direct naar inhoud van Artikel 18 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Stationsomgeving Sittard
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1883.BPStationSittard-VA01

Artikel 18 Verkeer - Verblijfsgebied

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, voet- en fietspaden;
 • b. pleinen;
 • c. parkeerterreinen en andere openbare ruimten;

met zowel een functie voor verblijf als voor verkeer gericht op aangrenzende en nabijgelegen bestemmingen,

alsmede voor:

 • d. ambulante detailhandel, voor zover bestaand;
 • e. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - garageboxen';
 • f. een onderdoorgang ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang';
 • g. luifels, terrassen, terrasschotten en windschermen ter plaatse van de aanduiding 'terras';
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • k. kunstuitingen;
 • l. nutsvoorzieningen;
 • m. overige bijbehorende voorzieningen;

met bijbehorende:

 • n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

De in dit lid bedoelde gronden zijn tevens bestemd voor de doeleinden en bouwmogelijkheden die in de artikelen 24, 25, 26, 27 en 28 voor de betrokken bestemming zijn aangegeven, inclusief de daarin opgenomen afwijkings- en/of wijzigingsbevoegdheden en/of vereiste omgevingsvergunning.

18.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 18.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen zijn niet toegestaan.
 • b. nutsvoorzieningen mogen binnen en buiten een op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m²;
  • 2. de hoogte niet meer bedraagt dan 3 m.
 • c. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag ten hoogste bedragen:
  • 1. van verlichting 6 m;
  • 2. van speelvoorzieningen 6 m;
  • 3. van kunstuitingen 12 m;
  • 4. van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 2 m.
 • d. voor terrasschotten geldt in afwijking van het bepaalde onder c, het volgende:
  • 1. gevelterrasschotten worden geplaatst haaks op de gevel;
  • 2. de maximale lengte van de gevelterrasschotten is gelijk aan de lengte van het gevelterras;
  • 3. de bouwhoogte van gevelterrasschotten mag ten hoogste 2,20 m te bedragen;
  • 4. de bouwhoogte van aanleunterrasschotten mag ten hoogste 1,50 m bedragen;
  • 5. eilandterrasschotten zijn niet toegestaan.
 • e. voor luifels geldt in afwijking van het bepaalde onder c, het volgende:
  • 1. de luifels mogen tot maximaal 4 meter uit de bijbehorende gevel uitsteken, maar mogen nooit verder dan de trottoirrand reiken;
  • 2. de luifels mogen tot maximaal 4 meter hoogte worden opgericht.