direct naar inhoud van Artikel 42 Waarde - Cultuurhistorie Binnenstad
Plan: Steenwijk en Tuk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.SteenwijkenTukBP-VA01

Artikel 42 Waarde - Cultuurhistorie Binnenstad

42.1 Bestemmingsomschrijving
42.1.1 Algemeen

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie Binnenstad' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van ter plaatse bestaande cultuurhistorische en oudheidkundig waardevolle elementen (monumenten en karakteristieke bebouwing), patronen (beplantingspatronen, verkavelingen, wegenpatronen, het stedenbouwkundig beeld) en gebieden, met ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument' de monumenten, zoals vastgelegd bij lijst in Bijlage 3 'Overzicht monumenten', en ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' de karakteristieke panden.

42.1.2 Waarden

Bij nieuwbouw, vervanging, verbouwing en uitbreiding van hoofdgebouwen worden de hierna beschreven karakteristieken en waarden gerespecteerd. Deze komen als volgt tot uitdrukking:

bebouwingswand, rooilijn   - gesloten gevelwanden;
- geen verspringingen in voorgevelrooilijn;
- oriëntatie bebouwing op de voorgevel.  
straatprofiel   - de bebouwing ligt direct aan de straat.  
bebouwingstypologie   - langs de Oosterstraat, Gasthuisstraat, Woldpromenade, Markt, en het zuidelijke deel van de Kerkstraat rijker gedecoreerde panden, de meeste gevels voorzien van een lijst, daarnaast trap- en halsgevels;
- in de Onnastraat, Molenstraat, Doelenstraat, Koningstraat, Scholestraat en het noordelijke deel van de Kerkstraat voornamelijk eenvoudige panden.  
maatvoeringen   - de panden bestaan uit twee bouwlagen onder een kap;
- pandbreedte van 4,00 tot 6,00 meter.  
kapvormen/nokrichting   - voor de kapvormen en nokrichting wordt verwezen naar Bijlage 5 bij de regels.  
bijzondere structuren/elementen   - diverse kerkgebouwen die als herkenningspunt dienen;
- open gebied midden in het centrum (de Markt);
- centrum wordt grotendeels omsloten door stadswallen die een belangrijke groenstructuur vormen;
- het laat middeleeuwse stratenpatroon, bestaande uit de elkaar haaks kruisende hoofdstraten met de centraal gelegen Markt;
- voormalige HBS, welke nu is ingericht voor wonen en maatschappelijke functies.  
42.1.3 Bestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige aangewezen bestemmingen, dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 62.1.

42.2 Bouwregels
42.2.1 Algemeen

Op de voor 'Waarde - Cultuurhistorie Binnenstad' aangewezen gronden mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument' en ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' slechts worden gebouwd indien:

 • a. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming;
 • b. wordt voldaan aan de waarden zoals genoemd in artikel 42.1.2 .
42.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
42.3.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Cultuurhistorie Binnenstad' aangewezen gronden zonder of in afwijking van omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren en/of te laten uitvoeren in de openbare ruimte:

 • a. veranderingen aan te brengen in de aanwezige stedenbouwkundige/landschappelijke structuur;
 • b. geheel of gedeeltelijk het planten of rooien van bomen, bosschages, houtwallen en singels;
 • c. geheel of gedeeltelijk dempen/graven van watergangen.
42.3.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 42.3.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden in het kader van het normale bodemgebruik;
 • c. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde (omgevings)vergunning/ontheffing mogen worden uitgevoerd.
42.3.3 Toepassingscriteria

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 42.3.1 mag alleen worden verleend indien conform advies van de Monumentencommissie of een daarvoor in de plaats tredende commissie, de in artikel 42.1 genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor herstel van de bedoelde waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.

42.3.4 Voorschriften omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan aan de in artikel 42.3.1 genoemde vergunning voorwaarden verbinden ter bescherming van de cultuurhistorische waarden van het gebied.

42.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
42.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden op of in de voor 'Waarde - Cultuurhistorie Binnenstad' aangewezen gronden ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' zonder of in afwijking van omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de op de gronden aanwezige karakteristieke bebouwing geheel of gedeeltelijk te slopen.

42.4.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 42.4.1 is niet van toepassing op:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. sloopwerkzaamheden, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende (omgevings)vergunning/ontheffing mogen worden uitgevoerd.
42.4.3 Toepassingscriteria

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 42.4.1 kan alleen worden verleend indien:

 • a. de karakteristieke hoofdvorm dan wel de cultuurhistorische waarde niet langer aanwezig of handhaafbaar is;
 • b. het delen van panden betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek dan wel cultuurhistorisch waardevol vallen aan te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm dan wel de cultuurhistorische waarde plaatsvindt;
 • c. een positief advies wordt verkregen van de Monumentencommissie of een daarvoor in de plaats tredende commissie.
42.4.4 Voorschriften omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan aan de in artikel 42.4.1 genoemde vergunning voorwaarden verbinden ter bescherming van de cultuurhistorische waarden van het gebied.