direct naar inhoud van Artikel 36 Wonen - Garage
Plan: Steenwijk en Tuk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.SteenwijkenTukBP-VA01

Artikel 36 Wonen - Garage

36.1 Bestemmingsomschrijving
36.1.1 Algemeen

De voor 'Wonen - Garage' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. garageboxen ten behoeve van het stallen van (motor)voertuigen en fietsen;
 • b. verenigingsleven, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven'.
36.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 62.1.

36.2 Bouwregels
36.2.1 Algemeen

Op de voor 'Wonen - Garage' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. garageboxen, uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak';

met inachtneming van de volgende regels (artikel 36.2.2).

36.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. het bouwvlak mag tot maximaal 100% worden bebouwd;
 • b. de voorgevel wordt geplaatst in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • c. de bouwhoogte van een garagebox bedraagt maximaal 3,00 meter, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' de aangeduide maximale bouwhoogte geldt;
 • d. de inhoud van een garagebox bedraagt maximaal 60 m3.
36.3 Specifieke gebruiksregels
36.3.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. buitenopslag, behalve als dit noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte tijdelijke gebruik;
 • b. bedrijfsmatige werk- en/of opslagruimte;
 • c. permanente bewoning;
 • d. recreatieve bewoning;
 • e. detailhandel;
 • f. horeca.