direct naar inhoud van Artikel 16 Sport
Plan: Buitenveldert 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.K1206BPSTD-VG01

Artikel 16 Sport

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvoorzieningen, met inbegrip van bijbehorende kleedruimten, verzorgingsruimten, medische ruimten, ruimten voor fysiotherapie, fitness, bergruimten, kantoor- en vergaderruimten ten behoeve van sportvoorzieningen en -verenigingen en ondersteunende horeca;
 • b. buitenschoolse opvang (bso) en kinderopvang;
 • c. parkeervoorzieningen op het maaiveld, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'parkeerterrein';
 • d. ondergrondse parkeergarage, uitsluitend in de kelder en/of het souterrain, met dien verstande dat toegangen en in- en uitritten tevens in de eerste bouwlaag zijn toegestaan;
 • e. terrassen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. verkeersareaal;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. bermen en beplanting;
 • j. kunstwerken ten behoeve van de waterhuishouding;
 • k. waterlopen en waterpartijen;
 • l. werken van beeldende kunst;
 • m. straatmeubilair;
 • n. (ondergrondse) nutsvoorzieningen.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

Op en onder de in het eerste lid genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen slechts zijn toegestaan binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken.

16.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • b. maximale goothoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • c. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%, tenzij anders staat aangegeven op de verbeelding;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan;
16.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. maximale bouwhoogte sportvoorzieningen: 6 meter;
 • b. ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' mag een overkapping worden gerealiseerd met een maximum bouwhoogte van 3,5 meter;
 • c. maximale bouwhoogte overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 meter.
16.3 Specifieke gebruiksregels
16.3.1 Functies

Voor de in 16.1 genoemde functies gelden de volgende regels:

 • a. voor ondersteunende horeca geldt een maximum netto vloeroppervlak van 6% van de oppervlakte van het gebouw;
 • b. voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang geldt een maximum netto vloeroppervlak van 20% van het totale oppervlak van het bouwwerk;
16.3.2 Geluidsgevoelige objecten

Voor zover op grond van artikel 16.1 nieuwe, nog niet bestaande geluidsgevoelige objecten mogen worden gerealiseerd, zijn deze alleen toegestaan indien:

 • a. de geluidsbelasting op de gevels van de geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde;
 • b. hiervoor overeenkomstig Bijlage 2 Adressen hogere grenswaarden een hogere waarde is vastgesteld en geen bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel' aan het object is toegekend;