direct naar inhoud van Artikel 43 Waarde - Cultuurhistorie Dennenallee
Plan: Steenwijk en Tuk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.SteenwijkenTukBP-VA01

Artikel 43 Waarde - Cultuurhistorie Dennenallee

43.1 Bestemmingsomschrijving
43.1.1 Algemeen

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie Dennenallee' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van het ter plaatse bestaande cultuurhistorisch en oudheidkundig waardevolle beeld (beplantingspatronen, wegenpatronen, het landschappelijke beeld).

43.1.2 Waarden

De waarden komen als volgt tot uitdrukking:

  • a. grotendeels onverharde weg;
  • b. duidelijke groenstructuur in de vorm van bomenrijen aan weerszijden van de weg;
  • c. achtertuinen uitbreidingswijken grenzend aan weg, bebouwing zelf niet op deze weg georienteerd.
43.1.3 Bestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen bestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 62.1.

43.2 Bouwregels
43.2.1 Algemeen

Op de voor 'Waarde - Cultuurhistorie Dennenallee' aangewezen gronden mag niet worden gebouwd.

43.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
43.3.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Cultuurhistorie Dennenallee' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren en/of te laten uitvoeren in de openbare ruimte:

  • a. veranderingen aan te brengen in de het aanwezige beplantingspatroon;
  • b. geheel of gedeeltelijk het planten of rooien van bomen, bosschages, houtwallen en singels;
  • c. aanbrengen van verhardingen.
43.3.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 43.3.1 is niet van toepassing op:

  • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
  • b. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik;
  • c. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde (omgevings)vergunning/ontheffing mogen worden uitgevoerd.
43.3.3 Toepassingscriteria

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 43.3.1 kan alleen worden verleend indien conform advies van de Monumentencommissie of een daarvoor in de plaats tredende commissie, de in artikel 43.1 genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor herstel van de bedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.

43.3.4 Voorschriften omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan aan de in artikel 43.3.1 genoemde vergunning voorwaarden verbinden ter bescherming van de cultuurhistorische waarden van het gebied.