direct naar inhoud van Artikel 39 Wonen - Woonwagenstandplaats
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 39 Wonen - Woonwagenstandplaats

39.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Woonwagenstandplaats aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. woonwagens en woonwagenwoningen;
  • b. beroepsmatige activiteiten aan huis;
  • c. aan de functie onder a. gebonden parkeervoorzieningen;
  • d. groenvoorzieningen en water;
  • e. erven en tuinen;
  • f. paden en wegen.
39.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 39.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende bouwregels gelden.

39.2.1 Aantal en oppervlakte standplaatsen

Op de als zodanig aangewezen gronden mag bebouwing ten dienste van de in lid 39.1 genoemde bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat maximaal 12 standplaatsen voor woonwagens of woonwagenwoningen mogen worden opgericht, waarbij de oppervlakte van een standplaats ten hoogste 140 m2 bedraagt.

39.2.2 Hoofdgebouw

Op de als zodanig aangewezen gronden mag, met inachtname van het bepaalde onder 39.2.1, per standplaats één hoofdgebouw ten dienste van de in lid 39.1 genoemde bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

  • a. de bouwhoogte van het hoofdgebouw niet meer mag bedragen dan 3,5 m;
  • b. de afstand tussen hoofdgebouwen minimaal 5 meter dient te bedragen.
39.2.3 Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen

Op de als zodanig aangewezen gronden mogen, met inachtname van het bepaalde onder 39.2.1, bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen ten dienste van de in lid 39.1 genoemde bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

  • a. de maximale oppervlakte aan bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen per standplaats niet meer mag bedragen dan 20 m2;
  • b. de bouwhoogte van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen niet meer mag bedragen dan 2,5 meter.
39.2.4 Andere bouwwerken

Op de als zodanig aangewezen gronden mogen, met inachtname van het bepaalde onder 39.2.1, andere bouwwerken ten dienste van de in lid 39.1 genoemde bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de bouwhoogte van andere bouwwerken ten hoogste 2 meter mag bedragen.

39.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van de gronden met de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied 4' te wijzigen in de bestemming Natuur dan wel Natuur - Landgoederen waarbij alsdan de bepalingen in artikel 14 en/of 15 van toepassing zijn met dien verstande dat bebouwing van de gronden niet is toegestaan.