direct naar inhoud van Artikel 14 Horeca
Plan: Buitenveldert 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.K1206BPSTD-VG01

Artikel 14 Horeca

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horeca van categorie 4;
 • b. hotels, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van horeca - hotel';
 • c. (zorg)woningen, short stay, huisgebonden beroep of huisgebonden bedrijf en bed & breakfast, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'wonen' in de tweede bouwlaag en hoger;
 • d. ondergrondse parkeergarage ten behoeve van het in artikel 14.1 onder a t/m c genoemde gebruik, uitsluitend in de kelder en/of het souterrain, met dien verstande dat toegangen en in- en uitritten tevens in de eerste bouwlaag zijn toegestaan;
 • e. terrassen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. tuinen;
 • h. verkeersareaal;
 • i. (ondergrondse) nutsvoorzieningen.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

Op en onder de in het eerste lid genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen slechts zijn toegestaan binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken.

14.2.2 Gebouwen

Voor de bebouwing gelden de volgende regels:

 • a. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • b. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%;
 • c. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
14.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximale bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen in het voorerfgebied, danwel in het achtererfgebied grenzend aan de openbare weg: 1 meter;
 • b. maximale bouwhoogte: 2 meter.
14.3 Specifieke gebruiksregels
14.3.1 Wonen

Voor woningen geldt dat:

 • a. bergingen en andere nevenruimten eveneens in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of kelder zijn toegestaan;
 • b. huisgebonden beroep, huisgebonden bedrijf en bed & breakfast is toegestaan tot maximaal 40% van het bruto vloeroppervlak van de woning met een maximum van 60 m².
14.3.2 Horeca bij hotel

In afwijking van het bepaalde in 14.1 is ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van horeca - hotel' horeca van categorie 4 uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder toegestaan.