direct naar inhoud van Artikel 14 Natuur
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 14 Natuur

14.1 Bestemmingsomschrijving
14.1.1 Algemeen

De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de duurzame instandhouding van natuurgebieden;
 • b. behoud, versterking en/of ontwikkeling van de aan de natuurgebieden eigen zijnde natuurwaarden, waaronder houtopstanden, rietlanden, kruidachtige vegetaties en poelen, in samenhang met de waterhuishouding;
 • c. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding zoals een duiker, waterinlaat, syphon en een sluis;
 • d. behoud of versterking van de landschapswaarde;
 • e. extensieve (dag)recreatie;
 • f. groenvoorzieningen en water;
 • g. paden en wegen.
14.1.2 Vogelobservatiehut

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur- vogelobservatiehut' zijn de gronden tevens bestemd voor een observatiehut.

14.1.3 Windmolen

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - windmolen' zijn de gronden tevens bestemd voor een windmolen.

14.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 14.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

14.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur- vogelobservatiehut';
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 30 m2;
 • c. de goothoogte van het gebouw niet meer dan 2,5 m mag bedragen.
14.2.2 Andere bouwwerken
 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - windmolen' een windmolen mag worden gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 7 m;
 • b. de bouwhoogte van de overige andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
14.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.2 voor de bouw van andere bouwwerken ten behoeve van routegebonden recreatie, waarbij:

 • a. het voorzieningen mogen betreffen voor kanovaren, rust- en verblijfspunten, informatiepanelen;
 • b. de bouwhoogte van de andere bouwwerken niet meer dan 2 m mag bedragen.
14.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
14.4.1

Het is verboden ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 14.1 de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders:

 • a. het aanleggen of verharden van (kavelwegen) of paden of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen met een oppervlakte van meer dan 100 m²;
 • b. het ontgronden, bodemverlagen, afgraven of ophogen van de bodem;
 • c. het bebossen van gronden;
 • d. het wijzigen van het profiel van sloten, dan wel het graven of dempen hiervan;
 • e. het blijvend omzetten van grasland in bouwland;
 • f. het aanleggen van transport-, energie- of communicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
14.4.2

Het bepaalde in lid 14.4.1 is niet van toepassing:

 • a. op normale onderhoudswerken gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van het onderhavige gebieden;
 • b. werken en/of werkzaamheden ten behoeve van extensieve recreatief medegebruik;
 • c. op andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van ruimtelijke ordening van niet-ingrijpende betekenis zijn.
14.4.3

Een vergunning als bedoeld in lid 14.4.1 wordt uitsluitend verleend indien de natuurwaarden en de landschappelijke waarden van deze gronden niet in onevenredige mate worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het behoud, versterking en/of herstel van die waarden niet worden verkleind en indien een afweging van de in het geding zijnde belangen leidt tot de conclusie dat een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen gebouwen zijnde, of van werkzaamheden in redelijkheid niet kan worden geweigerd.

14.4.4

Burgemeester en wethouders winnen ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in lid 14.4.1 advies in bij een deskundige voor natuur en/of andere ter zake deskundigen.