direct naar inhoud van Artikel 19 Water - Watergang
Plan: Stationsomgeving Sittard
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1883.BPStationSittard-VA01

Artikel 19 Water - Watergang

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water - Watergang' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. aan- en afvoer van water;
  • b. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
  • c. waterberging;

alsmede voor:

  • d. oevers en kaden;
  • e. bruggen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'brug';
  • f. groenvoorzieningen;
  • g. overige bijbehorende voorzieningen;

met bijbehorende:

  • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals duikers en oeverbeschoeiingen.

De in dit lid bedoelde gronden zijn tevens bestemd voor de doeleinden en bouwmogelijkheden die in de artikelen 24, 25, 27 en 29 voor de betrokken bestemming zijn aangegeven, inclusief de daarin opgenomen afwijkings- en/of wijzigingsbevoegdheden en/of vereiste omgevingsvergunning.

19.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 19.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • a. gebouwen zijn niet toegestaan;
  • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 m. bedragen.