direct naar inhoud van Artikel 10 Bedrijventerrein
Plan: Steenwijk en Tuk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1708.SteenwijkenTukBP-VA01

Artikel 10 Bedrijventerrein

10.1 Bestemmingsomschrijving
10.1.1 Algemeen

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse reeds legaal bestaande bedrijven, welke aanwezig zijn op het moment dat het bestemmingsplan in werking treedt;
 • b. bedrijven en/of het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten die staan vermeld bij milieucategorie 1 en 2, zoals die zijn opgenomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten (Bijlage 1 bij deze regels) en/of daarmee qua milieueffecten gelijk te stellen bedrijvenen/of bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van:
  • 1. geluidzoneringsplichtige inrichtingen, en;
  • 2. risicovolle inrichtingen;
 • c. (zakelijke) dienstverlening;
 • d. detailhandel in volumineuze goederen met een daarbij behorende showroom;
 • e. kantoren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
 • f. een sportcentrum, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sportcentrum';
 • g. uitsluitend horeca tot en met categorie 4, ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 4';
 • h. uitsluitend transportbedrijven, groothandelsbedrijven en/of showrooms, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - transportbedrijf';
 • i. hoogopgaande, afschermende beplanting, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - beplantingsstrook';

met daaraan ondergeschikt:

  • 1. (ontsluitings)wegen en voorzieningen ter ontsluiting van de bedrijven;
  • 2. parkeervoorzieningen;
  • 3. groenvoorzieningen;
  • 4. infiltratie- en bergingsvoorzieningen, inclusief benodigde voorzieningen voor voorbehandeling en risicobeperking in verband met het te infiltreren en/of te bergen water.
10.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 62.1.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Op de voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 10.1 genoemde bestemming, uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak';
 • b. één bedrijfswoning, uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak' ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • c. de daarbij behorende bijgebouwen, uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak';
 • d. bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van de in artikel 10.1 genoemde bestemming, zowel binnen als buiten de aanduiding 'bouwvlak';

met inachtneming van de volgende regels (artikel 10.2.2 tot en met 10.2.5).

10.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. het bouwvlak mag tot maximaal 100% bebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' het aangeduide maximum bebouwingspercentage geldt;
 • b. de voorgevel wordt geplaatst in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • c. bedrijfsgebouwen worden met een kap van maximaal 60° afgedekt;
 • d. de goothoogte van een bedrijfsgebouw bedraagt maximaal 6,00 meter, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' de aangeduide maximale goothoogte geldt;
 • e. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw bedraagt maximaal 6,00 meter, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' de aangeduide maximale bouwhoogte geldt;
 • f. voor de maatvoering van de bedrijfswoning geldt het bepaalde in artikel 10.2.3;
 • g. voor de maatvoering van de bijgebouwen bij de bedrijfswoning geldt het bepaalde in artikel 10.2.4;
 • h. voor de maatvoering van bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt het bepaalde in artikel 10.2.5.
10.2.3 Bedrijfswoning

Voor het bouwen van de bedrijfswoning gelden de volgende regels:

 • a. per bedrijf is slechts één bedrijfswoning toegestaan;
 • b. de inhoud van een bedrijfswoning bedraagt maximaal 750 m³ of maximaal de bestaande inhoud indien deze groter is;
 • c. de goothoogte van de bedrijfswoning bedraagt maximaal 5,50 meter;
 • d. de bouwhoogte van de bedrijfswoning bedraagt maximaal 10,00 meter;
 • e. de bedrijfswoning wordt met een kap van minimaal 30° en maximaal 60° afgedekt.
10.2.4 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen behorende bij de bedrijfswoning gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen, met uitzondering van carports mag maximaal 50 m² bedragen;
 • b. bijgebouwen worden met een kap van maximaal 60° afgedekt;
 • c. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt maximaal 3,50 meter;
 • d. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt maximaal 80% van de bouwhoogte van de bedrijfswoning.
10.2.5 Overige regels

Voor het overige gelden de volgende regels:

 • a. de carport wordt op een afstand van minimaal 1,00 meter achter de voorgevelrooilijn gebouwd, met dien verstande dat de bouwhoogte van de carport maximaal 3,00 meter bedraagt en de oppervlakte maximaal 20 m² bedraagt;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt maximaal 6,00 meter, met dien verstande dat:
  • 1. de bouwhoogte van erfafscheidingen maximaal 2,00 meter bedraagt;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' de aangeduide maximale bouwhoogte geldt.
10.3 Nadere eisen
10.3.1 Onderwerpen

Burgemeester en wethouders kunnen, met toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 61.1, nadere eisen stellen ten aanzien van:

 • a. de situering, de oppervlakte en de hoogte van de bebouwing;
 • b. de aard, hoogte en situering van erfafscheidingen;
 • c. het aantal parkeerplaatsen en de situering daarvan;
 • d. voorzieningen ter voorkoming van hemelwaterproblematiek in verband met de nieuwe bebouwing.
10.3.2 Toepassingscriteria

De in artikel 10.3.1 genoemde onderwerpen voor het stellen van nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de landschappelijke inpassing;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de verkeerssituatie;
 • e. de milieusituatie;
 • f. de sociale veiligheid;
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • h. instandhouding van omliggende waarden.
10.4 Afwijken van de bouwregels
10.4.1 Afwijken van de bouwregels ten aanzien van het plaatsen van masten ten behoeve van telecommunicatie en alarmering

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 10.2.5 ten aanzien van het plaatsen van masten ten behoeve van telecommunicatie en alarmering, welke niet vergunningsvrij zijn, met dien verstande dat:

 • a. deze passen binnen het stedenbouwkundige en landschappelijk beeld ter plaatse;
 • b. belangen niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
 • c. de totale bouwhoogte van de antenne-installatie inclusief bebouwing niet meer dan 40,00 meter bedraagt.
10.4.2 Afwijken van de bouwregels ten aanzien van het plaatsen van reclamezuilen

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 10.2.5 ten aanzien van het plaatsen van reclamezuilen, met dien verstande dat:

 • a. deze passen binnen het stedenbouwkundige en landschappelijk beeld ter plaatse;
 • b. belangen niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
 • c. de totale bouwhoogte van de reclamezuil niet meer dan 30,00 meter bedraagt.
10.5 Specifieke gebruiksregels
10.5.1 Strijdig gebruik

Onder gebruiken of het laten gebruiken in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. het gebruik van gronden en opstallen voor het plaatsen van onderkomens en/of kampeermiddelen, van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen en van wagens, anders dan bedoeld in artikel 10.1;
 • b. gebouwen voor bewoning, anders dan in de bedrijfswoning;
 • c. mantelzorg in de bedrijfswoning en/of in de bijgebouwen;
 • d. een aan huis verbonden beroep of bedrijf in de bedrijfswoning en/of in de bijgebouwen, anders dan bedoeld in artikel 10.5.2;
 • e. gebouwen voor recreatieve bewoning;
 • f. detailhandel, anders dan bedoeld in artikel 10.1;
 • g. horeca, anders dan bedoeld in artikel 10.1;
 • h. kantoor, anders dan bedoeld in artikel 10.1;
 • i. shop-in-shop formules;
 • j. buitenopslag, anders dan bedoeld in artikel 10.1 of als dit noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte tijdelijke gebruik en dan niet voor de voorgevel van het hoofdgebouw.
10.5.2 Aan huis verbonden beroepen

Een aan huis verbonden beroep, als opgenomen in het overzicht aan huis verbonden beroepen (Bijlage 2 bij deze regels), is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. een aan huis verbonden beroep uitsluitend wordt uitgeoefend in de bedrijfswoning of in de daarbij behorende bijgebouwen;
 • b. maximaal in totaal 35% van de toegestane bebouwde oppervlakte van de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijgebouwen wordt gebruikt voor aan huis verbonden beroep(en);
 • c. de woonfunctie wordt in overwegende mate gehandhaafd en de verschijningsvorm als woning wordt niet wezenlijk aangetast;
 • d. er mogen maximaal 2 personen werkzaam zijn, waarbij minstens één persoon tevens de bewoner van de bedrijfswoning is;
 • e. er is ten hoogste één reclame-uiting toegestaan met een maximale afmeting van 20 x 30 centimeter;
 • f. het gebruik mag geen (ernstige of onevenredige) hinder opleveren voor het woonmilieu en geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de omgeving;
 • g. in de parkeerbehoefte wordt in voldoende mate voorzien op eigen terrein, waarbij als uitgangspunt geldt dat de bestaande parkeervoorzieningen niet onevenredig mogen worden belast;
 • h. er vindt geen detailhandel plaats, met uitzondering van detailhandel in aan het betreffende beroep gerelateerde producten, waarvoor maximaal 10% van de voor het aan huis verbonden beroep gebruikte oppervlakte mag worden gebruikt.
10.6 Afwijken van de gebruiksregels
10.6.1 Afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van mantelzorg

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 10.5, ten behoeve van mantelzorg in de bedrijfswoning of in bestaande bijgebouwen, met dien verstande dat:

 • a. het oppervlak van de mantelzorgvoorziening in de bedrijfswoning en/of bestaande bijgebouwen maximaal in totaal 75 m² bedraagt, met dien verstande dat de maximale oppervlakte aan bijgebouwen niet meer mag bedragen dan het bepaalde in artikel 10.2.4;
 • b. de tijdelijkheid in voldoende mate vaststaat;
 • c. specifiek voor mantelzorg in bestaande vrijstaande bijgebouwen de volgende regels gelden:
  • 1. het vrijstaande bijgebouw dient binnen een afstand van 25,00 meter van de bedrijfswoning te zijn gesitueerd en een ruimtelijke eenheid te vormen met de woning;
  • 2. realisatie van de afhankelijke woonruimte binnen de bedrijfswoning inclusief de aangebouwde bijgebouwen is niet mogelijk;
  • 3. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van:
   • de verkeersveiligheid;
   • het woon- en leefklimaat;
   • de milieusituatie;
   • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.