende hogere grenswaarde niet wordt overschreden.