direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Reparatie Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.9925.RepIPBommelerwaard-VST1

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Op 9 december 2009 hebben de provincie Gelderland, de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en het waterschap Rivierenland de 'Samenwerkingsovereenkomst herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard' (SOK) ondertekend. Het doel van de overeenkomst is om via de herstructurering van de aangewezen gebieden bestendige toekomstmogelijkheden te bieden aan de glastuinbouw en de paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard en om daarnaast de leefbaarheid en de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het gebied als geheel te versterken.

De afspraken die zijn vastgelegd in deze Samenwerkingsovereenkomst zijn via een provinciaal inpassingsplan planologisch vastgelegd. De juridische regeling van het inpassingsplan onderscheidt intensiveringsgebieden, extensiveringsgebieden en reserveconcentratiegebieden (in de SOK nog 'magneetlocaties' genoemd).

Op 25 februari 2015 hebben de Provinciale Staten van Gelderland dit Provinciaal Inpassingsplan Tuibouw Bommelerwaard vastgesteld. Het plan is 21 december 2016 onherroepelijk geworden.

Het voorliggende reparatieplan is opgesteld om te voorzien in een correctie van het inpassingsplan, waarin een aantal onvolkomenheden voorkomen.

1.2 Plangebied

In de Bommelerwaard zijn diverse glastuinbouwgebieden aanwezig. Het plangebied van het inpassingsplan en het voorliggende reparatieplan omvat de onderstaande gebieden, gelegen binnen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Op enkele punten heeft aanpassing van de plangrens plaatsgevonden ten opzichte van het vastgestelde inpassingsplan. Hier wordt in hoofdstuk 2 nader op ingegaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.9925.RepIPBommelerwaard-VST1_0001.png"

Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard

1.3 Leeswijzer

De toelichting bestaat uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 2 vormt de kern van de toelichting, waarin de verschillende wijzigingen worden toegelicht. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het reparatieplan.

Hoofdstuk 2 Wijzigingen

Het reparatieplan omvat wijzigingen in zowel regels als verbeelding. In de navolgende paragrafen wordt allereerst ingegaan op de algehele opzet van het reparatieplan, waarna vervolgens de wijzigingen in zowel de regels als op de verbeelding (perceelsniveau) worden toegelicht.

2.1 Opzet reparatieplan

Dit inpassingsplan is een gedeeltelijke herziening van het inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard van de provincie Gelderland. Het inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard blijft van kracht. Het Reparatie Inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard is een aanvulling op het inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard. Deze aanvulling bestaat uit een verbeelding en een set regels. De regels zijn volledig uit het inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard overgenomen. De aanvullingen en aanpassingen op het inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard zijn gemarkeerd danwel met doorhalingen aangegeven. De regels zijn van toepassing op vrijwel het gehele gebied van het inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard, met dien verstande dat rekening is gehouden met de plangrenswijzigingen zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Om deze reden valt vrijwel het gehele plangebied ook onder deze herziening. De regels vervangen dus eigenlijk de regels van het inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard en kunnen worden gelezen in samenhang met de verbeelding van het inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard en de verbeelding van deze correctieve herziening.

De verbeelding bevat naast de plancontour die het gehele plangebied omvat een aantal bestemmingen en aanduidingen ter plaatse van de wijzigingen op perceelsniveau. De bestemmingen en aanduidingen geven de veranderingen op de verbeelding weer ten opzichte van het vastgestelde inpassingsplan. Ter plaatse waar een (gekleurde) bestemming in de verbeelding is opgenomen dat de bestemming uit het inpassingsplan van 2015 vervangen wordt door deze bestemming, inclusief nieuwe aanduidingen waar deze aan de orde zijn.

In de regels van dit bestemmingsplan is daarnaast een 'Van toepassingverklaring' toegevoegd, waarin het voorgaande juridisch is verwoord en vastgelegd.

2.2 Wijzigingen in de regels

Landschappelijke inpassing

Bij de uitwerking van plannen is gebleken dat zowel de regels ten aanzien van de landschappelijke inpassing (Bijlage 2 van de regels) als de basiskaarten (Bijlage 4 van de regels) om aanpassing vragen. Deze zijn in dit reparatieplan verwerkt. In Bijlage 1 van deze toelichting is nader ingegaan op de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de profielen voor de landschappelijke inpassing. De aanpassingen van de Basiskaart betreffen enerzijds het schrappen van enkele maatregelen die niet nodig danwel niet uitvoerbaar blijken te zijn en anderzijds het wijzigen van de status van maatregelen van 'aan te leggen' naar 'bestaand'.

Overige wijzigingen

In de regels zijn daarnaast de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Begripsbepaling paddenstoelenteelt: Onder de huidige begripsbepaling past productie van halffabrikaat niet onder paddenstoelenteelt. De regels worden zo gewijzigd dat ook productie van halffabrikaat onder 'paddenstoelenteelt' valt. Mestfermentatie blijft uitgesloten.
  • Om beter aan te sluiten bij het bestemmingsplan Buitengebied Maasdriel is een regeling opgenomen voor de aanleg van boomgaarden en aarden wallen.
  • De bestemmingsomschrijving van Agrarisch en Agrarisch - Tuinbouw is aangepast zodat duidelijker is welke voorzieningen binnen en buiten het aanduidingsvlak glastuinbouw gerealiseerd mogen worden.
  • Voor (voormalige agrarische) bedrijfswoningen zijn regels toegevoegd waar bijbehorende bouwwerken zijn toegestaan.
  • Wanneer sprake is van een samenloop van wijzigingsbevoegdheden, waarvoor deels het college van burgemeester en wethouders en deels het college van gedeputeerde staten bevoegd zijn, dan is gedeputeerde staten voor het geheel bevoegd. Dit wordt geregeld in artikel 30, procedureregels.
  • In de bestemmingen 'Agrarisch' en 'Agrarisch-Tuinbouw' is geregeld dat bermen en taluds tot de bestemming behoren
  • De wijzigingsregels van 29.2.1. geven niet aan naar welke bestemming(en) gewijzigd wordt. Dit artikel is verduidelijkt en in Bijlage 5 van de regels is een bestemming 'Groen' toegevoegd waar naar gewijzigd kan worden.
  • In artikel 29.2.1 is een bevoegdheid voor GS opgenomen om een bedrijfswoning om te bestemmen naar een voormalige agrarische bedrijfswoning als onderdeel van de herstructurering van een gebied. Deze is bevoegdheid is nu ook als zelfstandige bevoegdheid opgenomen, aangezien deze ontwikkeling in de tijd niet altijd gelijk loopt met de bredere herstructurering.
  • Het gewijzigde functieveranderingsbeleid Bommelerwaard zoals vastgesteld op 30 maart 2017 is verwerkt in artikel 29.4.
  • In artikel 31 is geregeld dat GS in plaats van B&W bevoegd zijn om buitenplans af te wijken via een uitgebreide omgevingsvergunning.

2.3 Perceelsgebonden wijzigingen

Naast de wijzigingen in de regels zijn op perceelsniveau enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Locatie   Toelichting   Aanpassing  
N831 ter hoogte van Alemse Stoep

 
Aan de oostzijde van de N831 wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. Een nieuw inpassingsplan is hiertoe vastgesteld op 28 september 2016.   Het plangebied van inpassingsplan 'N831 Velddriel - Alemse Stoep' wordt uit het inpassingsplan Bommelerwaard gehaald.  
Nieuwstraat 7 Nederhemert   Op dit adres wordt de feitelijke en vergunde situatie opgenomen.   Op de verbeelding wordt een bouwvlak opgenomen voor het bestaande bedrijfsgebouw waarbij een grondgebonden agrarisch bedrijf is toegestaan. De aanduiding voor de kas ('glastuinbouw') wordt verwijdert.  
Kadastrale percelen M974 en M977, ten westen van Hoekseweg 1b, Poederoijen
 
Als gevolg van de aanleg van een parkeerterrein bij Batterij Poederoijen, in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, dient er een GNN - compensatie plaats te vinden.   Een deel van de twee genoemde kadastrale percelen in de gemeente Brakel worden bestemd als Natuur.  
Maasdijk 76
 
De woning heeft de bestemming 'Agrarisch', ligt binnen een bouwvlak en is aangeduid als 'bedrijfswoning'. Er is al jaren sprake van burgerbewoning. Verzoek is omzetting naar burgerwoning. De woning kan als 'voormalige agrarische bedrijfswoning' worden aangeduid   Het bouwvlak wordt verwijderd en de aanduiding 'bedrijfswoning' wordt omgezet naar 'voormalig agrarische bedrijfswoning'  
Waaldijk 33
 
Ten onrechte is op deze locatie geen aanduiding 'bedrijfswoning' opgenomen. Met het opnemen van deze aanduiding wordt functieverandering naar Wonen mogelijk gemaakt via een wijzigingsbevoegdheid. Hier is gebruik van gemaakt.   Er is een woonbestemming opgenomen ter plaatse van de bestaande woning.  
Molenkampsweg 28
 
Er is een enkele aanduiding 'glastuinbouw' aanwezig die op twee verschillende bedrijven ligt. Deze wordt opgesplitst, zodat de molenkampseweg 28 een eigen aanduiding 'glastuinbouw' krijgt   De aanduiding 'glastuinbouw'  
Grote Inghweg 21
 
Naar aanleiding van een zienswijze is besloten dat de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voormalig agrarische bedrijfswoning' zou worden vergroot. Dit is niet gebeurd.   Vergroten van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voormalig agrarische bedrijfswoning'.  
Maasdijk 58a en 60
 
Hier is sprake van twee bedrijven, terwijl er één bestemmingsvlak, bouwvlak en aanduiding bedrijfswoning is opgenomen.   De bedrijfsbestemming wordt gesplitst en er wordt voor beide bedrijfsbestemmingen een bouwvlak met gelijke omvang opgenomen. De aanduiding 'bedrijfswoning' van Maasdijk 60 wordt verplaatst. Voor Maasdijk 58a wordt een verbale regeling opgenomen ten behoeve van een te realiseren bedrijfswoning.
 
Ammerzodenseweg 11
 
Het aanduidingsvlak dient te worden aangepast naar aanleiding van landschappelijke inpassing.   De aanduiding 'paddenstoelenteelt' wordt aangepast op basis van de landschappelijke inpassing  
Maasdijk 76   Het verzoek is omzetting naar burgerbewoning. De herstructureringsopgave wordt niet belemmerd en de woning kan de aanduiding voormalig agrarische bedrijfswoning krijgen.   Opnemen van een aanduiding 'voormalig agrarische bedrijfswoning' en verwijderen van het bouwvlak.  
Het Straatje ong (perceel L1475   Hier ligt een aanduiding 'bedrijfswoning' ten behoeve vane een voormalige noodwoning. De aanduiding dient te worden verwijderd   De aanduiding 'bedrijfswoning' wordt verwijderd.  
Het Straatje 7   Het Straatje 7 is aangeduid als 'bedrijfswoning. Het feitelijk gebruik is 'wonen'. Er zijn ook geen agrarische bedrijfsbebouwing en een aanduidings- of bouwvlak aanwezig.   De aanduiding 'bedrijfswoning' wordt verwijderd, en voor een deel van het perceel wordt de bestemming Agrarisch omgezet naar Wonen.  
Beemstraat 3   Op deze locatie staat een schuur net buiten de bestemming Wonen. Een groot deel het achterliggende weiland wordt ter beschikking gesteld voor herstructurering (tuinbouwontwikkeling). In ruil hiervoor wordt de bestemming wonen doorgetrokken tot de schuur, zodat deze herbouwd kan worden.   De schuur wordt opgenomen in de woonbestemming.  
Rondweg Nieuwaal / Ontsluitingsweg Steenovensland Zuilichem   De gebiedsaanduiding 'overige zone – intensiveringsgebied' is niet opgenomen ter plaatse van de wetgevingszone - verkeer. Nu het ontwerptracé van de nieuwe weg bekend is, kan het intensiversingsgebied wordt verlegd tot aan de weg. Deze gronden komen dan weer ter beschikking voor de tuinbouwontwikkeling   De gebiedsaanduiding 'overige zone – intensiveringsgebied' wordt uitgebreid tot aan de nieuwe weg. Wel wordt in de regels vastgelegd dat hier geen nieuwe bebouwing is toegestaan totdat het wijzigingsplan (waarin de rondweg wordt bestemd) is vastgesteld.  
Grote Inghweg 3   Het verzoek is omzetting naar burgerbewoning. De herstructureringsopgave wordt niet belemmerd en de woning kan de aanduiding voormalige agrarische bedrijfswoning krijgen.   Ter plaatse van de aanwezige bedrijfswoning wordt een aanduiding 'voormalige agrarische bedrijfswoning' opgenomen. De achterliggende aanduiding 'glastuinbouw' wordt verkleind.  
Wijziging plangrens ten behoeve van infrastructurele ontwikkelingen   Voor verschillende infrastructurele ontwikkelingen wordt de plangrens aangepast.   Bij Brakel (zuidoosten) en Gameren (zuidkant) wordt de plangrens vergroot en wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen naar de bestemming 'Verkeer'.

De op deze gronden geldende bestemmingen, gebiedsaanduidingen en dubbelbestemmingen uit het bestemmingsplan Buitengebied Zaltbommel worden overgenomen.

Ter hoogte van de Grote Ingh is het inpassingsplan Alemse Stoep vastgesteld ten behoeve van aanpassing van de provinciale weg. Het gebied waar sprake is van overlap tussen beide inpassingsplannen is buiten dit reparatieplan gehouden.  
Rechttrekken grens reserveconcentratiegebied     Bij Zuilichem (zuidoosten) wordt de begrenzing van het reserveconcentratiegebied aangepast zodat een rechthoekig gebied ontstaat. Het oppervlak van het reserveconcentratiegebied blijft gelijk. Ten behoeve van deze grenswijziging is de plangrens ook iets aangepast.  
Liesveldsesteeg 13 te Brakel   De bestemmingsgrens komt niet overeen met de perceelsgrens.   Het bestemmingsvlak 'Wonen' wordt zo aangepast dat deze overeenkomt met het kadastrale perceel (N1954)  
Jacob Ekelmanstraat 43   Conform afspraken in intentieovereenkomst Zuilichem   de aanduiding 'bedrijfswoning' wordt opnieuw toegekend aan het perceel  
Nieuwstraat 26 Gameren   De woning is in gebruik als burgerbewoning. Het achterliggende perceel kan door het PHTB worden aangekocht ten behoeve van de herstructurering (koopoptieovereenkomst). Hiermee is geen sprake van een belemmering van de herstructureringsopgave   de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voormalige agrarische bedrijfswoning' aan het perceel wordt toegekend  
Bosgronden langs N322   de bosgronden gelegen ten oosten van het tankstation aan de N322 ter plaatse van Zuilichem zijn niet opgenomen in het intensiveringsgebied, waardoor dit gebied niet kan worden betrokken bij de herstructurering   de aanduiding 'overige zone - intensiveringsgebied' wordt uitgebreid  

Hoofdstuk 3 Uitvoerbaarheid

3.1 Onderzoeksaspecten

In een inpassingsplan dient aangetoond te worden dat er sprake is van een 'goede ruimtelijke ordening'. Onderdeel hiervan is dat het plan niet in strijd is met de diverse milieuaspecten.

Voorliggend inpassingsplan betreft een reparatieplan, een correctieve herziening van het in 2015 vastgestelde inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard. In het inpassingsplan is uitgebreid onderzoek gedaan naar de diverse milieuaspecten en in dit kader is tevens een MER opgesteld. In dit MER zijn de effecten van de maximale mogelijkheden van het inpassingsplan onderzocht. Deze reparatie maakt ten opzichte van het vastgestelde inpassingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk die om nader onderzoek vragen. Een verwijzing naar de milieuaspecten in de toelichting van dit vastgestelde plan volstaat dan ook.

3.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het ontwerp reparatieplan heeft voor een ieder gedurende zes weken ter inzage gelegen. In Bijlage 2 Commentaarnota zienswijzen is ingegaan op de ingekomen zienswijzen op het ontwerpplan en de wijze waarop deze zijn verwerkt in het plan. Ook de ambtelijke wijzigingen zijn opgenomen in deze bijlage.