direct naar inhoud van Artikel 11 Centrum - 1
Plan: Steenwijk en Tuk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.SteenwijkenTukBP-VA01

Artikel 11 Centrum - 1

11.1 Bestemmingsomschrijving
11.1.1 Algemeen

De voor 'Centrum - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel en de montage van ter plaatse verkochte artikelen, uitsluitend op de begane grond;
 • b. dienstverlening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' en uitsluitend op de begane grond;
 • c. horeca van categorie 1, uitsluitend op de begane grond en ondergeschikt aan de hoofdfunctie detailhandel;
 • d. horeca van categorie 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 2' en uitsluitend op de begane grond, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - verdieping';
 • e. horeca van categorie 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 3' en uitsluitend op de begane grond, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - verdieping';
 • f. wonen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' en uitsluitend op de verdieping(en);

met daaraan ondergeschikt:

  • 1. groenvoorzieningen;
  • 2. terrassen;
  • 3. parkeervoorzieningen;
  • 4. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
11.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 62.1.

11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemeen

Op de voor 'Centrum - 1' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 11.1 genoemde bestemming, uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak';
 • b. de daarbij behorende bijgebouwen, uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak' en de aanduiding 'bijgebouwen';
 • c. bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van de in artikel 11.1 genoemde bestemming, zowel binnen als buiten de aanduiding 'bouwvlak' en de aanduiding 'bijgebouwen';

met inachtneming van de volgende regels (artikel 11.2.2 tot en met 11.2.4).

11.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. binnen het bouwvlak is de bouw van bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde uitsluitend toegestaan als zij horen bij een binnen hetzelfde bouwvlak aanwezig hoofdgebouw;
 • b. het bouwvlak mag tot maximaal 100% worden bebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' dient de begane grond vrij te blijven van bebouwing tot minimaal 2,50 meter hoog;
 • d. per bouwvlak bedraagt het aantal woningen niet meer en niet minder dan het aantal bestaande legale woningen;
 • e. per bouwvlak bedraagt het aantal andere hoofdgebouwen niet meer en niet minder dan het aantal bestaande legale hoofdgebouwen;
 • f. de gevels van het hoofdgebouw worden geplaatst in de bouwgrenzen;
 • g. hoofdgebouwen worden met een kap van minimaal 30° en maximaal 60° afgedekt, met dien verstande dat de kapvorm zoals opgenomen in de kappenkaart (Bijlage 5 bij deze regels) wordt toegepast;
 • h. de goothoogte van een hoofdgebouw bedraagt minimaal respectievelijk maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'minimale-maximale goothoogte' aangeduide minimale en maximale goothoogte;
 • i. de bouwhoogte van een hoofdgebouw bedraagt minimaal respectievelijk maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'minimale-maximale bouwhoogte' aangeduide minimale en maximale bouwhoogte;
 • j. voor de maatvoering van bijgebouwen geldt het bepaalde in artikel 11.2.3;
 • k. voor de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt het bepaalde in artikel 11.2.4.
11.2.3 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' gelden de volgende regels:

 • a. de grond ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' wordt voor maximaal 75% per bouwperceel bebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' het aangeduide maximum bebouwingspercentage geldt;
 • b. bijgebouwen worden met een plat dak afgedekt;
 • c. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt maximaal 4,00 meter;
 • d. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt maximaal 4,00 meter;
 • e. voor de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt het bepaalde in artikel 11.2.4.
11.2.4 Overige regels

Voor het overige gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen uitsluitend achter de naar de weg gekeerde bouwgrens worden gebouwd, met uitzondering van erfafscheidingen;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt maximaal 6,00 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 1,00 meter bedraagt en achter de naar de weg gekeerde bouwgrens maximaal 2,00 meter bedraagt.
11.3 Nadere eisen
11.3.1 Onderwerpen

Burgemeester en wethouders kunnen, met toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 61.1, nadere eisen stellen ten aanzien van:

 • a. de situering, de oppervlakte en de hoogte van de bebouwing;
 • b. het aantal parkeerplaatsen en de situering daarvan;
 • c. voorzieningen ter voorkoming van hemelwaterproblematiek in verband met de nieuwe bebouwing.
11.3.2 Toepassingscriteria

De in artikel 11.3.1 genoemde onderwerpen voor het stellen van nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de landschappelijke inpassing;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de verkeerssituatie;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de sociale veiligheid;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • h. instandhouding van omliggende waarden.
11.4 Afwijken van de bouwregels
11.4.1 Afwijken van de bouwregels ten behoeve van het verkleinen van de dakhelling

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 11.2.2, ten behoeve van het verkleinen van de dakhelling tot 0°, mits dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is.

11.5 Specifieke gebruiksregels
11.5.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen en van wagens, anders dan bedoeld in artikel 11.1;
 • b. wonen ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten';
 • c. woningsplitsing;
 • d. het samenvoegen van hoofdgebouwen;
 • e. horeca, anders dan bedoeld in artikel 11.1;
 • f. mantelzorg in de woning en/of in de bijgebouwen;
 • g. gebouwen voor recreatieve bewoning;
 • h. gebruik van gronden voor de naar de weg gekeerde bouwgrens voor het stallen van voertuigen, caravans en dergelijke, anders dan op een oprit;
 • i. buitenopslag, behalve als dit noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte tijdelijke gebruik en dan niet voor de voorgevel van het hoofdgebouw.
11.6 Afwijken van de gebruiksregels
11.6.1 Afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van detailhandel op de verdieping

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 11.5, ten behoeve van het toestaan van detailhandel in andere bouwlagen dan de begane grond, met dien verstande dat:

 • a. de functies van de ruimten op de verdieping bij het bedrijf op de begane grond horen. Het ontstaan van een afzonderlijk bedrijf op de verdieping is niet toegestaan;
 • b. het stedenbouwkundige beeld ter plaatse niet wordt verstoord;
 • c. in voldoende mate kan worden voorzien in de parkeerbehoefte;
 • d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de verkeersveiligheid;
  • 2. het woon- en leefklimaat;
  • 3. de milieusituatie;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
11.6.2 Afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van een horecabedrijf

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 11.5, ten behoeve van de vestiging van een horecabedrijf van categorie 2, elders dan ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2', met dien verstande dat:

 • a. het een horecabedrijf van maximaal categorie 2 betreft;
 • b. het stedenbouwkundige beeld ter plaatse niet wordt verstoord;
 • c. in voldoende mate kan worden voorzien in de parkeerbehoefte;
 • d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de verkeersveiligheid;
  • 2. het woon- en leefklimaat;
  • 3. de milieusituatie;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
11.6.3 Afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van mantelzorg

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 11.5, ten behoeve van mantelzorg in de woning of in bestaande bijgebouwen, met dien verstande dat:

 • a. het oppervlak van de mantelzorgvoorziening in de woning en/of bestaande bijgebouwen maximaal in totaal 75 m² bedraagt, met dien verstande dat de maximale oppervlakte aan bijgebouwen niet meer mag bedragen dan het bepaalde in artikel 11.2.3;
 • b. de tijdelijkheid in voldoende mate vaststaat;
 • c. specifiek voor mantelzorg in bestaande vrijstaande bijgebouwen de volgende regels gelden:
  • 1. het vrijstaande bijgebouw dient binnen een afstand van 25,00 meter van de woning te zijn gesitueerd en een ruimtelijke eenheid te vormen met de woning;
  • 2. realisatie van de afhankelijke woonruimte binnen de woning inclusief de aangebouwde bijgebouwen is niet mogelijk;
  • 3. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van:
   • de verkeersveiligheid;
   • het woon- en leefklimaat;
   • de milieusituatie;
   • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
11.6.4 Afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van woningsplitsing

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 11.5, ten behoeve van splitsing van bestaande woningen, met dien verstande dat:

 • a. de te splitsen woning een inhoud heeft van minimaal 600 m³;
 • b. de woningen na splitsing elk afzonderlijk een inhoud hebben van minimaal 250 m³;
 • c. de splitsing vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is;
 • d. de verschijningsvorm van karakteristieke bebouwing niet mag worden aangetast;
 • e. de inhoud en oppervlakte van de woning inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen niet mag worden vergroot;
 • f. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de verkeersveiligheid;
  • 2. het woon- en leefklimaat;
  • 3. de milieusituatie;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 5. het straatbeeld en de cultuurhistorische waarden.
11.6.5 Afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van samenvoegen van hoofdgebouwen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 11.5, ten behoeve van het samenvoegen van hoofdgebouwen, met dien verstande dat:

 • a. de samenvoeging vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is;
 • b. het onderscheid in uiterlijke kenmerken van de verschillende voorgevels van de samen te voegen hoofdgebouwen herkenbaar blijft;
 • c. de inhoud en oppervlakte van de hoofdgebouwen inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen niet mag worden vergroot;
 • d. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de verkeersveiligheid;
  • 2. het woon- en leefklimaat;
  • 3. de milieusituatie;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 5. het straatbeeld en de cultuurhistorische waarden.