direct naar inhoud van Artikel 11 Gemengd - 5 (locatie Bruynzeel)
Plan: Buitenveldert 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.K1206BPSTD-VG01

Artikel 11 Gemengd - 5 (locatie Bruynzeel)

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 5 (locatie Bruynzeel) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke dienstverlening, uitsluitend in de eerste en tweede bouwlaag, het souterrain en/of de kelder, met inachtneming van het bepaalde in 11.3.2;
 • b. consumentverzorgende dienstverlening, uitsluitend in de eerste en tweede bouwlaag, het souterrain en/of de kelder met inachtneming van het bepaalde in 11.3.2;
 • c. kantoren en zakelijke dienstverlening, uitsluitend in de eerste en tweede bouwlaag, het souterrain en/of de kelder met inachtneming van het bepaalde in 11.3.2;
 • d. detailhandel, met uitzondering van supermarkten, uitsluitend in de eerste en tweede bouwlaag, het souterrain en/of de kelder en met inachtneming van het bepaalde in 11.3.2;
 • e. bedrijven zoals bedoeld in 27.3;
 • f. horeca van categorie 1, 3 en 4, uitsluitend in de eerste bouwlaag, met inachtneming van het bepaalde in 11.3.2;
 • g. (zorg)woningen, short stay, huisgebonden beroep of huisgebonden bedrijf en bed & breakfast, met inachtneming van het bepaalde in 11.3.1;
 • h. ondersteunende horeca, uitsluitend binnen dienstverlening, kantoor, bedrijf en detailhandel, met inachtneming van het bepaalde in 11.3.2;
 • i. parkeervoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'parkeerterrein' op de eerste en tweede bouwlaag;
 • j. ondergrondse parkeergarage ten behoeve van het in artikel 11.1 onder a t/m g genoemde gebruik, uitsluitend in de kelder en/of het souterrain, met dien verstande dat toegangen en in- en uitritten tevens in de eerste bouwlaag zijn toegestaan;
 • k. groenvoorzieningen;
 • l. tuinen;
 • m. verkeersareaal;
 • n. (ondergrondse) nutsvoorzieningen.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemeen

Op en onder de in het eerste lid genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen slechts zijn toegestaan binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken.

11.2.2 Gebouwen
 • a. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • b. maximale goothoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • c. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
11.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt een maximum bouwhoogte van 2 meter.

11.3 Specifieke gebruiksregels
11.3.1 Wonen

Voor de in 11.1 genoemde gronden bestemd voor woningen geldt: huisgebonden beroep, huisgebonden bedrijf en bed & breakfast is toegestaan tot maximaal 40% van het bruto vloeroppervlak van de woning met een maximum van 60 m².

11.3.2 Niet-woonfuncties

Voor de in 11.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. voor detailhandel en consumentverzorgende dienstverlening geldt:
  • 1. een maximum vestigingsgrootte van 1.000m2,
  • 2. gezamenlijk maximum bruto vloeroppervlak van 2000 m2;
 • b. voor horeca van categorie 1, 3 of 4 geldt een maximum bruto vloeroppervlak van 500 m2;
 • c. voor kantoren en zakelijke dienstverlening geldt een maximum bruto vloeroppervlak van 500 m2;
 • d. voor ondersteunende horeca geldt een maximum netto vloeroppervlak van 30% van het netto vloeroppervlak van de vestiging met een maximum van 30 m².
11.3.3 Geluidsgevoelige objecten

Voor zover op grond van artikel 11.1 nieuwe, nog niet bestaande geluidsgevoelige objecten mogen worden gerealiseerd, zijn deze alleen toegestaan indien:

 • a. de geluidsbelasting op de gevels van de geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde;
 • b. hiervoor overeenkomstig Bijlage 2 Adressen hogere grenswaarden een hogere waarde is vastgesteld en in het geval van nieuwe woningen er minstens één geluidsluwe zijde wordt gerealiseerd;