direct naar inhoud van Artikel 14 Wonen - IV
Plan: Hoogeland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1783.obp0002-0002

Artikel 14 Wonen - IV

14.1 Bestemmingsomschrijving
14.1.1

De voor 'Wonen - IV' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen;
 • b. tuinen, erven en terreinen;
 • c. verkeersdoeleinden (woonstraten, voet- en fietspaden);
 • d. groen- en speelvoorzieningen;
 • e. water;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. parkeervoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
14.1.2

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - fietspad' dient een fietspad te worden gerealiseerd.

14.2 Dubbelbestemmingen
14.2.1

Waar de in dit artikel bedoelde gronden samenvallen met de bestemming 'Waarde - Archeologie' is het bepaalde in Artikel 18 (Waarde - Archeologie) van toepassing.

14.3 Bouwregels
14.3.1

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend gestapelde woningen worden gebouwd;
 • b. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan de aangegeven hoogte bedragen;
 • d. per woning dient tenminste 1 halfverdiepte parkeerplaats te worden gebouwd in een parkeervoorziening van 1 bouwlaag.

14.4 Nadere eisen
14.4.1

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. parkeren in de openbare ruimte.

14.5 Gebruiksregels
14.5.1

Onder strijdig gebruik zoals in Artikel 23 bedoeld wordt niet verstaan het gebruik van gedeelten van woningen ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen, mits:

 • a. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;
 • b. het vloeroppervlak in gebruik voor aan-huis-gebonden beroepen niet groter is dan 25% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw met een maximum van 50 m2;
 • c. het gebruik niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluiting en parkeersituatie ter plaatse;
 • d. geen gebruik wordt gemaakt van gevelreclame;
 • e. het beroep alleen door de bewoner wordt uitgeoefend;
 • f. er geen ingevolge de Wet milieubeheer vergunningplichtige activiteiten plaatsvinden;
 • g. geen horeca en detailhandel plaatsvinden.
14.5.2

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in Artikel 23 lid 1, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het inrichten van de gronden in afwijking van het aangegeven wegprofiel.
14.5.3

Burgemeester en wethouders verlenen Ontheffing van het bepaalde in lid 14.5.2, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.