direct naar inhoud van Artikel 15 Gemengd - 1
Plan: Steenwijk en Tuk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.SteenwijkenTukBP-VA01

Artikel 15 Gemengd - 1

15.1 Bestemmingsomschrijving
15.1.1 Algemeen

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. culturele voorzieningen, uitsluitend op de begane grond;
 • b. (zakelijke) dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
 • c. kantoren, uitsluitend op de begane grond;
 • d. maatschappelijke voorzieningen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk uitgesloten', en uitsluitend op de begane grond;
 • e. wonen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten';
 • f. detailhandel en de montage van ter plaatse verkochte artikelen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', en uitsluitend op de begane grond;
 • g. horeca tot en met categorie 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 2' en uitsluitend op de begane grond;
 • h. horeca van categorie 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 3' en uitsluitend op de begane grond, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - verdieping';
 • i. horeca tot en met categorie 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 3' en uitsluitend op de begane grond;
 • j. horeca tot en met categorie 5, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 5' en uitsluitend op de begane grond;
 • k. beurzen, exposities, manifestaties, (sport)evenementen, sportwedstrijden, voorstellingen en/of daarmee gelijk te stellen activiteiten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - stadshal';
 • l. een jongerencentrum, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - jongerencentrum' en uitsluitend op de begane grond;
 • m. een supermarkt, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' en uitsluitend op de begane grond;
 • n. het stallen, verkopen en/of verhuren van fietsen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - fietsenstalling' en uitsluitend op de begane grond;
 • o. een woonzorgcomplex, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - woonzorgcomplex';
 • p. een standplaats, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - standplaats';

met daaraan ondergeschikt:

  • 1. groenvoorzieningen;
  • 2. terrassen;
  • 3. parkeervoorzieningen;
  • 4. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
15.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 62.1.

15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Op de voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 15.1 genoemde bestemming, uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak';
 • b. de daarbij behorende bijgebouwen, uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak' en de aanduiding 'bijgebouwen';
 • c. bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van de in artikel 15.1 genoemde bestemming, zowel binnen als buiten de aanduiding 'bouwvlak' en de aanduiding 'bijgebouwen';
 • d. een brug, ter plaatse van de aanduiding 'brug';

met inachtneming van de volgende regels (artikel 15.2.2 tot en met 15.2.4).

15.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. binnen het bouwvlak is de bouw van bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde uitsluitend toegestaan als zij horen bij een binnen hetzelfde bouwvlak aanwezig hoofdgebouw;
 • b. het bouwvlak mag tot maximaal 100% worden bebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' het aangeduide maximum bebouwingspercentage geldt;
 • c. per bouwvlak bedraagt het aantal woningen niet meer en niet minder dan het aantal bestaande legale woningen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het aangeduide aantal wooneenheden is toegestaan;
 • d. de voorgevel wordt geplaatst in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • e. gebouwen worden met een kap van minimaal 30° en maximaal 60° afgedekt;
 • f. de grenzen van het bouwvlak mogen worden overschreden door erkers, luifels, balkons en dergelijke, mits:
  • 1. de diepte gemeten vanaf de bouwvlakgrens niet meer dan 1,00 meter bedraagt;
  • 2. de breedte niet meer bedraagt dan 50% van de breedte van de woning;
  • 3. de goothoogte maximaal gelijk is aan de hoogte van de eerste verdiepingsvloer + 0,30 meter;
 • g. de goothoogte van een gebouw bedraagt maximaal 7,00 meter, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' de aangeduide maximale goothoogte geldt;
 • h. de bouwhoogte van een gebouw bedraagt maximaal 11,00 meter, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' de aangeduide maximale bouwhoogte geldt;
 • i. voor de maatvoering van bijgebouwen geldt het bepaalde in artikel 15.2.3;
 • j. voor de maatvoering van bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt het bepaalde in artikel 15.2.4.
15.2.3 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen, met uitzondering van carports mag maximaal bedragen:
  Oppervlakte bestaand bouwperceel   Oppervlakte bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'  
  Bouwperceel tot 350 m²   50 m²  
  Bouwperceel van 350 m² - 700 m²   70 m²  
  Bouwperceel van 700 m² - 1.000 m²   80 m²  
  Bouwperceel vanaf 1.000 m²   100 m²  
 • b. de grond ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' wordt voor maximaal 60% per bouwperceel bebouwd;
 • c. bijgebouwen worden met een kap van maximaal 60° afgedekt;
 • d. de goothoogte van een bijgebouw bedraagt maximaal 3,50 meter;
 • e. de bouwhoogte van een bijgebouw bedraagt maximaal 80% van de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
 • f. voor de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt het bepaalde in artikel 15.2.4.
15.2.4 Overige regels

Voor het overige gelden de volgende regels:

 • a. de carport wordt op een afstand van minimaal 1,00 meter achter de voorgevelrooilijn gebouwd, met dien verstande dat de bouwhoogte van de carport maximaal 3,00 meter bedraagt en de oppervlakte maximaal 20 m² bedraagt;
 • b. bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen uitsluitend achter de naar de weg gekeerde bouwgrens worden gebouwd, met uitzondering van erfafscheidingen en vlaggenmasten;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde mag maximaal 6,00 meter bedragen, met dien verstande dat:
  • 1. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 1,00 meter en achter de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 2,00 meter mag bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van een brug maximaal 15,00 meter mag bedragen.
15.3 Nadere eisen
15.3.1 Onderwerpen

Burgemeester en wethouders kunnen, met toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 61.1, nadere eisen stellen ten aanzien van:

 • a. de situering, de oppervlakte en de hoogte van de bebouwing;
 • b. het aantal parkeerplaatsen en de situering daarvan;
 • c. voorzieningen ter voorkoming van hemelwaterproblematiek in verband met de nieuwe bebouwing.
15.3.2 Toepassingscriteria

De in artikel 15.3.1 genoemde onderwerpen voor het stellen van nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de landschappelijke inpassing;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de verkeerssituatie;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de sociale veiligheid;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • h. instandhouding van omliggende waarden.
15.4 Afwijken van de bouwregels
15.4.1 Afwijken van de bouwregels ten behoeve van het verkleinen van de dakhelling

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 15.2.2, ten behoeve van het verkleinen van de dakhelling tot 0°, mits dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is.

15.5 Specifieke gebruiksregels
15.5.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen en van wagens, anders dan bedoeld in artikel 15.1;
 • b. wonen ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten';
 • c. een aan huis verbonden beroep of bedrijf in de woning en/of in de bijgebouwen anders dan bedoeld in artikel 15.5.2;
 • d. woningsplitsing;
 • e. het samenvoegen van panden;
 • f. mantelzorg in de woning en/of in de bijgebouwen;
 • g. gebouwen voor recreatieve bewoning;
 • h. detailhandel, anders dan bedoeld in artikel 15.1;
 • i. horeca, anders dan bedoeld in artikel 15.1;
 • j. gebruik van gronden voor de naar de weg gekeerde bouwgrens voor het stallen van voertuigen, caravans en dergelijke, anders dan op een oprit;
 • k. buitenopslag, behalve als dit noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte tijdelijke gebruik en dan niet voor de voorgevel van het hoofdgebouw.
15.5.2 Aan huis gebonden beroepen

Een aan huis gebonden beroep, als opgenomen in het overzicht aan huis gebonden beroepen (Bijlage 2 bij deze regels), is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. een aan huis verbonden beroep uitsluitend wordt uitgeoefend in de woning of in de bijgebouwen;
 • b. maximaal in totaal 35% van de toegestane bebouwde oppervlakte van de woning en de bijgebouwen wordt gebruikt voor aan huis verbonden beroep(en), met dien verstande dat niet meer dan 35% van de toegestane bebouwde oppervlakte wordt gebruikt ten behoeve van de in het onderhavige artikel en artikel 15.6.1 genoemde nevenactiviteiten tezamen;
 • c. de woonfunctie wordt in overwegende mate gehandhaafd en de verschijningsvorm als woning wordt niet wezenlijk aangetast;
 • d. er mogen maximaal 2 personen werkzaam zijn, waarbij minstens één persoon tevens de bewoner van de woning is;
 • e. er is ten hoogste één reclame-uiting toegestaan met een maximale afmeting van 20 x 30 centimeter;
 • f. het gebruik mag geen (ernstige of onevenredige) hinder opleveren voor het woonmilieu en geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de omgeving;
 • g. in de parkeerbehoefte wordt in voldoende mate voorzien op eigen terrein, waarbij als uitgangspunt geldt dat de bestaande parkeervoorzieningen niet onevenredig mogen worden belast;
 • h. er vindt geen detailhandel plaats, met uitzondering van detailhandel in aan het betreffende beroep gerelateerde producten, waarvoor maximaal 10% van de voor het aan huis verbonden beroep gebruikte oppervlakte mag worden gebruikt.
15.6 Afwijken van de gebruiksregels
15.6.1 Afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van aan huis verbonden bedrijven
 • a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 15.5, ten behoeve van een aan huis verbonden bedrijf als opgenomen in het overzicht aan huis gebonden bedrijven (Bijlage 2 bij deze regels), met dien verstande dat:
  • 1. een aan huis verbonden bedrijf uitsluitend wordt uitgeoefend in de woning of in de bijgebouwen;
  • 2. de bestaande bouwmogelijkheden niet mogen worden verruimd;
  • 3. maximaal in totaal 35% van de toegestane bebouwde oppervlakte wordt gebruikt voor een aan huis verbonden bedrijf, met dien verstande dat niet meer dan 35% van de toegestane bebouwde oppervlakte wordt gebruikt ten behoeve van de in het onderhavige artikel en het artikel 15.5.2 genoemde nevenactiviteiten tezamen;
  • 4. de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd en de verschijningsvorm als woning niet wezenlijk wordt aangetast;
  • 5. er maximaal 2 personen werkzaam mogen zijn, waarbij minstens één persoon tevens de bewoner van de woning is;
  • 6. het onbebouwde gedeelte van het perceel niet mag worden gebruikt voor beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten, met uitzondering van parkeren;
  • 7. er ten hoogste één reclame-uiting is toegestaan met een maximale afmeting van 20 x 30 centimeter;
  • 8. in de parkeerbehoefte in voldoende mate wordt voorzien op eigen terrein, waarbij als uitgangspunt geldt dat de bestaande parkeervoorzieningen niet onevenredig mogen worden belast;
  • 9. er geen detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van detailhandel in aan het betreffende bedrijf gerelateerde producten, waarvoor maximaal 10% van de voor het aan huis verbonden bedrijf gebruikte oppervlakte mag worden gebruikt.
 • b. Een omgevingsvergunning, vrijstelling of ontheffing die ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan is verleend voor een bestaand aan huis verbonden bedrijf wordt gelijkgesteld met de omgevingsvergunning als bedoeld onder sub a.
15.6.2 Afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van mantelzorg

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 15.5, ten behoeve van mantelzorg in de woning of in bestaande bijgebouwen, met dien verstande dat:

 • a. het oppervlak van de mantelzorgvoorziening in de woning en/of bestaande bijgebouwen maximaal in totaal 75 m² bedraagt, met dien verstande dat de maximale oppervlakte aan bijgebouwen niet meer mag bedragen dan het bepaalde in artikel 15.2.3;
 • b. de tijdelijkheid in voldoende mate vaststaat;
 • c. specifiek voor mantelzorg in bestaande vrijstaande bijgebouwen de volgende regels gelden:
  • 1. het vrijstaande bijgebouw dient binnen een afstand van 25,00 meter van de woning te zijn gesitueerd en een ruimtelijke eenheid te vormen met de woning;
  • 2. realisatie van de afhankelijke woonruimte binnen de woning inclusief de aangebouwde bijgebouwen is niet mogelijk;
  • 3. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van:
   • de verkeersveiligheid;
   • het woon- en leefklimaat;
   • de milieusituatie;
   • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.