direct naar inhoud van Artikel 37 Wonen - 2
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 37 Wonen - 2

37.1 Bestemmingsomschrijving
37.1.1 Algemeen

De voor Wonen - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. beroepsmatige activiteiten;
 • c. aan de functie onder a gebonden parkeervoorzieningen.
37.1.2 Ondergeschikte functies
 • a. groenvoorzieningen en water;
 • b. erven en tuinen;
 • c. paden en wegen.
37.2 Bouwregels

Op de in lid 37.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

37.2.1 Gebouwen
 • a. hoofdgebouwen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak mogen worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan aangegeven;
37.2.2 Andere bouwwerken

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan:

 • a. 1 m voor erf- en terreinafscheidingen op het voorerf tot 1 meter achter de voorgevelrooilijn;
 • b. 5 m voor overige andere bouwwerken;
 • c. 2 m voor andere bouwwerken op de gebouwen, gemeten vanaf de top van het gebouw, indien deze een functie hebben als verwijzing naar de cultuurhistorie van de locatie.