direct naar inhoud van Artikel 6 Centrum - 2
Plan: Bestemmingsplan Burgemeesterswijk - Transvaalbuurt 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.766-0302

Artikel 6 Centrum - 2

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Centrum - 2" aangewezen gronden zijn, met in achtneming van het bepaalde in de artikelen 18 tot en met 23, bestemd voor:

  • a. wonen, zoals bedoeld in artikel 16;

en uitsluitend op de begane grond voor:

6.2 Bouwregels
  • a. Op deze gronden mogen, voor zover binnen het bouwvlak gelegen, met inachtneming van de aangegeven maximum goot- en bouwhoogte en bouwlagen, uitsluitend in de gegeven bestemming passende bouwwerken worden gebouwd, .
  • b. Voorzover in een op deze bestemming van toepassing zijnd bouwvlak of onderdeel daarvan een bebouwingspercentage is opgenomen, is dit bebouwingspercentage van toepassing op elk in dit bouwvlak of onderdeel daarvan voorkomend bouwperceel.
6.3 Specifieke gebruiksregels
  • a. Op deze gronden, voor zover gelegen binnen het bouwvlak en binnen het aan te wijzen beschermd stadsgezicht, zoals opgenomen op de bijlage bij artikel 21 van de regels, mogen maximaal 2 parkeerplaatsen per bouwperceel of bouwwerk worden gerealiseerd.
  • b. Onder gebruik van de gronden en opstallen in strijd met de bestemming wordt in elk geval begrepen een gebruik van het gebied buiten het bouwvlak ten behoeve van parkeerdoeleinden, voor zover het betreft het gebied tussen de naar de openbare weg gekeerde bouwgrens en de openbare weg zelf.