direct naar inhoud van Artikel 23 Wonen - 3
Plan: Buitengebied Wijchen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0296.BGBBuitengebied-DF02

Artikel 23 Wonen - 3

De voor Wonen - 3 aangewezen gronden zijn bestemd voor woonwagenstandplaatsen;

een en ander met de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen en erven.

23.1 Bouwregels
23.1.1 Algemeen

Uitsluitend zijn gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan die ten dienste staan van deze bestemming.

23.1.2 Woonwagens

Voor woonwagens gelden de volgende regels:

  • a. er zijn niet meer dan 15 woonwagenstandplaatsen voor niet meer dan 15 woonwagens toegestaan;
  • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
  • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m;
  • d. de bebouwde oppervlakte per woonwagen mag niet meer bedragen dan 70 m2;
  • e. per woonwagenstandplaats is niet meer dan één bijgebouw toegestaan;
  • f. de bebouwde oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 24 m2;
  • g. de bouwhoogte van het bijgebouw mag niet meer bedragen dan 3 m;
  • h. de afstand van woonwagens tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan 1,5 m bedragen.
23.1.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde zoals erfafscheidingen, tuinmeubilair e.d. mag niet meer bedragen dan 2 m.

23.2 Specifieke gebruiksregels
23.2.1 Strijdig gebruik

In aanvulling op het bepaalde van artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt onder gebruik strijdig met de bestemming in ieder geval begrepen het gebruiken en/of laten gebruiken van gronden en/of opstallen voor:

  • a. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest;
  • b. detailhandel.