direct naar inhoud van Artikel 22 Kantoor
Plan: Steenwijk en Tuk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.SteenwijkenTukBP-VA01

Artikel 22 Kantoor

22.1 Bestemmingsomschrijving
22.1.1 Algemeen

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. zakelijke dienstverlening;

met daaraan ondergeschikt:

  • 1. parkeervoorzieningen;
  • 2. groenvoorzieningen;
  • 3. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
22.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 62.1.

22.2 Bouwregels
22.2.1 Algemeen

Op de voor 'Kantoor' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 22.1 genoemde bestemming, uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak';
 • b. de daarbij behorende bijgebouwen, uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak';
 • c. bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van de in artikel 22.1 genoemde bestemming, zowel binnen als buiten de aanduiding 'bouwvlak';

met inachtneming van de volgende regels (artikel 22.2.2 tot en met 22.2.3).

22.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. het bouwvlak wordt voor maximaal 100% bebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' het aangeduide maximum bebouwingspercentage geldt;
 • b. de voorgevel wordt geplaatst in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • c. gebouwen worden met een kap van maximaal 60° afgedekt;
 • d. de goothoogte van een gebouw bedraagt maximaal 6,00 meter, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' de aangeduide maximale goothoogte geldt;
 • e. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal 6,00 meter, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' de aangeduide maximale bouwhoogte geldt;
 • f. voor de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt het bepaalde in artikel 22.2.3.
22.2.3 Overige regels

Voor het overige gelden de volgende regels:

 • a. de carport wordt op een afstand van minimaal 1,00 meter achter de voorgevelrooilijn gebouwd, met dien verstande dat de bouwhoogte van de carport maximaal 3,00 meter bedraagt en de oppervlakte maximaal 20 m² bedraagt;
 • b. bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen uitsluitend achter de naar de weg gekeerde bouwgrens worden gebouwd, met uitzondering van erfafscheidingen;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt maximaal 6,00 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 1,00 meter en achter de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 2,00 meter bedraagt.
22.3 Nadere eisen
22.3.1 Onderwerpen

Burgemeester en wethouders kunnen, met toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 61.1, nadere eisen stellen ten aanzien van:

 • a. de situering, de oppervlakte en de hoogte van de bebouwing;
 • b. het aantal parkeerplaatsen en de situering daarvan;
 • c. voorzieningen ter voorkoming van hemelwaterproblematiek in verband met de nieuwe bebouwing.
22.3.2 Toepassingscriteria

De in artikel 22.3.1 genoemde onderwerpen voor het stellen van nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de landschappelijke inpassing;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de verkeerssituatie;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de sociale veiligheid;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • h. instandhouding van omliggende waarden.
22.4 Specifieke gebruiksregels
22.4.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. bedrijfsdoeleinden, anders dan bedoeld in artikel 22.1;
 • b. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen en van wagens, anders dan bedoeld in artikel 22.1;
 • c. gebouwen voor (recreatieve) bewoning;
 • d. detailhandel;
 • e. horecadoeleinden;
 • f. buitenopslag, behalve als dit noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte tijdelijke gebruik en dan niet voor de voorgevel van het hoofdgebouw.