direct naar inhoud van Artikel 16 Gemengd - 5
Plan: Steenwijk en Tuk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.SteenwijkenTukBP-VA01

Artikel 16 Gemengd - 5

16.1 Bestemmingsomschrijving
16.1.1 Algemeen

De voor 'Gemengd - 5' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. (zakelijke) dienstverlening;
 • b. kantoren;
 • c. praktijkruimten;
 • d. een bedrijf gespecialiseerd in de handel en productie van (landbouw)machines, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - landbouwmechanisatiebedrijf';

met daaraan ondergeschikt:

  • 1. parkeervoorzieningen;
  • 2. groenvoorzieningen;
  • 3. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
16.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 62.1.

16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

Op de voor 'Gemengd - 5' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 16.1 genoemde bestemming, uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak';
 • b. één inpandige bedrijfswoning, uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak' ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • c. de daarbij behorende bijgebouwen, uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak';
 • d. fietsenstallingen, zowel binnen als buiten de aanduiding 'bouwvlak';
 • e. bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van de in artikel 16.1 genoemde bestemming, zowel binnen als buiten de aanduiding 'bouwvlak';

met inachtneming van de volgende regels (artikel 16.2.2 tot en met 16.2.4).

16.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. het bouwvlak wordt voor maximaal 100% bebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' het aangeduide maximum bebouwingspercentage geldt per bouwperceel;
 • b. de voorgevel wordt geplaatst in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • c. gebouwen worden met een kap van maximaal 60° afgedekt;
 • d. de goothoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' aangeduide goothoogte;
 • e. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' aangeduide bouwhoogte;
 • f. voor de maatvoering van de bedrijfswoning geldt het bepaalde in artikel 16.2.3;
 • g. voor de maatvoering van bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt het bepaalde in artikel 16.2.4.
16.2.3 Bedrijfswoning
 • a. per bedrijf is slechts één inpandige bedrijfswoning toegestaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • b. de inhoud van een bedrijfswoning bedraagt maximaal 750 m³.
16.2.4 Overige regels

Voor het overige gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen uitsluitend achter de naar de weg gekeerde bouwgrens worden gebouwd, met uitzondering van erfafscheidingen;
 • b. buiten het bouwvlak mogen fietsenstallingen worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. er maximaal 50 m² per bouwperceel aan fietsenstalling(en) wordt gebouwd;
  • 2. de bouwhoogte van de fietsenstalling maximaal 2,50 meter bedraagt;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt maximaal 6,00 meter, met uitzondering van erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte voor de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 1,00 meter bedraagt en achter de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 2,00 meter bedraagt.
16.3 Nadere eisen
16.3.1 Onderwerpen

Burgemeester en wethouders kunnen, met toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 61.1, nadere eisen stellen ten aanzien van:

 • a. de situering, de oppervlakte en de hoogte van de bebouwing;
 • b. het aantal parkeerplaatsen en de situering daarvan;
 • c. voorzieningen ter voorkoming van hemelwaterproblematiek in verband met de nieuwe bebouwing.
16.3.2 Toepassingscriteria

De in artikel 16.3.1 genoemde onderwerpen voor het stellen van nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de landschappelijke inpassing;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de verkeerssituatie;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de sociale veiligheid;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • h. instandhouding van omliggende waarden.
16.4 Specifieke gebruiksregels
16.4.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen en van wagens, anders dan bedoeld in artikel 16.1;
 • b. bedrijfsdoeleinden, anders dan bedoeld in artikel 16.1;
 • c. wonen, anders dan in een bedrijfswoning;
 • d. een aan huis verbonden beroep of bedrijf in de bedrijfswoning en/of in de bijgebouwen, anders dan bedoeld in artikel 16.4.2;
 • e. woningsplitsing;
 • f. mantelzorg in de bedrijfswoning en/of in de bijgebouwen;
 • g. gebouwen voor recreatieve bewoning;
 • h. detailhandel;
 • i. horeca;
 • j. buitenopslag, behalve als dit noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte tijdelijke gebruik en dan niet voor de voorgevel van het hoofdgebouw.
16.4.2 Aan huis verbonden beroepen

Een aan huis verbonden beroep, als opgenomen in het overzicht aan huis verbonden beroepen (Bijlage 2 bij deze regels), is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. een aan huis verbonden beroep uitsluitend wordt uitgeoefend in de bedrijfswoning of in de daarbij behorende bijgebouwen;
 • b. maximaal in totaal 35% van de toegestane bebouwde oppervlakte van de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijgebouwen wordt gebruikt voor aan huis verbonden beroep(en);
 • c. de woonfunctie wordt in overwegende mate gehandhaafd en de verschijningsvorm als woning wordt niet wezenlijk aangetast;
 • d. er mogen maximaal 2 personen werkzaam zijn, waarbij minstens één persoon tevens de bewoner van de bedrijfswoning is;
 • e. er is ten hoogste één reclame-uiting toegestaan met een maximale afmeting van 20 x 30 centimeter;
 • f. het gebruik mag geen (ernstige of onevenredige) hinder opleveren voor het woonmilieu en geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de omgeving;
 • g. in de parkeerbehoefte wordt in voldoende mate voorzien op eigen terrein, waarbij als uitgangspunt geldt dat de bestaande parkeervoorzieningen niet onevenredig mogen worden belast;
 • h. er vindt geen detailhandel plaats, met uitzondering van detailhandel in aan het betreffende beroep gerelateerde producten, waarvoor maximaal 10% van de voor het aan huis verbonden beroep gebruikte oppervlakte mag worden gebruikt.
16.5 Afwijken van de gebruiksregels
16.5.1 Afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van een bedrijfswoning

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 16.4, ten behoeve van de realisatie van een bedrijfswoning, met dien verstande dat:

 • a. ten hoogste één bedrijfswoning per bouwperceel wordt gerealiseerd;
 • b. de bedrijfswoning binnen het bouwvlak wordt gerealiseerd;
 • c. de inhoud van de bedrijfswoning maximaal 750 m3 bedraagt;
 • d. maximaal 40% van de toegestane bebouwde oppervlakte wordt gebruikt voor de bedrijfswoning;
 • e. de geluidsbelasting aan de gevels van de te realiseren bedrijfswoning niet hoger mag zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verleende hogere grenswaarde;
 • f. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de milieusituatie;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
16.5.2 Afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van aan huis verbonden bedrijven
 • a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 16.4, ten behoeve van een aan huis verbonden bedrijf als opgenomen in het overzicht aan huis gebonden bedrijven (Bijlage 2 bij deze regels), met dien verstande dat:
  • 1. een aan huis verbonden bedrijf uitsluitend wordt uitgeoefend in de woning of in de bijgebouwen;
  • 2. de bestaande bouwmogelijkheden niet mogen worden verruimd;
  • 3. maximaal in totaal 35% van de toegestane bebouwde oppervlakte wordt gebruikt voor een aan huis verbonden bedrijf, met dien verstande dat niet meer dan 35% van de toegestane bebouwde oppervlakte wordt gebruikt ten behoeve van de in het onderhavige artikel en artikel 16.4.2 genoemde nevenactiviteiten tezamen;
  • 4. de woonfunctie wordt in overwegende mate gehandhaafd en de verschijningsvorm als woning wordt niet wezenlijk aangetast;
  • 5. er maximaal 2 personen werkzaam mogen zijn, waarbij minstens één persoon tevens de bewoner van de woning is;
  • 6. het onbebouwde gedeelte van het perceel niet mag worden gebruikt voor beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten, met uitzondering van parkeren;
  • 7. er ten hoogste één reclame-uiting is toegestaan met een maximale afmeting van 20 x 30 centimeter;
  • 8. in de parkeerbehoefte in voldoende mate wordt voorzien op eigen terrein, waarbij als uitgangspunt geldt dat de bestaande parkeervoorzieningen niet onevenredig mogen worden belast;
  • 9. er geen detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van detailhandel in aan het betreffende bedrijf gerelateerde producten, waarvoor maximaal 10% van de voor het aan huis verbonden bedrijf gebruikte oppervlakte mag worden gebruikt.
 • b. Een omgevingsvergunning, vrijstelling of ontheffing die ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan is verleend voor een bestaand aan huis verbonden bedrijf wordt gelijkgesteld met de omgevingsvergunning als bedoeld onder sub a.
16.5.3 Afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van mantelzorg

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 16.4, ten behoeve van mantelzorg in de bedrijfswoning of in bestaande bijgebouwen, met dien verstande dat:

 • a. het oppervlak van de mantelzorgvoorziening in de bedrijfswoning en/of bestaande bijgebouwen maximaal in totaal 75 m² bedraagt, met dien verstande dat de maximale oppervlakte aan bijgebouwen niet meer mag bedragen dan het bepaalde in artikel 16.2.2;
 • b. de tijdelijkheid in voldoende mate vaststaat;
 • c. specifiek voor mantelzorg in bestaande vrijstaande bijgebouwen de volgende regels gelden:
  • 1. het vrijstaande bijgebouw dient binnen een afstand van 25,00 meter van de bedrijfswoning te zijn gesitueerd en een ruimtelijke eenheid te vormen met de bedrijfswoning;
  • 2. realisatie van de afhankelijke woonruimte binnen de bedrijfswoning inclusief de aangebouwde bijgebouwen is niet mogelijk;
  • 3. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van:
   • de verkeersveiligheid;
   • het woon- en leefklimaat;
   • de milieusituatie;
   • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.