direct naar inhoud van Artikel 21 Wonen - 1
Plan: Buitengebied Wijchen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0296.BGBBuitengebied-DF02

Artikel 21 Wonen - 1

21.1 Bestemmingsomschrijving
21.1.1 Algemeen

De voor Wonen - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. na een omgevingsvergunning als bedoeld in 21.5.1 of 21.5.2, recreatieve voorzieningen in de vorm van bed & breakfast danwel kleinschalig kamperen (mini camping);
 • c. de opwekking van duurzame energie in de vorm van windenergie en zonnenergie alsmede warmte-koude opslag;
 • d. ter plaatse van de aanduiding "cultuurhistorische waarden": het behoud, beheer en herstel van de aanwezige cultuurhistorische en monumentale waarden van de gebouwen en de omgeving;
 • e. waterhuishoudkundige doeleinden;

een en ander met de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen en erven en overeenkomstig de in 21.1.2 opgenomen nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving.

21.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 21.1.1:

a Aantal woningen

Per bestemmingsvlak is maximaal één woning toegestaan, met dien verstande dat:

 • 1. ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal wooneenheden" het aantal woningen niet meer mag bedragen dan met deze aanduiding is aangeduid;
 • 2. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding-1" één woongebouw bestaande uit twee wooneenheden is toegestaan;
 • 3. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding-woongebouw" één woongebouw bestaande uit drie wooneenheden is toegestaan;
 • 4. ter plaatse van de figuur "relatie" is sprake van een koppeling van twee bestemmingsvlakken. De bestemmingsvlakken met een dergelijke aanduiding worden, in het kader van de regels van dit bestemmingsplan, aangemerkt als een enkel bestemmingsvlak.
b Aan huis verbonden beroep

Binnen deze bestemming is gebruik van een deel van de woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een niet-publieksgerichte beroepsactiviteit aan huis toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1. het (mede) ten behoeve van een aan huis verbonden beroep in gebruik te nemen vloeroppervlak maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de woning en/of de bijgebouwen mag bedragen met een maximum van 80 m²;
 • 2. degene die de activiteiten in de woning en/of de bijgebouwen uitoefent, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
 • 3. de activiteit mag niet leiden tot gebruik van extra parkeerruimte binnen het openbaar gebied;
 • 4. er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden; hieronder worden niet begrepen handelsactiviteiten via het internet;
 • 5. vanaf de openbare weg zichtbare excessieve reclame-uitingen niet zijn toegestaan;
c Aan huis verbonden bedrijf

aan huis verbonden (bedrijfs)activiteiten zijn niet toegestaan, behoudens met toepassing van een omgevingsvergunning als bedoeld in 21.5.4;

d Specifiek toegestane aan huis verbonden bedrijven

Uitsluitend ter plaatse van de onderstaande aanduiding is naast de woonfunctie een aan huis verbonden bedrijf toegestaan met de daarbij behorende voorzieningen, waarbij voor de betreffende activiteit maximaal de in onderstaande tabel aangegeven gebruiksoppervlakte is toegestaan en uitsluitend in bestaande gebouwen:

aanduiding   adres   activiteit   maximale gebruiksoppervlakte in m²  
k   Ravensteinseweg 519   Kantoor   bestaand  
k   Weideweg 6   kantoor   bestaand  
sw-gra   Van Balverenlaan 6   Groepsaccommodatie   bestaand  
atl   Weg door de Berendonck   atelier en expositieruimte   bestaand  
hv   Oud Woeziksestraat 8   hoveniersbedrijf   80  
h   Veerstraat 1   horeca   150  
sw-ht   Veldsestraat 31   hondentrimsalon   200  
e Duurzame energie

De opwekking van duurzame energie is uitsluitend toegestaan als ondergeschikte functie.

f Opslag

Ter plaatse van de aanduiding "opslag" is inpandige statische opslag toegestaan, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • 1. de activiteit dient plaats te vinden binnen de aanwezige gebouwen;
 • 2. er vindt geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de activiteit plaats;
 • 3. de opslag mag niet plaatsvinden in kassen;
 • 4. er mag geen opslag buiten de gebouwen plaatsvinden tenzij dit noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden;
 • 5. detailhandel is niet toegestaan,

met dien verstande dat ter plaatse van adres Hoeveweg 26 inpandige statische opslag is toegestaan tot een oppervlakte van 1440 m².

g Bed en breakfast

Uitsluitend ter plaatse van de onderstaande adressen is een bed en breakfast toegestaan:

Flerdestraat 14, Hernen  
Strengstraat 5, Bergharen  
Wethouder Bankestraat 12, batenburg  
Houtsestraat 2, Balgoij  

hiervoor gelden de volgende regels:

 • 1. de bed en breakfast is uitsluitend in de woning en de daarbij behorende bijgebouwen toegestaan;
 • 2. de voor bed & breakfast gebruikte oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m²;
 • 3. ten behoeve van de bed & breakfast voorzieningen zijn maximaal 8 (éénpersoons)bedden toegestaan;
 • 4. permanente bewoning of huisvesting van tijdelijke werknemers is niet toegestaan;
 • 5. er wordt een nachtregister bijgehouden.
h Minicamping

Uitsluitend ter plaatse van het onderstaande adres is een minicamping toegestaan:

Veldsestraat 64  
Akkerweg 14  

hiervoor gelden de volgende regels:

 • 1. uitsluitend zijn kampeermiddelen toegestaan met een niet-permanent karakter zoals tenten, tentwagens, kampeerauto's, campers en toercaravans;
 • 2. er zijn niet meer dan 25 kampeerplaatsen toegestaan;
 • 3. de oppervlakte van gebouwde voorzieningen ten behoeve van het kleinschalig kamperen zoals sanitaire voorzieningen, mag niet meer bedragen dan 50 m². De hoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;
 • 4. de voorziening is uitsluitend toegestaan in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober;
 • 5. parkeren vindt plaats op eigen terrein.
21.2 Bouwregels
21.2.1 Toegestane bebouwing

Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken ten dienste van de bestemming, zoals woningen met bijgebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

21.2.2 Situering

Indien in een bestemmingsvlak een bouwvlak is aangeduid zijn gebouwen uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding "bouwvlak".

21.2.3 Maatvoering

Met betrekking tot de maatvoering en situering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dient aan het volgende te worden voldaan:

HOOFDGEBOUW VAN DE WONING   MAX.  
goothoogt   6 m  
(nok)hoogte   10 m  
Inhoud   Zie 21.2.5  

BIJGEBOUWEN BIJ WONING   MAX.  
gezamenlijke oppervlakte per woning   120 m2 , indien de bestaande oppervlakte groter is dan 120 m², geldt de bestaande oppervlakte als maximum.  
goothoogte   3 m  
(nok)hoogte   6 m  

BOUWWERKEN, GEEN GEBOUWEN ZIJNDE   MAX.  
hoogte erfafscheidingen   2 m  
hoogte carports c.q. overkappingen   3 m  
oppervlakte van een carport c.q. overkapping   20 m2   
hoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde   6 m  
oppervlakte paardenbakken   1200 m2 tezamen met het deel dat eventueel binnen de agrarische bestemming is gesitueerd  
21.2.4 Bouwwijze

In afwijking van en in aanvulling op het bepaalde in 21.2.3, geldt ter plaatse van de onderstaande aanduidingen het volgende:

 • a. ter plaatse van de aanduiding "twee-aaneen" zijn uitsluitend woningen in de bouwwijze "twee-aaneen" toegestaan;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van wonen-woongebouw" mag de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan tyer plaatse van de aanduiding "maximale goot- en bouwhoogte (m)" is aangegeven
 • c. ter plaatse van de aanduiding "maximum bebouwd oppervlak" geldt de aangegeven oppervlakte als maximum voor vrijstaande bijgebouwen.
21.2.5 Inhoud

Met betrekking tot de inhoud van woningen geldt het volgende:

 • a. indien de bestaande inhoud van een woning kleiner is dan 350 m3 dan mag de inhoud van de woning niet meer bedragen dan 450 m3;
 • b. indien de bestaande inhoud van een woning groter is dan 350 m3 maar kleiner dan 450 m3 dan mag de inhoud van de woning niet meer bedragen dan 600 m3;
 • c. indien de bestaande inhoud van een woning groter is dan 450 m3 maar kleiner dan 800 m3, dan mag de inhoud van de woning niet meer bedragen dan 800 m3;
 • d. indien de bestaande inhoud van de woning 800 m³ of meer dan 800 m³ bedraagt, dan mag de inhoud van de woning niet meer bedragen dan de bestaande inhoud;
 • e. voorzover het een gesplitste woning betreft, geldt de inhoud van voor de splitsing voor de gesplitste woningen gezamenlijk als totale maximale inhoud.
21.2.6 Herbouw

Aanvullend gelden voor herbouw van bestaande woningen de volgende voorwaarden:

 • a. de herbouw vindt grotendeels plaats op de (voor zover aanwezig) bestaande fundamenten van de woning;
 • b. de voorgevel van de te herbouwen woning wordt geplaatst in de (voormalige) voorgevelrooilijn van de woning;
 • c. de bouwwijze (d.w.z. vrijstaand, halfvrijstaand of aaneengebouwd) van de te herbouwen woning(en) wijkt niet af van de bouwwijze van de oorspronkelijke woning(en).
21.2.7 Atelier

Ter plaatse van de aanduiding "atelier" geldt het volgende:

 • a. de bouwhoogte van de gebouwen ter plaatse van de aanduiding, mag niet meer bedragen dan 6,5 m;
 • b. aan de zuidkant van het atelier zijn luifels en balkons toegestaan met een bouwhoogte die niet meer mag bedragen dan 6 m en een diepte die niet meer mag bedragen dan 2 m.
21.2.8 Zwembaden

In afwijking van het bepaalde in 21.2.3 geldt voor zwembaden, niet zijnde een gebouw, dat:

 • a. deze uitsluitend op het zij- en/of achtererf worden gebouwd;
 • b. de hoogte maximaal 1 m bedraagt;
 • c. de afstand tot de grens van het bouwperceel minimaal 2 m bedraagt;
 • d. de oppervlakte maximaal 50 m² bedraagt;
 • e. de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken op het zij- en achtererf maximaal 50% van de oppervlakte van dat zij- en achtererf bedraagt.
21.2.9 Ondergronds bouwen

Ondergrondse ruimten (kelders) bij woningen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag en mogen uitsluitend worden gesitueerd onder de woning (met inbegrip van aanbouwen, uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen) dan wel tot maximaal 25 m2 buiten de woning, alsmede onder de vrijstaande bijgebouwen.

21.3 Afwijken van de bouwregels
21.3.1 Omgevingsvergunning maatvoering

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.2.3 teneinde de voorgeschreven goot- en bouwhoogte met 10% van de voorgeschreven hoogte te verhogen.

21.3.2 Omgevingsvergunning inhoud woning

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.2.5 teneinde de toegestane inhoud van de woningen te vergroten, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. de inhoud van de woning mag niet meer bedragen dan 1000 m3;
 • b. de welstandscommissie wordt expliciet betrokken bij het besluit om al dan niet medewerking te verlenen aan de genoemde omgevingsvergunning;
 • c. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing, dat wordt onderbouwd en gevisualiseerd in een terrein-/ beplantingsplan; dat wordt onderbouwd en gevisualiseerd in een terrein-/ beplantingsplan;
 • d. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • e. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving.
21.3.3 Omgevingsvergunning kleine windturbines

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.2.3 teneinde binnen het bestemmingsvlak de oprichting van 1 kleine windturbine ten behoeve van (aanvullende) stroomverziening op het betreffende perceel mogelijk te maken, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. de ashoogte van de kleine windturbine mag niet meer bedragen dan 15 m;
 • b. de tiphoogte van de kleine windturbine mag niet meer bedragen dan 20 m;
 • c. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • d. de omgevingsvergunning leidt niet tot een onevenredige aantasting van de in 21.1 genoemde waarden.
21.3.4 Omgevingsvergunning bebouwde oppervlakte vrijstaande bijgebouwen

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.2.3 teneinde de toegestane bebouwde oppervlakte aan bijgebouwen te vergroten, mits voormalige bedrijfsgebouwen worden gesloopt. Hierbij geldt het volgende:

 • a. indien niet meer dan 750 m² aan voormalige bedrijfsgebouwen wordt gesloopt, mag 60% van de gesloopte oppervlakte worden teruggebouwd als bijgebouw;
 • b. in aanvulling op het gestelde onder a geldt: indien meer dan 750 m² maar minder dan 1500 m² aan voormalige bedrijfsgebouwen wordt gesloopt, mag 40% van de gesloopte oppervlakte, voor zover dit meer dan 750 m² is, worden teruggebouwd als bijgebouw;
 • c. in aanvulling op het gestelde onder a en b geldt: indien meer dan 1500 m² aan voormalige bedrijfsgebouwen wordt gesloopt, mag 20% van de gesloopte oppervlakte, voor zover dit meer dan 1500 m² is, worden teruggebouwd als bijgebouw;
 • d. onverminderd het bepaalde in a, b en c mag de totale oppervlakte, dat mag worden teruggebouwd als bijgebouw, niet meer bedragen dan 500 m²;
 • e. sloop van cultuurhistorisch waardevolle en monumentale panden is niet toegestaan;
 • f. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing, dat wordt onderbouwd en gevisualiseerd in een terrein-/ beplantingsplan;
 • g. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • h. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven, voortvloeiende uit de milieu- en dierenwelzijnswetgeving.
21.3.5 Omgevingsvergunning m.b.t. herbouw

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 21.2.6 onder b teneinde de voorgevel te kunnen plaatsen buiten de (voormalige) voorgevelrooilijn, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. de nieuwe situering van de woning is stedenbouwkundig, verkeerskundig en milieukundig aanvaardbaar;
 • b. er dient sprake te zijn van (zekerheidsstelling omtrent de) sloop van de bestaande woning;
 • c. door de herbouw wordt het landelijke karakter van het gebied niet onevenredig aangetast;
 • d. de nieuwe situering van de woning leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving;
 • e. er moet voldaan worden aan de Wet geluidhinder;
 • f. er is sprake van een zorgvuldige landschappelijke inpassing, dat wordt onderbouwd en gevisualiseerd in een terrein-/ beplantingsplan;
 • g. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt.
21.4 Specifieke gebruiksregels
21.4.1 Strijdig gebruik

In aanvulling op het bepaalde van artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt onder gebruik strijdig met de bestemming in ieder geval begrepen, het gebruiken en/of het laten gebruiken van gronden en/of opstallen voor:

 • a. vrijstaande bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte;
 • b. een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit.
21.5 Afwijken van de gebruiksregels
21.5.1 Omgevingsvergunning minicamping

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen als bedoeld in 21.1.1 onder b teneinde minicampings en de daarvoor noodzakelijke voorzieningen, zoals sanitaire voorzieningen, toe te staan, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

21.5.2 Omgevingsvergunning bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen als bedoeld in 21.1.1 onder b. teneinde een bed & breakfastvoorziening voor maximaal 8 personen in maximaal 4 kamers toe te staan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. deze nevenactiviteit is enkel in de (bedrijfs)woning en de daarbij behorende bijgebouwen toegestaan;
 • b. de nevenactiviteit is ondergeschikt van aard;
 • a. de voor bed & breakfast gebruikte oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m²;
 • b. ten behoeve van de bed & breakfast voorzieningen zijn maximaal 8 (éénpersoons)bedden toegestaan;
 • c. permanente bewoning of huisvesting van tijdelijke werknemers is niet toegestaan;
 • d. er wordt een nachtregister bijgehouden;
 • e. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven;
 • f. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie;
 • g. er dient op eigen terrein te worden voorzien in de parkeerbehoefte;
 • h. het woon- en leefklimaat mag niet onevenredig worden aangetast.
21.5.3 Omgevingsvergunning mantelzorg

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.4.1 onder a en toestaan dat een (vrijstaand) bijgebouw wordt gebruikt als afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. een dergelijke bewoning is aantoonbaar nodig vanuit een oogpunt van mantelzorg. Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen vraagt het bevoegd gezag hieromtrent advies aan een onafhankelijk terzake deskundige instantie;
 • b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van in het geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
 • c. de afhankelijke woonruimte wordt ingepast binnen de vigerende regeling inzake bijgebouwen; met dien verstande dat de maximale oppervlakte van vrijstaande bijgebouwen niet meer dan 120 m² mag bedragen;
 • d. er dient gebruik te worden gemaakt van het dichtst bij de hoofdwoning gelegen bijgebouw, tenzij op grond van doelmatigheidsmotieven een ander op het perceel gelegen bijgebouw/bedrijfsgebouw meer geschikt is;
 • e. de afhankelijke woonruimte dient te worden bewoond door degene(n) die de zorg nodig heeft/ hebben;
 • f. de voorziening dient te voldoen aan de eisen van het bouwbesluit;
 • g. zakenrechtelijke splitsing is niet toegestaan;
 • h. de afhankelijke woonruimte mag geen eigen perceelsontsluiting hebben;
 • i. parkeren dient op eigen erf plaats te vinden.
21.5.4 Omgevingsvergunning aan huis verbonden bedrijfsactiviteit

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.4.1 onder b voor de uitoefening van een aan huis gebonden (bedrijfs)activiteit, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. het ten behoeve van de aan huis gebonden (bedrijfs)activiteit in gebruik te nemen vloeroppervlak bedraagt maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de woning en/of de bijgebouwen met een maximum van 80 m²;
 • b. degene die de activiteiten in de woning en/of de bijgebouwen uitoefent, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
 • c. de noodzakelijke parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein te worden gesitueerd, tenzij wordt aangetoond dat geen onevenredige parkeerdruk ontstaat in het openbaar gebied;
 • d. het bedrijf dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;
 • e. de activiteit mag niet milieuvergunningplichtig zijn;
 • f. er mag geen detailhandel of groothandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de aan huis verbonden activiteit alsmede handelsactiviteiten via het internet;
 • g. vanaf de openbare weg zichtbare excessieve reclame-uitingen zijn niet toegestaan.
21.6 Wijzigingsbevoegdheid
21.6.1 Wijziging gebruik cultuurhistorische vloedschuur

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen teneinde het gebruik van de op Flerdeweg 5-7 aanwezige cultuurhistorisch waardevolle vloedschuur (monument) te wijzigen teneinde (verbouw naar) een van de volgende functies toe te kunnen staan:

- of groepsaccommdatie (waarbij plaatsing van kampeermiddelen niet is toegestaan)

- of wonen (maximaal 1 woning)

mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de wijziging dient bij te dragen aan de instandhouding van de vloedschuur en de omgeving (ensemble) als cultuurhistorisch waardevolle bebouwing; dienaangaande vragen burgemeester en wethouders advies aan de Monumentencommissie;
 • b. het gebruik mag niet leiden tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de omliggende agrarische bedrijven;
 • c. het woon- en leefmilieu van de omgeving wordt niet onevenredig aangetast; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 • d. de wijziging mag niet leiden tot een aantasting van de landschappelijke en ecologische waarden;
 • e. de noodzakelijke parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein te worden gesitueerd.
 • f. indien de gronden worden gewijzigd in groepsaccommodatie, krijgt de vloedschuur de aanduiding aan huis gebonden bedrijf en wordt deze als zodanig opgenomen 21.1.2 onder d.