direct naar inhoud van Leeswijzer
Plan: Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035
Status: vastgesteld
Plantype: rijksstructuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.0000.IM11svBuisleiding-3010

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt het doel van de Structuurvisie Buisleidingen omschreven. Het doel is het vrijhouden van ruimte in Nederland voor de aanleg van toekomstige buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de geschiedenis van het buisleidingenbeleid, waarbij is aangegeven dat de Structuurvisie Buisleidingen de opvolger is van het Structuurschema Buisleidingen uit 1985.


In hoofdstuk 3 wordt het huidige beleidskader voor buisleidingen voor gevaarlijke stoffen verder beschreven. Daarna wordt in hoofdstuk 4 verder ingegaan op de vraag of er in de toekomst nog leidingen voor gevaarlijke stoffen bijgelegd gaan worden, zodat ruimte voor nieuwe verbindingen opengehouden moet worden in Nederland.


In hoofdstuk 5 wordt een probleemanalyse geschetst. Daaruit blijkt dat het waarborgen van de mogelijkheden van buisleidingtransport ook met het oog op de toekomst als publiek belang geldt en dat voor het Rijk een actieve, faciliterende rol is weggelegd om het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen ook in de toekomst mogelijk te maken door het beschikbaar houden van verbindingen voor toekomstige leidingen.


In hoofdstuk 6 worden tien uitgangspunten beschreven die gehanteerd zijn bij het opstellen van de Structuurvisie Buisleidingen. In hoofdstuk 7 wordt de visiekaart getoond waarop is aangegeven waar in Nederland ruimte wordt vrijgehouden voor toekomstige buisleidingen. Daarbij worden de verschillende hoofdverbindingen en grensovergangspunten verder toegelicht. Hoofdstuk 8 gaat dieper in op de strookbreedte en de externe veiligheidsaspecten. In principe hebben de leidingstroken een breedte van 70 meter, maar kunnen de stroken waar nodig versmald worden. In hoofdstuk 9 wordt dieper ingegaan op het beheer van leidingstroken.


Tenslotte wordt in hoofdstuk 10 beschreven welke stappen worden gezet om het beleid uit de Structuurvisie Buisleidingen door te laten werken in het ruimtelijk beleid van andere overheden en in de werkwijze van leidingexploitanten.