direct naar inhoud van Artikel 19 Recreatie - Fietsenverhuur
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 19 Recreatie - Fietsenverhuur

19.1 Bestemmingsomschrijving
19.1.1 Algemeen

De voor Recreatie - Fietsenverhuur aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een fietsenverhuurbedrijf en expositie;
 • b. dagrecreatieve voorzieningen;
 • c. bedrijfswoning;
 • d. aan de functie als bedoeld onder a t/m c gebonden parkeervoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen en water;
 • f. erven en tuinen;
 • g. paden en wegen.
19.1.2 Bed & breakfast

De in lid 19.1.1 bedoelde gronden zijn binnen de bestaande bebouwing tevens bestemd voor bed & breakfast in de als ondergeschikte nevenactiviteit.

19.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 19.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

19.2.1 Gebouwen
 • a. per bestemmingsvlak één hoofdgebouw, al dan niet met bedrijfswoning, mag worden gebouwd met een inhoud van ten hoogste 650 m3;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' de goothoogte niet meer mag bedragen dan aangegeven;
 • c. bij het hoofdgebouw bijgebouwen en overkappingen mogen worden opgericht waarbij:
  • 1. de maximale gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 150 m2;
  • 2. de goothoogte maximaal 4 m mag bedragen;
19.2.2 Andere bouwwerken

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan:

 • a. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;
 • b. 5 m voor overige andere bouwwerken.
19.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 19.2.1 onder b ten behoeve van een afdekking van gebouwen met een geringere dakhelling en/of een platte afdekking van gebouwen, indien het een bijgebouw betreft.