direct naar inhoud van Artikel 38 Wonen - 3
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 38 Wonen - 3

38.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - 3 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding uitsluitend voor vrijstaande woningen;
 • c. beroepsmatige activiteiten;
 • d. aan de functie onder a gebonden parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen en water;
 • f. erven en tuinen.
38.2 Bouwregels

Op de in lid 38.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

38.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. hoofdgebouwen uitsluitend binnen de aangegeven bouwvlakken mogen worden gebouwd;
 • b. de goothoogte van hoofdgebouwen niet meer mag bedragen dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding "maximale goothoogte" binnen een bouwvlak;
38.2.2 Bijgebouwen

Bij iedere woning bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen mogen worden gebouwd mits:

 • a. het bebouwingspercentage van de gronden gelegen buiten het bouwvlak maximaal 50% mag bedragen;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte aan bebouwing niet meer mag bedragen 50 m2;
 • c. de goothoogte van aan- en uitbouwen niet meer mag bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag tot een maximum van 4 m;
 • d. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw niet meer mag bedragen dan 3 m.
38.2.3 Andere bouwwerken
 • a. andere bouwwerken zowel binnen als buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan 2 m;
 • c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken ten hoogste 5 m mag bedragen.
38.3 Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van hoofdgebouwen alsmede aan- en uitbouwen voor beroepsmatige activiteiten aan huis is toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • a. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 35% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de (woon)bebouwing tot een maximum van 50 m2;
 • b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 • c. detailhandel is niet toegestaan;
 • d. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.
38.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder lid 38.3 ten behoeve van het gebruik van ruimten binnen een woning en aan- en uitbouwen voor bedrijfsuitoefening aan huis als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • a. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 35% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de (woon)bebouwing tot een maximum van 50 m2;
 • b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 • c. detailhandel, anders dan productiegebonden detailhandel, is niet toegestaan;
 • d. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.