direct naar inhoud van Artikel 29 Verkeer
Plan: Steenwijk en Tuk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.SteenwijkenTukBP-VA01

Artikel 29 Verkeer

29.1 Bestemmingsomschrijving
29.1.1 Algemeen

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeersdoeleinden;
 • b. speelvoorzieningen;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. een parkeerterrein, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';
 • e. een parkeergarage, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
 • f. een busstation, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - busstation';
 • g. een openbaar toilet, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - openbaar toilet';
 • h. een sanitaire voorziening ten behoeve van watersportrecreatie, uitsluitend ter plaatse aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - havengebouw';
 • i. paden, wegen en straten;

met daaraan ondergeschikt:

  • 1. groenvoorzieningen;
  • 2. straatmeubilair;
  • 3. kunstwerken;
  • 4. herdenkingsmonumenten;
  • 5. afvalinzameling;
  • 6. terrassen;
  • 7. evenementen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'markt', waarbij voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 29.4.1;
  • 8. evenementen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein', waarbij voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 29.4.1;
  • 9. standplaatsen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein', de aanduiding 'markt' of de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - standplaats' overeenkomstig de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
  • 10. nutsvoorzieningen;
  • 11. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen.
29.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 62.1.

29.2 Bouwregels
29.2.1 Algemeen

Op de voor 'Verkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen;
 • b. een parkeergarage, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
 • c. een openbaar toilet, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - openbaar toilet';
 • d. een sanitaire voorziening ten behoeve van watersportrecreatie, uitsluitend ter plaatse aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - havengebouw';
 • e. bouwwerken, geen gebouw zijnde:
  • 1. noodzakelijk met het oog op de regeling van de veiligheid van het verkeer;
  • 2. ten behoeve van de verlichting van wegen, rijwiel- en voetpaden;
  • 3. behorende tot het straatmeubilair;
  • 4. ten behoeve van speelvoorzieningen;
  • 5. ten behoeve van afvalinzameling;
  • 6. kunstwerken, zoals bruggen en duikers;
  • 7. voorwerpen betreffende de beeldende kunsten;
  • 8. ten behoeve van onder- en/of bovengrondse voorzieningen voor de opvang en buffering van water;
  • 9. met sub 1 t/m 8 vergelijkbare bouwwerken;

met inachtneming van de volgende regels (artikel 29.2.2 tot en met 29.2.4).

29.2.2 Gebouwen ten dienste van nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van gebouwen ten dienste van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van deze gebouwen bedraagt maximaal 3,00 meter;
 • b. de oppervlakte bedraagt maximaal 15 m2 .
29.2.3 Parkeergarage

Voor het bouwen van een parkeergarage gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van de ondergrondse parkeerlagen bedraagt ten minste 0,60 meter beneden peil;
 • b. het aantal parkeerlagen van een parkeergarage bedraagt niet meer dan 2;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van liften en trappenhuizen bedraagt niet meer dan 100 m2;
 • d. de bouwhoogte van liften en trappenhuizen bedraagt niet meer dan 6,00 meter;
 • e. de bouwhoogte van overige ondergeschikte bouwdelen van de parkeergarage bedraagt niet meer dan 3,00 meter;
 • f. de bouwhoogte van hekwerken bedraagt niet meer dan 3,00 meter;
 • g. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' bedraagt niet meer dan 2,00 meter.
29.2.4 Overige regels

Voor het overige gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt maximaal 10,00 meter;
 • b. de bouwhoogte van een openbaar toilet bedraagt maximaal 2,50 meter;
 • c. de bouwhoogte van een sanitaire voorziening ten behoeve van watersportrecreatie bedraagt maximaal 3,00 meter.
29.3 Afwijken van de bouwregels
29.3.1 Afwijken van de bouwregels ten aanzien van het plaatsen van masten ten behoeve van telecommunicatie en alarmering

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 29.2.4 ten aanzien van het plaatsen van masten ten behoeve van telecommunicatie en alarmering, welke niet vergunningsvrij zijn, met dien verstande dat:

 • a. deze passen binnen het stedenbouwkundige en landschappelijk beeld ter plaatse;
 • b. belangen niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
 • c. de totale bouwhoogte van de antenne-installatie inclusief bebouwing niet meer dan 40,00 meter bedraagt.
29.3.2 Afwijken van de bouwregels ten behoeve van het bouwen van gebouwen ten dienste van nutsvoorzieningen met een grotere bouwhoogte

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 29.2.2, ten behoeve van het bouwen van gebouwen ten dienste van nutsvoorzieningen met een grotere bouwhoogte, met dien verstande dat:

 • a. de goothoogte maximaal 3,00 meter mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte maximaal 6,00 meter mag bedragen;
 • c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de milieusituatie;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
29.4 Specifieke gebruiksregels
29.4.1 Evenemententerreinen

Evenementen zijn toegestaan uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' en ter plaatse van de aanduiding 'markt' en onder de volgende voorwaarden:

 • a. Het evenement is toegestaan overeenkomstig de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
 • b. Het evenement duurt maximaal 15 dagen aaneengesloten, inclusief het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement.
 • c. Een locatie wordt niet meer dan 3 maal per jaar voor een evenement gebruikt.
 • d. Er vindt geen horeca ter plaatse plaats, anders dan inherent aan het toegestane evenement.
 • e. Er vindt geen detailhandel ter plaatse plaats, anders dan ondergeschikt en inherent aan het toegestane evenement, met uitzondering van vlooien- en/of rommelmarkten.
 • f. Er vindt geen recreatief nachtverblijf ter plaatse plaats.
 • g. In de parkeerbehoefte wordt in voldoende mate voorzien.
 • h. Het evenement leidt niet tot onevenredige aantasting van bestaande natuurlijke, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden.
 • i. Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van:
  • 1. de verkeersveiligheid;
  • 2. de milieusituatie;
  • 3. het woon- en leefklimaat;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende grond.
29.5 Wijzigingsbevoegdheid
29.5.1 Wijziging in de bestemming 'Wonen - 1', 'Wonen - 2', 'Wonen - 3' en/of 'Tuin'

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen in de bestemming ยดWonen - 1', 'Wonen - 2', 'Wonen - 3' en/of 'Tuin', ten behoeve van de vergroting van een aan de bestemming 'Verkeer' grenzende tuin, met dien verstande dat:

 • a. de totstandkoming van een aanvaardbaar woonmilieu in de omliggende en bestaande woning(en) gegarandeerd kan worden;
 • b. de effecten op de waterhuishouding in beeld zijn gebracht (watertoets), waarbij geldt dat de bestaande waterhuishouding niet mag verslechteren als gevolg van de ontwikkeling;
 • c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de verkeersveiligheid;
  • 2. de milieusituatie;
  • 3. het woon- en leefklimaat;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende grond;
  • 5. het stedenbouwkundig beeld ter plaatse;
 • d. bij de wijziging in de bestemming 'Wonen - 1', 'Wonen - 2', 'Wonen - 3' en/of 'Tuin' voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 32, 33, 34 en/of 28.