direct naar inhoud van Artikel 27 Sport
Plan: Steenwijk en Tuk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.SteenwijkenTukBP-VA01

Artikel 27 Sport

27.1 Bestemmingsomschrijving
27.1.1 Algemeen

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het uitoefenen van sportactiviteiten;
 • b. evenementen, waarbij voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 27.5.2;
 • c. een sporthal, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sporthal';
 • d. een zwembad, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'zwembad';

met daaraan ondergeschikt:

  • 1. horeca tot en met categorie 2;
  • 2. tribunes;
  • 3. wegen en paden;
  • 4. groenvoorzieningen;
  • 5. parkeervoorzieningen;
  • 6. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen.
27.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artike 62.1.

27.2 Bouwregels
27.2.1 Algemeen

Op de voor 'Sport' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 27.1 genoemde bestemming, zowel binnen als buiten de aanduiding 'bouwvlak';
 • b. bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van de in artikel 27.1 genoemde bestemming, zowel binnen als buiten de aanduiding 'bouwvlak';

met inachtneming van de volgende regels (artikel 27.2.2 tot en met 27.2.3).

27.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. het bouwvlak mag tot maximaal 100% worden bebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' het aangeduide maximum bebouwingspercentage geldt;
 • b. de voorgevel wordt geplaatst in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • c. gebouwen worden met een kap van maximaal 60° afgedekt;
 • d. de goothoogte van een gebouw bedraagt maximaal 3,50 meter, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' de aangeduide maximale goothoogte geldt;
 • e. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal 7,50 meter, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' de aangeduide maximale bouwhoogte geldt;
 • f. voor de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt het bepaalde in artikel 27.2.3.
27.2.3 Overige regels

Voor het overige gelden de volgende regels:

 • a. buiten het bouwvlak mag maximaal 25,00 m2 per bestemmingsvlak aan gebouwen en overkappingen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen en overkappingen bedraagt maximaal 3,00 meter;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt maximaal 6,00 meter, met uitzondering van:
  • 1. erfafscheidingen met een open constructie, waarvan de bouwhoogte maximaal 3,50 meter bedraagt;
  • 2. lichtmasten, waarvan de bouwhoogte maximaal 10,00 meter bedraagt of maximaal de bestaande bouwhoogte indien deze hoger is;
  • 3. ballenvangers, waarvan de bouwhoogte maximaal 10,00 meter bedraagt.
27.3 Nadere eisen
27.3.1 Onderwerpen

Burgemeester en wethouders kunnen, met toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 61.1, nadere eisen stellen ten aanzien van:

 • a. de situering, de oppervlakte en de hoogte van de bebouwing;
 • b. het aantal parkeerplaatsen en de situering daarvan;
 • c. voorzieningen ter voorkoming van hemelwaterproblematiek in verband met de nieuwe bebouwing.
27.3.2 Toepassingscriteria

De in artikel 27.3.1 genoemde onderwerpen voor het stellen van nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de landschappelijke inpassing;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de verkeerssituatie;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de sociale veiligheid;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • h. instandhouding van omliggende waarden.
27.4 Afwijken van de bouwregels
27.4.1 Afwijken van de bouwregels ten aanzien van het plaatsen van masten ten behoeve van telecommunicatie en alarmering

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 27.2.3 ten aanzien van het plaatsen van masten ten behoeve van telecommunicatie en alarmering, welke niet vergunningsvrij zijn, met dien verstande dat:

 • a. deze passen binnen het stedenbouwkundige en landschappelijk beeld ter plaatse;
 • b. belangen van derden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
 • c. de totale bouwhoogte van de antenne-installatie inclusief bebouwing niet meer dan 40,00 meter bedraagt.
27.5 Specifieke gebruiksregels
27.5.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen en van wagens, anders dan bedoeld in artikel 27.1;
 • b. buitenopslag, behalve als dit noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte tijdelijke gebruik;
 • c. detailhandel;
 • d. horeca, anders dan bedoeld in artikel 27.1, onder 1;
 • e. (recreatieve) bewoning.
27.5.2 Evenementen

Evenementen zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. Het evenement is toegestaan overeenkomstig de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
 • b. Het evenement duurt maximaal 15 dagen aaneengesloten, inclusief het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement.
 • c. Een locatie wordt niet meer dan 3 maal per jaar voor een evenement gebruikt.
 • d. Er vindt geen horeca ter plaatse plaats, anders dan inherent aan het toegestane evenement.
 • e. Er vindt geen detailhandel ter plaatse plaats, anders dan ondergeschikt en inherent aan het toegestane evenement, met uitzondering van vlooien- en/of rommelmarkten.
 • f. Er vindt geen recreatief nachtverblijf ter plaatse plaats.
 • g. In de parkeerbehoefte wordt in voldoende mate voorzien.
 • h. Het evenement leidt niet tot onevenredige aantasting van bestaande natuurlijke, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden.
 • i. Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van:
  • 1. de verkeersveiligheid;
  • 2. de milieusituatie;
  • 3. het woon- en leefklimaat;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende grond.