direct naar inhoud van Artikel 19 Verkeer - railverkeer
Plan: Buitengebied Wijchen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0296.BGBBuitengebied-DF02

Artikel 19 Verkeer - railverkeer

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - railverkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor het railverkeer met de bijbehorende voorzieningen zoals bermen, taluds, overgangen, geluidwerende voorzieningen en beplanting.

19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemeen

Uitsluitend zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan die ten dienste staan van deze bestemming, zoals seinpalen, bovenleidingen, wildbeschermings- en geluidwerende voorzieningen e.d.

19.2.2 Gebouwen

In afwijking van het bepaalde in 19.2.1 zijn onderstations en seinhuizen toegestaan.

19.3 Specifieke gebruiksregels
19.3.1 Strijdig gebruik

In aanvulling op het bepaalde van artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt onder gebruik strijdig met de bestemming in ieder geval begrepen het gebruiken en/of laten gebruiken van gronden en opstallen voor het opslaan, storten of bergen van materialen en producten.