direct naar inhoud van Artikel 6 Centrum
Plan: Buitenveldert 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.K1206BPSTD-VG01

Artikel 6 Centrum

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, uitsluitend in de kelder en/of souterrain, de eerste bouwlaag en hoger tot een maximum van 12 meter hoogte, met inachtneming van het bepaalde in 6.3.2;
 • b. dienstverlening, uitsluitend in de kelder en/of souterrain, de eerste bouwlaag en hoger tot een maximum van 12 meter hoogte, met inachtneming van het bepaalde in 6.3.2;
 • c. (zorg)woningen, short stay, huisgebonden beroep of huisgebonden bedrijf en bed & breakfast, uitsluitend in de tweede bouwlaag en hoger, met inachtneming van het bepaalde in 6.3.1;
 • d. kantoren, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'kantoor' in de tweede bouwlaag of hoger, met inachtneming van het bepaalde 6.3.2;
 • e. horeca van categorie 1, 3 en 4, uitsluitend in de kelder en/of souterrain, de eerste bouwlaag en hoger tot een maximum van 12 meter hoogte, met inachtneming van het bepaalde in 6.3.2;
 • f. hotel, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van horeca - hotel';
 • g. ondersteunende horeca, uitsluitend binnen detailhandel, kantoor en dienstverlening met inachtneming van het bepaalde in 6.3.2;
 • h. ondergrondse parkeergarage ten behoeve van de onder a t/m h genoemde gebruiken, uitsluitend in de kelder en/of het souterrain, met dien verstande dat toegangen en in- en uitritten tevens in de eerste bouwlaag zijn toegestaan;
 • i. terrassen;
 • j. groenvoorzieningen;
 • k. tuinen;
 • l. verkeersareaal;
 • m. (ondergrondse) nutsvoorzieningen.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Op en onder de in het eerste lid genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen slechts zijn toegestaan binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken.

6.2.2 Gebouwen
 • a. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • b. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%;
 • c. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt een maximale bouwhoogte van 5 meter.

6.2.4 Overkappingen en onderdoorgangen
 • a. ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping 1' zijn uitsluitend overkappingen toegestaan, waarbij tot een hoogte van 2,5 meter geen bouwwerken mogen worden opgericht behoudens ten behoeve van de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies;
 • b. ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping 2' mogen vanaf een hoogte van 7 meter geen bouwwerken worden opgericht behoudens ten behoeve van de hoger opgaande bebouwing ondersteuningsconstructies;
 • c. ter plaatse van de bouwaanduiding 'onderdoorgang' mogen tot een hoogte van 2,5 meter geen bouwwerken worden opgericht behoudens ten behoeve van de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies.
6.3 Specifieke gebruiksregels
6.3.1 Wonen
 • a. voor woningen geldt dat:
  • 1. bergingen en andere nevenruimten eveneens in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of kelder zijn toegestaan;
  • 2. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van wonen - wonen 1' woningen tevens op de eerste bouwlaag, het souterrain en kelder zijn toegestaan;
 • b. huisgebonden beroep, huisgebonden bedrijf en bed & breakfast zijn toegestaan tot maximaal 40% van het bruto vloeroppervlak van de woning met een maximum van 60 m².
6.3.2 Niet-woonfuncties

Voor de in 6.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. voor detailhandel geldt een gezamenlijk maximum brutovloeroppervlakte: 36.000 m2, met dien verstande dat:
  • 1. maximaal 2 supermarkten zijn toegestaan, met een gezamenlijk maximum brutovloeroppervlak van 7.000 m2 en een maximum vestigingsgrootte van 5.000 m2 bvo;
  • 2. maximaal 4 vestigingen zijn toegestaan met een maximum vestigingsgrootte van 2.000 m2 bvo, supermarkten niet inbegrepen;
  • 3. maximaal 2 vestigingen zijn toegestaan met een maximum vestigingsgrootte van 4.000 m2 bvo, supermarkten niet inbegrepen;
  • 4. overige vestigingen zijn toegestaan tot een maximum vestigingsgrootte van 1.500 m2 bvo;
  • 5. in de vestigingen als bedoeld onder 2 en 3 geen perifere detailhandelsvestigingen toegestaan zijn;
 • b. voor dienstverlening geldt een gezamenlijk maximum brutovloeroppervlak van 3.000 m²;
 • c. voor horeca van categorie 1, horeca van categorie 3 en horeca van categorie 4 geldt een gezamenlijk maximum brutovloeroppervlak van 3.000 m², uitgezonderd de horeca behorend bij het hotel zoals genoemd in 6.1 onder f;
 • d. voor ondersteunende horeca geldt een maximum netto vloeroppervlak van 30% van het netto vloeroppervlak van de vestiging met een maximum van 30 m².
6.3.3 Geluidsgevoelige objecten

Voor zover op grond van artikel 6.1 nieuwe, nog niet bestaande geluidsgevoelige objecten mogen worden gerealiseerd, zijn deze alleen toegestaan indien:

 • a. de geluidsbelasting op de gevels van de geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde;
 • b. hiervoor overeenkomstig Bijlage 2 Adressen hogere grenswaarden een hogere waarde is vastgesteld.