direct naar inhoud van Artikel 20 Water
Plan: Buitengebied Wijchen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0296.BGBBuitengebied-DF02

Artikel 20 Water

20.1 Bestemmingsomschrijving
20.1.1 Algemeen

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water en waterhuishoudkundige doeleinden;
 • b. vaarweg.
 • c. water met ecologische waarden;
 • d. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waterafvoer en waterberging;
 • e. waterstaatkundige kunstwerken, bruggen en andere waterstaatswerken;
 • f. beheer en onderhoud van de watergang;
 • g. beeldende kunstwerken;
 • h. vijvers;
 • i. extensief recreatief medegebruik;
 • j. passantenhaven;
 • k. woonschepenligplaats;

één en ander met de bijbehorende voorzieningen zoals bermen, bruggen, paden,

beschoeiingen e.d. en overeenkomstig de nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving zoals opgenomen in 20.1.2.

20.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 20.1.1:

a Passantenhaven

Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "passantenhaven" is een passantenhaven met niet meer dan 20 ligplaatsen toegestaan.

b Woonschepenligplaats

Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "woonschepenligplaats" is een woonschepenligplaats toegestaan.

c Aanlegsteigers

Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "aanlegsteiger" zijn aanlegsteigers toegestaan. Het aantal aanlegsteigers mag niet meer dan 2 bedragen en het aantal ligplaatsen mag niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

Adres   Aantal ligplaatsen  
Van Cittersweg 10 (De Batavier)   350  
Van Cittersweg 2 (De Hoogeerd)   110  

d Recreatievereniging

Ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van water-recreatievereniging" (swa-rev) zijn ten dienste van deze functie de volgende voorzieningen toegestaan:

 • 1. één schuit ten behoeve van de berging van roeiboten;
 • 2. één wachtschip;
 • 3. maximaal 4 lelievletten;
 • 4. één aanlegsteiger;
20.2 Bouwregels
20.2.1 Algemeen

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van deze bestemming.

20.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen aan het volgende te voldoen:

 • a. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de verkeersgeleiding en wegverlichting of in de vorm van waterstaatswerken mag niet meer bedragen dan 8 m.
 • b. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.
 • c. De hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.