direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd
Plan: Bestemmingsplan Burgemeesterswijk - Transvaalbuurt 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.766-0302

Artikel 7 Gemengd

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Gemengd" aangewezen gronden zijn, met in achtneming van het bepaalde in de artikelen 18 tot en met 23, bestemd voor:

  • a. wonen zoals bedoeld in artikel 16;
  • b. gezondheidszorg;
  • c. onderwijs
  • d. politieke-, belangen- en ideële organisaties/verenigingen en hobbyclubs;
  • e. kantoren zoals bedoeld in artikel 10;
  • f. en tevens voor een kinderdagverblijf ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk-2.
7.2 Bouwregels
  • a. Op deze gronden, voorzover binnen het bouwvlak gelegen, mogen, met inachtneming van de op de plankaart aangegeven maximum goot- en bouwhoogten en bouwlagen en voor zover aangegeven een bebouwingspercentage, uitsluitend in de gegeven bestemming passende bouwwerken worden gebouwd.
  • b. Voorzover in een op deze bestemming van toepassing zijnd bouwvlak of onderdeel daarvan een bebouwingspercentage is opgenomen, is dit bebouwingspercentage van toepassing op elk in dit bouwvlak of onderdeel daarvan voorkomend bouwperceel.
7.3 Specifieke gebruiksregels
  • a. Op deze gronden, voor zover binnen het bouwvlak en binnen het aan te wijzen beschermd stadsgezicht gelegen, mogen maximaal 2 parkeerplaatsen per bouwperceel of bouwwerk worden gerealiseerd'met uitzonder van de gronden ter plaatse van de functieaanduiding 'parkeerterrein'.
  • b. Op deze gronden, voor zover buiten het bouwvlak gelegen, mogen maximaal 2 parkeerplaatsen per bouwperceel of bouwwerk worden gerealiseerd.