direct naar inhoud van Artikel 17 Verkeer
Plan: Buitenveldert 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.K1206BPSTD-VG01

Artikel 17 Verkeer

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten, voet- en fietspaden met een verkeersfunctie;
 • b. ondergrondse en bovengrondse parkeervoorzieningen;
 • c. tram- en/of metrovoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de Buitenveldertsebaan tussen de Boelelaan en de plangrens ter hoogte van de Kalfjeslaan en ter plaatse van de entree tot het Amsterdamse Bos in het verlengde van de Van Nijenrodeweg;
 • d. detailhandel en horeca, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'detailhandel', met inachtneming van het bepaalde in 17.3
 • e. staanplaatsen, met inachtneming van het bepaalde in 17.4.1;
 • f. geluidwerende voorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. terras;
 • i. pleinen en schoolpleinen;
 • j. kunstwerken ten behoeve van de waterhuishouding;
 • k. waterlopen en waterpartijen;
 • l. oeververbindingen (bruggen);
 • m. werken voor de beeldende kunst;
 • n. straatmeubilair;
 • o. openbare toiletvoorzieningen;
 • p. laad- en losvoorzieningen.
 • q. tuinen;
 • r. (ondergrondse) nutsvoorzieningen.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Algemeen

Op en onder de in het eerste lid genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen slechts zijn toegestaan binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken, met uitzondering van openbare toiletvoorzieningen en nutsvoorzieningen.

17.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan;
 • b. maximum bouwhoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • c. voor nutsvoorzieningen geldt:
  • 1. maximale bouwhoogte: 3 meter;
  • 2. maximum oppervlak van een gebouw: 15 m2.
 • d. voor openbare toiletvoorzieningen geldt:
  • 1. maximale bouwhoogte: 3 meter;
  • 2. maximum oppervlak van een gebouw: 6 m2.
17.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. maximale bouwhoogte van lichtmasten, zendmasten, sirenemasten, bewegwijzering, verkeersregulering, werken voor de beeldende kunst en daarmee vergelijkbare bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 12 meter;
 • b. maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 5 meter.
17.3 Afwijken van de bouwregels

Het dagelijks bestuur is bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening, om in afwijking van het bepaalde in 17.2 een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van gebouwen of staanplaatsen ten behoeve van detailhandel en horeca, met dien verstande dat:

 • a. de gebouwen/staanplaatsen worden gesitueerd binnen het vlak met de functieaanduiding 'detailhandel',
 • b. de achterzijde van de gebouwen/staanplaatsen is (gedeeltelijk) gesitueerd in de oostelijk gelegen grens van het functieaanduidingsvlak;
 • c. er maximaal 6 gebouwen/staanplaatsen worden opgericht;
 • d. per gebouw/staanplaats geldt:
  • 1. maximum bouwhoogte 3,5 meter (inclusief installaties op het dak van het gebouw/staanplaats);
  • 2. maximum bruto vloeroppervlak, inclusief luifels en/of overkappingen: 42 m2;
 • e. aangetoond is dat de gebouwen/staanplaatsen geen onherstelbare schade aanbrengen aan (de wortels) van de aanwezige bomen;
 • f. van het bepaalde onder b mag afgeweken worden om aan het bepaalde onder e te kunnen voldoen.
17.4 Specifieke gebruiksregels
17.4.1 Staanplaatsen

Staanplaatsen als bedoeld in 17.1 onder e zijn alleen toegestaan zoals deze aanwezig waren ten tijde van de inwerkingtreding van dit plan.