direct naar inhoud van Artikel 15 Maatschappelijk
Plan: Buitenveldert 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.K1206BPSTD-VG01

Artikel 15 Maatschappelijk

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke dienstverlening;
 • b. (zorg)woningen, short stay, huisgebonden beroep of huisgebonden bedrijf en bed & breakfast, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'wonen';
 • c. ondersteunende horeca, uitsluitend binnen maatschappelijke dienstverlening, met in achtneming van het bepaalde in 15.3.1;
 • d. bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'bedrijfswoning';
 • e. pleinen en schoolpleinen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. parkeervoorzieningen op maaiveld;
 • h. ondergrondse parkeergarage ten behoeve van het in artikel 15.1 onder a t/m d genoemde gebruik, uitsluitend in de kelder en/of het souterrain, met dien verstande dat toegangen en in- en uitritten tevens in de eerste bouwlaag zijn toegestaan;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. tuinen;
 • k. verkeersareaal;
 • l. (ondergrondse) nutsvoorzieningen.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Op en onder de in het eerste lid genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen slechts zijn toegestaan binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken.

15.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • b. maximale goothoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • c. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%, tenzij anders staat aangegeven op de verbeelding;
 • d. maximum bebouwingsprecentage buiten het bouwvlak ten behoeve van fietsenstallingen en bergingen: 15%
 • e. maximale bouwhoogte ten behoeve van fietsenstallingen en bergingen zoals bedoeld onder d: 2,5 meter;
 • f. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
15.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximale bouwhoogte speelvoorzieningen: 4 meter;
 • b. maximale bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 2 meter.
15.3 Specifieke gebruiksregels
15.3.1 Ondersteunende horeca

Voor de gebouwen op de in 15.1 genoemde gronden gelden de volgende regels: voor ondersteunende horeca geldt een maximum netto vloeroppervlak van 20% van het netto vloeroppervlak van de vestiging.

15.3.2 Wonen

Voor wonen geldt dat huisgebonden beroep, huisgebonden bedrijf en bed & breakfast is toegestaan tot maximaal 40% van het bruto vloeroppervlak van de woning met een maximum van 60 m².

15.3.3 Geluidsgevoelige objecten

Voor zover op grond van artikel 15.1 nieuwe, nog niet bestaande geluidsgevoelige objecten mogen worden gerealiseerd, zijn deze alleen toegestaan indien:

 • a. de geluidsbelasting op de gevels van de geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde;
 • b. hiervoor overeenkomstig Bijlage 2 Adressen hogere grenswaarden een hogere waarde is vastgesteld en geen bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel' aan het object is toegekend;
 • c. ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel' het betreffende deel van de gevel wordt uitgevoerd als een dove gevel of als een vliesgevel wordt gerealiseerd.
15.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het dagelijks bestuur is bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening, om in afwijking van het bepaalde in 15.3.3 onder c een omgevingsvergunning te verlenen zonder dat het betreffende deel van de gevel wordt uitgevoerd met een dove gevel of een vliesgevel, indien is aangetoond dat de daarvoor geldende hogere grenswaarde niet wordt overschreden.

15.5 Wijzigingsbevoegdheid

Het dagelijks bestuur is bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te wijzigen door ter plaatse van 'Wro-zone - wijzigingsgebied 3' woningen (met inbegrip van daarbij behorende kelders, bergingen en andere nevenruimten), maatschappelijke voorzieningen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, speelterreinen, rijwegen, fiets- en voetpaden te realiseren, onder de voorwaarden dat:

 • a. de op de verbeelding aangegeven maximum bouwhoogte niet wordt overschreden;
 • b. het op de verbeelding aangegeven maximum bebouwingspercentage niet wordt overschreden;
 • c. het totaal brutovloeroppervlak van de gebouwen niet meer bedraagt dan 41.500m2;
 • d. maximaal 70% van het totaal brutovloeroppervlak van de gebouwen wordt gebruikt voor andere functies dan wonen;
 • e. voldaan wordt aan het parkeerbeleid van het stadsdeel;
 • f. de woningen worden voorzien van een geluidsluwe zijde, tenzij uit nader akoestisch onderzoek blijkt dat ter plaatse van de meest geluidbelaste gevel van een woning de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde niet overschreden wordt.