direct naar inhoud van Artikel 59 Algemene afwijkingsregels
Plan: Steenwijk en Tuk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.SteenwijkenTukBP-VA01

Artikel 59 Algemene afwijkingsregels

59.1 Meetverschillen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de aangeduide bouwgrenzen indien een meetverschil of onnauwkeurigheid ten opzichte van de feitelijke situatie daartoe aanleiding geeft, mits de afwijking maximaal 3,00 meter bedraagt.

59.2 Functiewijzigingen onbebouwde gronden

Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van het bepaalde in de dubbelbestemmingen en (gebieds)aanduidingen, een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de gebruiksregels voor een wijziging van het gebruik van onbebouwde gronden, zonder dat daarbij wordt gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. de oppervlakte maximaal 1.000 m2 mag bedragen;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de verkeersveiligheid;
  • 2. het woon- en leefklimaat;
  • 3. de milieusituatie;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
59.3 Omgevingsvergunning evenementen

Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van het bepaalde in de dubbelbestemmingen, een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de regels van het plan ten aanzien van het toestaan van evenementen die met een zekere regelmaat plaatsvinden en een planologische relevantie hebben vanwege de duur van de activiteit, waaronder het opbouwen en afbreken en/of vanwege de omvang van de activiteit, waaronder het aantal deelnemers/toeschouwers, mits:

 • a. de evenementen zijn toegestaan overeenkomstig de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
 • b. het evenement maximaal 15 dagen aaneengesloten duurt, inclusief het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement;
 • c. een locatie niet meer dan 3 maal per jaar voor een evenement wordt gebruikt;
 • d. er geen horeca ter plaatse plaatsvindt, anders dan inherent aan het toegestane evenement;
 • e. er geen detailhandel ter plaatse plaatsvindt, anders dan ondergeschikt en inherent aan het toegestane evenement, met uitzondering van vlooien- en/of rommelmarkten;
 • f. er geen recreatief nachtverblijf ter plaatse plaatsvindt;
 • g. in de parkeerbehoefte in voldoende mate wordt voorzien;
 • h. aan de van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving wordt voldaan;
 • i. het evenement niet leidt tot onevenredige aantasting van bestaande natuurlijke, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden;
 • j. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de verkeersveiligheid;
  • 2. de milieusituatie;
  • 3. het woon- en leefklimaat;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende grond.
59.4 Omgevingsvergunning corsotenten

Het bevoegd gezag kan, met inachtneming van het bepaalde in de dubbelbestemmingen en (gebieds)aanduidingen, een omgevingsvergunning verlenen voor het tijdelijk oprichten en in stand houden van corsotenten, met dien verstande dat:

 • a. de corsotenten slechts aanwezig mogen zijn gedurende de periode 1 maart tot 1 oktober;
 • b. de oppervlakte maximaal 20 x 15 meter (lxb) mag bedragen;
 • c. de goothoogte maximaal 4,00 meter mag bedragen;
 • d. de bouwhoogte maximaal 10,00 meter mag bedragen;
 • e. er geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu mogen optreden;
 • f. belangen van derden niet onevenredig mogen worden geschaad.
59.5 Verleende omgevingsvergunningen of andere toestemmingen

Een omgevingsvergunning, vrijstelling of ontheffing die ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan is verleend voor een bouw- en/of gebruiksactiviteit waarvoor ingevolge deze regels een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan is vereist, wordt gelijkgesteld met een dergelijke omgevingsvergunning.