direct naar inhoud van Artikel 13 Groen
Plan: Buitenveldert 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.K1206BPSTD-VG01

Artikel 13 Groen

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. park- en groenvoorzieningen;
 • b. speelvoorzieningen;
 • c. voet- en fietspaden;
 • d. terrassen;
 • e. tramvoorzieningen, inclusief de daarbij behorende ruimten voor kaartverkoop, toiletten, stalling, bergingen en andere nevenruimten;
 • f. kunstwerken ten behoeve van de waterhuishouding;
 • g. waterlopen, waterpartijen en waterberging;
 • h. werken van beeldende kunst;
 • i. straatmeubilair;
 • j. gemeentewerf met inbegrip van bijbehorende kantoren, opslagvoorzieningen, bergingen en andere nevenruimten, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van groen – gemeentewerf';
 • k. horeca van categorie 1, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder ter plaatse van de functieaanduidingen 'horeca van categorie 1' en 'horeca van categorie 2';
 • l. horeca van categorie 2, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca van categorie 2';
 • m. horeca van categorie 3, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder ter plaatse van de functieaanduidingen 'horeca van categorie 3', 'horeca van categorie 2' en 'horeca van categorie 1';
 • n. horeca van categorie 4, uitsluitend in de eerste bouwlaag, het souterrain en/of de kelder ter plaatse van de functieaanduidingen 'horeca van categorie 4', 'horeca van categorie 1', 'horeca van categorie 2' en 'horeca van categorie 3';
 • o. evenementen, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'evenemententerrein', met inachtneming van het bepaalde in 13.3;
 • p. bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'bedrijfswoning';
 • q. maatschappelijke dienstverlening, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'maatschappelijk';
 • r. ondersteunende horeca, uitsluitend binnen maatschappelijke dienstverlening en detailhandel, met inachtneming van het bepaalde in 13.3;
 • s. oeververbindingen (bruggen);
 • t. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'detailhandel';
 • u. parkeervoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'parkeerterrein' op maaiveld
 • v. ondergrondse parkeergarages, uitsluitend in de kelder en/of het souterrain, met dien verstande dat toegangen en in- en uitritten tevens in de eerste bouwlaag zijn toegestaan;
 • w. tuinen;
 • x. (ondergrondse) nutsvoorzieningen.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Algemeen

Op en onder de in het eerste lid genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen slechts zijn toegestaan binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken, met uitzondering van nutsvoorzieningen.

13.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Voor het bouwen van nutsvoorzieningen geldt:
  • 1. maximale bouwhoogte: 3 meter;
  • 2. maximum oppervlak van een gebouw: 15 m2
 • b. Voor overige gebouwen geldt:
  • 1. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
  • 2. maximale goothoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
  • 3. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%;
  • 4. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
13.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. maximum hoogte van sirenemasten: 12 meter;
 • b. maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 5 meter.
13.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de in 13.1 genoemde gronden gelden de volgende regel:

 • a. voor ondersteunende horeca geldt een maximum netto vloeroppervlak van 20% van het netto vloeroppervlak van de hoofdfunctie;
 • b. Voor de in 13.1 onder o genoemde gronden gelden de volgende regels: toegestaan zijn evenementen met een rustig karakter, die geen onevenredige hinder veroorzaken buiten het park.