direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd - 1 (woongebouwen langs hoofdassen)
Plan: Buitenveldert 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.K1206BPSTD-VG01

Artikel 7 Gemengd - 1 (woongebouwen langs hoofdassen)

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1 (woongebouwen langs hoofdassen)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. (zorg)woningen, short stay, huisgebonden beroep of huisgebonden bedrijf en bed & breakfast, uitsluitend in de vierde bouwlaag en hoger, met inachtneming van het bepaalde in 7.3.1;
 • b. studentenwoningen, ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd - studentenwoningen' op de tweede bouwlaag;
 • c. detailhandel, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder;
 • d. dienstverlening, uitsluitend in de eerste, tweede en derde bouwlaag, het souterrain en/of de kelder;
 • e. kantoren, uitsluitend in de eerste, tweede en derde bouwlaag, het souterrain en/of de kelder;
 • f. hotel, uitsluitend in de eerste, tweede en derde bouwlaag, het souterrain en/of de kelder ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd - hotel';
 • g. bedrijf zoals bedoeld in 27.3, uitsluitend in de eerste, tweede en derde bouwlaag, het souterrain en/of de kelder;
 • h. ondersteunende horeca, uitsluitend binnen detailhandel, dienstverlening, kantoor en bedrijf, met inachtneming van het bepaalde in 7.3.2;
 • i. ondergrondse parkeergarage ten behoeve van het in artikel 7.1 onder a t/m g genoemde gebruik, uitsluitend in de kelder en/of het souterrain, met dien verstande dat toegangen en in- en uitritten tevens in de eerste bouwlaag zijn toegestaan;
 • j. groenvoorzieningen;
 • k. tuinen;
 • l. verkeersareaal;
 • m. (ondergrondse) nutsvoorzieningen.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Op en onder de in het eerste lid genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen slechts zijn toegestaan binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken.

7.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • b. maximale goothoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • c. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
7.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximale bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen in het voorerfgebied, danwel in het achtererfgebied grenzend aan de openbare weg: 1 meter;
 • b. maximale bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 2 meter.
7.2.4 Onderdoorgang

Ter plaatse van de bouwaanduiding 'onderdoorgang' mogen tot een hoogte van 2,5 meter geen gebouwen worden opgericht behoudens ten behoeve van de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies.

7.2.5 Overkapping

Voor gronden ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' geldt dat een overkapping is toegestaan met een maximum bouwhoogte van 5 meter.

7.3 Specifieke gebruiksregels
7.3.1 Wonen
 • a. voor woningen geldt dat:
  • 1. bergingen en andere nevenruimten eveneens in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of kelder zijn toegestaan;
  • 2. ter plaatse van de functieaanduiding 'wonen' woningen tevens op de derde bouwlaag, het souterrain en kelder zijn toegestaan;
  • 3. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd - wonen' woningen en short stay tevens op de eerste, tweede en derde bouwlaag en het souterrain en/of kelder zijn toegestaan;
 • b. huisgebonden beroep, huisgebonden bedrijf en bed & breakfast zijn toegestaan tot maximaal 40% van het bruto vloeroppervlak van de woning met een maximum van 60 m² is toegestaan.
7.3.2 Niet-woonfuncties

Voor de in 7.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. voor detailhandel en bedrijf geldt een maximum vestigingsgroote van 500 m²;
 • b. voor kantoren en dienstverlening geldt een maximum vestigingsgroote van 1.500 m²;
 • c. ter plaatse van de functieaanduiding aanduiding 'wonen' is op de derde bouwlaag uitsluitend (zorg)woningen en short stay toegestaan;
 • d. voor ondersteunende horeca geldt een maximum netto vloeroppervlak van 30% van het netto vloeroppervlak van de vestiging met een maximum van 30 m².
7.3.3 Geluidsgevoelige objecten

Voor zover op grond van artikel 7.1 nieuwe, nog niet bestaande geluidsgevoelige objecten mogen worden gerealiseerd, zijn deze alleen toegestaan indien:

 • a. de geluidsbelasting op de gevels van de geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde;
 • b. hiervoor overeenkomstig Bijlage 2 Adressen hogere grenswaarden een hogere waarde is vastgesteld en geen bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel' aan het object is toegekend;
 • c. ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel' het betreffende deel van de gevel wordt uitgevoerd als een dove gevel of als een vliesgevel wordt gerealiseerd.
7.3.4 Afwijking
 • a. In afwijking van het bepaalde in 7.3.2 onder a en b zijn de, op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, bestaande vestigingen met een groter bruto vloeroppervlak toegestaan. Een verdere vergroting is niet toegestaan;
 • b. In afwijking van het bepaalde in 7.1 zijn in de vestigingen als bedoeld onder a alleen de niet-woonfuncties toegestaan, die op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig waren.
7.4 Afwijken van de gebruiksregels
7.4.1 Geluidsgevoelige objecten

Het dagelijks bestuur is bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening, om in afwijking van het bepaalde in 7.3.3 onder c een omgevingsvergunning te verlenen zonder dat het betreffende deel van de gevel wordt uitgevoerd met een dove gevel of een vliesgevel, indien is aangetoond dat de daarvoor geldende hogere grenswaarde niet wordt overschreden.

7.5 Wijzigingsbevoegdheid
7.5.1 Omzetting naar hotels

Het dagelijks bestuur is bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, de verbeelding ter plaatse van de in 7.1 genoemde gronden geheel of gedeeltelijk te wijzigen door hieraan de functieaanduiding 'specifieke vorm van gemengd - hotel' toe te voegen, onder voorwaarden dat:

 • a. het woon- en leefklimaat ter plaatse niet onevenredig wordt aangetast;
 • b. de uitbreiding of vestiging van de hotelfunctie geen onevenredige verkeersaantrekkende werking ten gevolge zal hebben;
 • c. er voldaan wordt aan het parkeerbeleid van het stadsdeel;
 • d. er voldaan wordt aan het op het moment van wijzigen van het plan geldende hotelbeleid van de gemeente Amsterdam.