direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Bestemmingsplan Burgemeesterswijk - Transvaalbuurt 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.766-0302

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Bedrijf" aangewezen gronden zijn", met in achtneming van het bepaalde in de artikelen 18 tot en met 23, bestemd voor:

a. bedrijven die zijn genoemd in de als bijlage 1 bij deze regels opgenomen bedrijvenlijst;

b. ondergeschikte horeca ten dienste van de onder a. genoemde bestemming, zoals een bedrijfskantine.

3.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen, met inachtneming van de aangegeven maximumbouwhoogte en bouwlagen, uitsluitend in de gegeven bestemming passende bouwwerken worden gebouwd.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Onder gebruik van de gronden en opstallen in strijd met de bestemming wordt in elk geval begrepen een gebruik van het gebied buiten het bouwvlak ten behoeve van parkeerdoeleinden, voor zover het betreft het gebied tussen de naar de openbare weg gekeerde bouwgrens en de openbare weg zelf.

3.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 voor de vestiging van, dan wel wijziging of aanpassing van een bestaand bedrijf in een bedrijf (of een gedeelte daarvan), dat niet in de bedrijvenlijst voorkomt, voor zover het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving, gelet op de specifieke werkwijzeof bijzondere verschijningsvorm, geacht kan worden overeen te komen met bedrijven die wel in de bedrijvenlijst zijn genoemd.