direct naar inhoud van Artikel 22 Wonen - 2
Plan: Buitengebied Wijchen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0296.BGBBuitengebied-DF02

Artikel 22 Wonen - 2

22.1 Bestemmingsomschrijving
22.1.1 Algemeen

De voor Wonen - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woondoeleinden;

een en ander met de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen en erven en overeenkomstig de in 22.1.2 opgenomen nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving.

22.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 22.1.1:

a Aan huis verbonden beroep

Binnen deze bestemming is gebruik van een deel van de woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. het (mede) ten behoeve van een aan huis vebonden beroep in gebruik te nemen vloeroppervlak maximaal 1/3 van de vloeroppervlakte van de woning en/of de bijgebouwen mag bedragen met een maximum van 50m²;
 • b. degene die de activiteiten in de woning en/of de bijgebouwen uitoefent, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
 • c. de activiteit mag niet leiden tot extra parkeerruimte binnen het openbaar gebied; er mag geen deailhandel of grootandel plaatsvinden; hieronder wordt niet berepen handelsactiviteiten via het internet;
 • d. vanaf de openbare weg zichtbare excessieve reclame-uitingen zijn niet toegestaan;
b Aan huis verbonden bedrijf

Aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten zijn niet toegestaan, behoudens met toepassing van een omgevingsvergunning als bedoeld in 22.5.2;

22.2 Bouwregels
22.2.1 Toegestane bebouwing

Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken ten dienste van de bestemming, zoals woningen met bijgebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

22.2.2 Woningen

Het bestaande aantal woningen per bouwperceel mag niet worden vergroot.

22.2.3 Hoofdgebouwen

Voor hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "bouwvlak" worden gebouwd, met dien verstande dat ondergeschikte bouwdelen tevens buiten het bouwvlak zijn toegestaan;
 • b. de horizontale diepte mag de achtergevelrooilijn niet overschrijden;
 • c. de afstand tot de zijdelingse grenzen van het bouwperceel bedraagt minimaal 3 m, met dien verstande dat deze afstand 0 m mag bedragen aan die zijde waar dat noodzakelijk is voor de bouw in de bouwwijze twee-aaneen en aaneengebouwd;
 • d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding "maximale bouwhoogte" is aangegeven.
22.2.4 Overige gebouwen

Voor overige gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. overige gebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "bouwvlak" worden gebouwd;
 • b. de goothoogte van overige gebouwen bedraagt niet meer dan 3 m;
 • c. de bouwhoogte van overige gebouwen bedraagt niet meer dan 4,5 m.
22.2.5 Ondergeschikte aan- en/of uitbouwen alsmede bijgebouwen vóór de voorgevelrooilijn

Voor ondergeschikte aan- en/of uitbouwen alsmede bijgebouwen vóór de voorgevelrooilijn, geldt dat:

 • a. deze uitsluitend aan de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd;
 • b. de horizontale diepte maximaal 1,5 m bedraagt;
 • c. de breedte maximaal 60 % bedraagt van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw;
 • d. de (nok)hoogte maximaal de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw bedraagt vermeerderd met 0,5 m en met een maximum van 4 m;
 • e. de gezamenlijke oppervlakte maximaal 8 m² bedraagt;
 • f. de afstand tot het openbaar gebied minimaal 2 m bedraagt;
 • g. in afwijking van het bovenstaande per woning maximaal één bijgebouw is toegestaan, uitsluitend in de vorm van een voertuigstalling voor minder validen met een maximale oppervlakte van 3,5 m² en een maximale (nok)hoogte van 1,5 m.
22.2.6 Aan- en/of uitbouwen en overkappingen vóór de voorgevelrooilijn

In afwijking van het bepaalde in 22.2.5 mogen aan- en/of uitbouwen vóór de voorgevelrooilijn tezamen met een overkapping/luifel worden opgericht, waarbij geldt dat:

 • a. deze uitsluitend aan de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd;
 • b. de horizontale diepte maximaal 1,5 m bedraagt;
 • c. de gezamenlijke breedte van aan- en/of uitbouwen en overkappingen/luifels maximaal 75 % bedraagt van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw;
 • d. de (nok)hoogte maximaal de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw bedraagt vermeerderd met 0,5 m en met een maximum van 4 m;
 • e. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en/of uitbouwen maximaal 8 m² bedraagt;
 • f. de oppervlakte van de overkapping/luifel maximaal 4 m² bedraagt;
 • g. de oppervlakte van aan- en/of uitbouwen en overkapping/luifel gezamenlijk maximaal 10 m² bedraagt;
 • h. de afstand tot het openbaar gebied minimaal 2 m bedraagt.
22.2.7 Aan- en/of uitbouwen alsmede bijgebouwen achter de voorgevelrooilijn

Voor aan- en/of uitbouwen alsmede bijgebouwen achter de voorgevelrooilijn geldt dat:

 • a. deze ter plaatse van de aanduiding "bouwvlak" en ter plaatse van de aanduiding "bijgebouwen" mogen worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "bijgebouwen" zijn niet meer dan 3 bijgebouwen toegestaan, met dien verstande dat per bouwperceel niet meer dan 1 bijgebouw is toegestaan;
 • c. aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen minimaal 2,5 m achter de voorgevel en de lijn in het verlengde daarvan worden gebouwd;
 • d. aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen tegen de achtergevel en één zijgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd;
 • e. de overschrijding van de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw en de lijn in het verlengde daarvan (achtergevelrooilijn) met aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen maximaal 75% van de diepte van het hoofdgebouw bedraagt, met dien verstande, dat de afstand tot de achterste grens van het bouwperceel minimaal 3 m bedraagt;
 • f. in afwijking van het bepaalde onder d is een overschrijding van meer dan 75 % en/of een kortere afstand tot de achterste grens van het bouwperceel toegestaan met dien verstande dat:
  • 1. hiervan slechts sprake mag zijn indien een aan- of uitbouw wordt gecombineerd met een bestaand vrijstaand bijgebouw dat is gesitueerd op een afstand van maximaal 3,5 m uit de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw;
  • 2. indien hierdoor niet wordt voldaan aan de bepaling ten aanzien van de minimale afstand tot de achterste grens van het bouwperceel, voor de hierdoor nieuw ontstane aan- of uitbouw de bestaande afstand van deze aan- of uitbouw als minimale afstand geldt;
 • g. de breedte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen maximaal 5 m bedraagt, tenzij de aan- of uitbouw tegen de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw en tussen het verlengde van de zijgevels wordt gebouwd;
 • h. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en/of uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen maximaal 60 m² per bouwperceel bedraagt, met dien verstande dat voor bouwpercelen die groter zijn dan 1.000 m² geldt, dat de gezamenlijke oppervlakte maximaal 75 m² per bouwperceel mag bedragen;
 • i. de gezamenlijke oppervlakte van vrijstaande bijgebouwen maximaal 50 m² bedraagt;
 • j. het bebouwingspercentage maximaal 50 bedraagt;
 • k. de bouwhoogte maximaal 4,5 m bedraagt;
 • l. de goothoogte maximaal bedraagt:
  • 1. de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,5 m en met een maximum van 4 m;
  • 2. uitsluitend voor vrijstaande bijgebouwen 3 m.
22.2.8 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt het volgende:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, vóór de voorgevelrooilijn of het verlengde daarvan niet meer mag bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de hoogte van terreinafscheidingen maximaal 1 m mag bedragen;
 • b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, achter de voorgevelrooilijn of het verlengde daarvan niet meer mag bedragen dan 2 m;
 • c. in afwijking van het bepaalde onder . bij hoekwoningen de hoogte van terreinafscheidingen, voor zover deze zich situeren naar het openbaar gebied uitsluitend mogen worden uitgevoerd met een constructie die vanaf 1 m hoogte voor minimaal 90% open is;
 • d. de hoogte van speeltoestellen en vlaggenmasten niet meer mag bedragen dan respectievelijk 3m en 8 m;
 • e. de hoogte van pergola's niet meer mag bedragen dan 2,50 m;
 • f. voor carports en overkappingen anders dan bedoeld in artikel, 22.2.6, dat: deze uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "bijgebouwen" zijn toegestaan;
  • 1. de hoogte maximaal 4,5 m mag bedragen;
  • 2. de oppervlakte maximaal 30 m² mag bedragen.
22.2.9 Zwembaden

In afwijking van het bepaalde in 22.2.8 geldt voor zwembaden, niet zijnde een gebouw, dat:

 • a. deze uitsluitend op het zij- en/of achtererf worden gebouwd;
 • b. de hoogte maximaal 1 m bedraagt;
 • c. de afstand tot de grens van het bouwperceel minimaal 2 m bedraagt;
 • d. de oppervlakte maximaal 50 m² bedraagt;
 • e. de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken op het zij- en achtererf maximaal 50% van de oppervlakte van dat zij- en achtererf bedraagt.
22.3 Afwijken van de bouwregels
22.3.1 Omgevingsvergunning diepte hoofdgebouw

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 22.2.3 teneinde de horizontale diepte van het hoofdgebouw te vergroten tot maximaal 60% van de grootste diepte van het bouwperceel met een maximum van 15 m en met dien verstande, dat de afstand tot de achterste grens van het bouwperceel minimaal 3 m bedraagt, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige architectonische, monumentale en/of cultuurhistorische en archeologische waarden;
 • c. het woon- en leefklimaat mogen niet onevenredig worden aangetast;
 • d. voldaan wordt aan het bepaalde in de Wet geluidhinder
 • e. het bebouwingspercentage als bedoeld in artikel 22.2.7 onder i niet in het geding komt;
22.3.2 Omgevingsvergunning aan- uitbouwen en bijgebouwen

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 22.2.7 teneinde aan- en/of uitbouwen alsmede bijgebouwen buiten het bouwvlak te bouwen met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. deze uitsluitend mogen worden opgericht als zijdelingse aan- of uitbouw of vrijstaand bijgebouw gelegen op het zijerf;
 • b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige architectonische, monumentale en/of cultuurhistorische en archeologische waarden;
 • d. het woon- en leefklimaat mogen niet onevenredig worden aangetast;
 • e. voldaan wordt aan het bepaalde in de Wet geluidhinder;
 • f. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en vormgeving;
 • g. voorts wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 22.2.7 onder b, f, g, h, ,j en k;
22.3.3 Omgevingsvergunning goot- en/of bouwhoogte

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 22.2.3 onder d teneinde de bouwhoogte van het hoofdgebouw te vergroten met 15% van de toegestane hoogte;

met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. het overwegende karakter van de betreffende categorie (lage woningen, hoge woningen) in de directe omgeving mag niet op een onevenredige wijze worden aangetast; er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en vormgeving;
 • b. de monumentale waarde komt niet in het gedrang;
 • c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • d. het woon- en leefklimaat mogen niet onevenredig worden aangetast.
22.3.4 Omgevingsvergunning goot- en/of bouwhoogte aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in het plan voor het afwijken van de voorgeschreven goothoogte, (nok)hoogte, oppervlakte, inhoud en afstand van bouwwerken, dan wel een voorgeschreven bebouwingspercentage, eventueel met overschrijding van de bouwgrenzen, mits:

 • a. de afwijking niet meer bedraagt dan 10% van de in deze regels voorgeschreven afmetingen en afstanden.
 • b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige stedenbouwkundige en/of architectonische waarden.
22.3.5 Omgevingsvergunning oppervlakte aan- en/of uitbouwen en aaneengebouwde bijgebouwen

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 22.2.3 onder g en i voor het toestaan van een gezamenlijke oppervlakte van aan- en/of uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen tot maximaal 75 m², uitsluitend in verband met het gebruik van de aan- en/of uitbouw of het aangebouwde bijgebouw als afhankelijke woonruimte in verband waarmee tevens een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.5.1 dient te worden verleend.

22.3.6 Omgevingsvergunning oppervlakte vrijstaande bijgebouwen

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 22.2.3 onder h en i voor het toestaan van een gezamenlijke oppervlakte van vrijstaande bijgebouwen bij woningen tot maximaal 75 m², uitsluitend in verband met het gebruik van het vrijstaande bijgebouw als afhankelijke woonruimte in verband waarmee tevens een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 22.5.1 dient te worden verleend. Het bevoegd gezag kan deze omgevingsvergunning uitsluitend verlenen indien er geen sprake is van een samenloop met het bepaalde in 22.3.5.

22.3.7 Omgevingsvergunning overig

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in het plan:

 • a. om bij de uitvoering van het plan af te wijken van bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen en overige aanduidingen, indien en voor zover afwijking noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein en er geen dringende reden zijn die zich tegen de afwijking verzetten, mits de afwijking niet meer dan 2,5 m bedraagt;
 • b. om bij de uitvoering van het plan af te wijken van bouwgrenzen en overige aanduidingen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, indien en voor zover afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de grond, mits de afwijking niet meer dan 2,5 m bedraagt;
 • c. het plaatsen van een antenne-opstelpunt ten behoeve van de mobiele telecommunicatie, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
  • 1. het antenne-opstelpunt wordt geplaatst op of aan een aangeduide antennemast, dan wel op of aan een bouwwerk, niet zijnde een woning;
  • 2. het antenne-opstelpunt is aantoonbaar noodzakelijk voor een adequaat dekkend netwerk voor mobiele telecommunicatie;
  • 3. de hoogte van de antennespriet bedraagt niet meer dan 6 m.
22.4 Specifieke gebruiksregels
22.4.1 Strijdig gebruik

In aanvulling op het bepaalde van artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt onder gebruik strijdig met de bestemming in ieder geval begrepen het gebruiken en/of laten gebruiken van gronden en/of opstallen voor:

 • a. aan- uit- of bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte;
 • b. een aan huis gebonden bedrijfsactiviteit.
22.5 Afwijken van de gebruiksregels
22.5.1 Omgevingsvergunning mantelzorg

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 22.4.1 onder a voor het toestaan van het gebruik van aan- uit- of bijgebouwen bij woningen als afhankelijke woonruimte, mits:

 • a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in het geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en bedrijven.

Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning in, indien de ten tijde van het verlenen van de omgevingsvergunning bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.

22.5.2 Omgevingsvergunning aan huis gebonden bedrijfsactiviteit

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 22.4.1 onder b, voor de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijfsactiviteit, met in achtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. het ten behoeve van de aan huis gebonden (bedrijfs)activiteit in gebruik te nemen vloeroppervlak bedraagt maximaal 1/3 van de vloeroppervlakte van de woning en/of de bijgebouwen met een maximum van 50 m²;
 • b. degene die de activiteiten in de woning en/of de bijgebouwen uitoefent, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
 • c. de noodzakelijke parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein te worden gesitueerd, tenzij wordt aangetoond dat geen onevenredige parkeerdruk ontstaat in het openbaar gebied;
 • d. het bedrijf dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;
 • e. de activiteit mag niet milieuvergunningplichtig zijn;
 • f. er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de aan huis verbonden activiteit alsmede handelsactiviteiten via het internet;
 • g. vanaf de openbare weg zichtbare excessieve reclame-uitingen zijn niet toegestaan;
22.5.3 Omgevingsvergunning bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen als bedoeld in 21.1.2 f teneinde als nevenactiviteit bij een woning, bed & breakfast voorzieningen e.d., in een grotere omvang toe te staan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. deze nevenactiviteit is enkel in de woning en de daarbij behorende aangebouwde bijgebouwen toegestaan, tenzij de vrijstaande bijgebouwen een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben, dan is de nevenactiviteit tevens in dit vrijstaande bijgebouw toegestaan;
 • b. de nevenactiviteit is ondergeschikt van aard;
 • c. er vindt geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit plaats;
 • d. de gebruiksoppervlakte niet meer mag bedragen dan 100 m2;
 • e. ten behoeve van de bed & breakfast voorzieningen zijn maximaal 8 (éénpersoons)bedden toegestaan;
 • f. permanente bewoning of huisvesting van tijdelijke werknemers is niet toegestaan;
 • g. de verkeersaantrekkende werking van de nevenactiviteit dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 • h. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • i. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving.
22.6 Wijzigingsbevoegdheid
22.6.1 Wijzigingsbevoegdheid bouwwijze

Burgemeester en wethouders kunnen met toepassing van artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, het plan wijzigen teneinde de bouwwijze van woningen te wijzigen met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de verandering mag niet leiden tot een aantasting van het bebouwde karakter in de directe omgeving; er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en vormgeving;
 • b. er vindt geen toename plaats van het aantal woningen op het bouwperceel;
 • c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • d. het woon- en leefklimaat mogen niet onevenredig worden aangetast.